مبحث دوم: تقسيمات حقوق جزا - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13

آقاي پيربوزا استاد حقوق جزا در فلسفه حقوق جزا را رشته اي از حقوق عمومي

دانسته که سعي دارد به وسيله تهديد و ارعاب از وقوع اعمال يا ترک اعمالي که موجب برهم زدن نظم عمومي
است جلوگيري نموده و در صورت اقتضاء با اعمال وسايل مختلف مرتکب اين اعمال را مجازات کند. (1)

آقايان مرل و ويتو نيز حقوق جزا را چنين تعريف مي نمايند:

مجموعه قواعد قضائي که عکس العمل دولت را در
مقابل جرائم و مجرمين مشخص مي کند. (2)

مرحوم دکتر علي آبادي حقوق جزا را و قوانيني دانسته که مجازات را در کشور تنظيم و تنسيق مي کند. (3).

آقاي دکتر کاتوزيان نيز حقوق جزا را مجموعه قواعدي دانسته است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت
حکومت مي کند. (4)

تعاريف مزبور جامع و مانع نيست. زيرا از طرفي مسائل مهم چون مسؤوليت جزائي بزهکار را شامل نمي شود. از
طرف ديگر در عکس العمل جامعه در قبال ارتکاب جرائم نيز بيشتر به مجازات توجه شده است در حالي که
اجراي اقدامات تأميني، تعليق مجازات، آزادي مشروط و يا مسائل مربوط به عفو و تخفيف مجازات و غيره از
مصاديق بارز يک سياست کيفري مفيد و مؤثر در مقابل وقوع جرائم روز افزون مي باشد.

بنابراين ممکن است حقوق جزائي در شرايطي که متناسب با تحولات اين رشته باشد، چنين تعريف شود:

«حقوق
جزائي يا حقوق کيفري عبارت از مجموعه قواعدي است که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضداجتماعي
حاکم باشد تا از طريق تهديد به مجازات و يا اجراي آن و يا اقدامات تأميني يا تربيتي اعمال مزبور
پيشگيري و عدالت نسبي و نظم و امنيت برقرار گردد.»

مبحث دوم: تقسيمات حقوق جزا

حقوق جزا يکي از رشته هاي علوم قضائي است که به تدريج با پيشرفت زمان توسعه يافته است، به طوري که
اکنون به صورت دانش مستقلي در آمده و به قسمت هاي مختلف و متعددي تقسيم گرديده است. حقوق جزا به 3 قسمت
حقوق جزاي عمومي، حقوق
جزاي اختصاصي و آئين دادرسي کيفري قابل تقسيم است. از جهتي ديگر با ازدياد روابط بين المللي و توسعه
رفت و آمد بعضي از جرائم از قلمرو داخلي خارجي شده و جنبه بين المللي به خود گرفته او همين امر موجب
پيدايش رشته خاصي در حقوق جزا به نام حقوق جزاي بين المللي گرديد.


1. پيربوزا و ژان پيناتل، کتاب حقوق جزا و جرم شناسي به زبان فرانسه، ج1، ص 1.

2. مرل و ويتو، رساله حقوق جنائي، ص 93، ش 85.

3. دکتر علي آبادي، حقوق جنائي، ص 1.

4. استاد دکتر ناصر کاتو زيان، کليات حقوق، ج 1، ص 276

/ 388