تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دوركهيم هر نوع رفتار انسانى را محصول دخالت عوامل اجتماعى مى دانند و برخى چون فرويد و روسو و سارتر
و ديگران ذهن و اراده فرد را مصدر هر فعل مى خوانند و بعضى رفتارگرايان مانند واتسون و كايسون رفتار
انسانى را متأثر از سيستم عصبى و فعاليت هاى غريزى تلقى مى نمايند. در اين ميان مكتب كنش متقابل
نمادى(1) معتقد است رفتار هر فرد
محصول ارتباط متقابل سمبوليك او با جامعه است. ويليام توماس
ويليام
جيمز
جان ديوئى
هربرت ميد و هربرت بلومر و سايرين معتقدند نمادها و سمبل هاى اجتماعى عامل اصلى
بروز رفتار مى باشند.
از نظر (بلومر) رفتار انسان در هر واحد تعاملى صرفاً يك واكنش در برابر كنش ديگر نيست
بلكه هر پاسخ با
تفهيم رفتار يكديگر و در ضمن تفسير و يا تعريفى صورت مى گيرد كه طرفين به كمك سمبل ها از رفتار يكديگر
دارند. كنش متقابل نمادى
رابطه كنش و واكنش نيست
بلكه نماد هم در اين ميان نقش اساسى دارد
يعنى
رفتار
محصول انگيزه ها و عوامل اجتماعى و نگرش ها و عقايد و عواطف نيست
بلكه رفتار
محصول كيفيت
تفسيرو برداشتن است كه در جريان ارتباط از سمبل ها و نمادها در ذهن طرفين پديد مى آيد.
مفهوم خود از مفاهيم اساسى مكتب كنش متقابل نمادى است. در اين مكتب بين من فاعلى و من مفعولى تفاوت
است. از آن جا كه افراد مجبورند از طريق تفسير مستمر رفتارها و ايستارهاى ديگران رفتار خود را شكل
دهند
اين من مفعولى است كه مى آموزند چگونه رفتارى بايد داشته باشد
چنان كه تصورى كه كودك از خود
دارد تصورى است كه ديگران به يارى كنش متقابل در او ايجاد كرده اند. كودك اولين بار كه خودش را معرفى
مى كند اسم خود را مى گويد
يعنى اسمى كه ديگران به او داده اند
از اين رو ديگران چون آيينه اى هستند
كه كودك تصوير خود را در آن مشاهده و ارزيابى مى كند.
(هربرت ميد) معتقد است براى فهم جامعه
كنش متقابل سمبوليك كليد بسيار مهمى است
يعنى مادر ارتباطات
خود هم خويشتن را و هم جامعه را در عمل مشاهده مى كنيم
به نظر (ميد) ما هر حركتى را از آن جهت انجام مى
دهيم كه در ارتباط با ديگران هستيم. فرد از طريق رابطه با ديگران در شبكه روابط اجتماعى براى خودش
شخصيت قائل مى شود و درك و فهم اين رابطه ها همواره به كمك سمبل ها و نمادها حاصل مى شود. وقتى كه فرد
صحبت مى كند
كلمات خود را مى شنود و مى آموزد كه كلمات چه معانى دارند و چگونه در ديگران تأثير مى
گذارد و چگونه خود او را متأثر مى كند

/ 103