تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گيرد. افراد جامعه از طريق درون فكن كردن ارزش ها و الگوهاى مشترك رفتارى در فراگرد اجتماعى شدن شركت
جسته و درطى آن
هركسى جايگاه و مقام خود را در شبكه روابط اجتماعى پيدا مى كند و سپس متناسب با آن
جايگاه و مقام به انجام وظيفه و ايفاى نقش اجتماعى خود مى پردازد.
شخصيت اجتماعى هر فرد درعين حال كه حكايت از وجه اشتراك ارزشى و رفتارى او با فرهنگ و نظام ارزشى
جامعه دارد وجه تمايز او از سايرين نيز مى باشد. انسان ها از طريق اجتماعى شدن ياد مى گيرند كه خود را
به عنوان يك موجود مستقل و مختار و مسؤول باز شناسند. خود اجتماعى هر فرد جنبه شخصى هم دارد كه به
واسطه آن جنبه
ديگران در برابر او واكنش خاصى نشان مى دهند و با رفتارى خاص مواجه مى گردند. به نظر
برخى از عالمان جامعه شناسى
انسان وقتى به خوديت و هويت شخصى خود پى مى برد كه در برابر جامعه
قرارگيرد. جامعه كاشف فرديت هر فرد است.
عواملى كه در اجتماعى شدن و تكوين شخصيت اجتماعى مؤثرند عبارتند از: خانواده و مدرسه نقش مهم ترى را
در اجتماعى شدن و سازگارى با فرهنگ و سنن جامعه دارد. شخصيت اجتماعى هر فرد در واقع همان مقام و منزلت
اجتماعى اوست. سازگارى فرد با جامعه مستلزم سازگارى جامعه با فرد است
لازمه سازگارى متقابل
وجود
توقعات و انتظارات مختلف بين فرد و جامعه مى باشد
يعنى شخصيت ها و مقام ها انتظار آفرين هستند.
از نظر جامعه شناسى
آن نوع انتظار و توقعى كه جامعه باتوجه به امكانات خود و قابليت هاى افراد از آن
ها دارد نقش اجتماعى(1) نام دارد. نقش هر فرد در نهايت به وظايف او در قبال جامعه برمى گردد و با شخصيت
و منزلت اجتماعى او تناسب دارد. درواقع بايد گفت كه نقش بايد با مقام و منزلت اجتماعى فرد تناسب
داشته باشد. هر فرد در متن جامعه مانند يك عضو از يك ارگانيزم وظايفى دارد كه حدود آن را از يك طرف
توانايى و قابليت او و از طرف ديگر ارزش ها و كاركردهاى جامعه تعيين مى نمايد.
اگر نقش اجتماعى هر فرد توقعات جامعه از او باشد
مقام اجتماعى(1) هر فرد توقعات او از جامعه است. نقش
فى الواقع جنبه ديناميكى و پويايى مقام اجتماعى و ظاهرساز آن مى باشد. مقام و منزلت اجتماعى هر فرد
تابع نقش اجتماعى اوست. مقام و شخصيت اجتماعى هر فرد از جامعه مى باشد
يعنى جامعه با ملاحظه نقش او
به او مقام خاصى مى دهد و شخصيت اجتماعى او را پديد مى آورد.
جامعه با توجه به نقش آفرينى هر فرد به او مقام و شخصيت اجتماعى خاص تفويض مى كند و در قبال مقام
اجتماعى از او مسؤوليت مى خواهد. جامعه اوضاع مختلف اجتماعى را همراه با نقش هاى مختلف به فرد مى
آموزد تا هر فرد متناسب با توانايى و قابليت اكتسابى يا ذاتى خود بتواند به انتخاب نقش يا اكتشاف نقش
بپردازد.(1)
نقش هر فرد در جامعه را مى توان به رابطه معلم و دانش آموز تشبيه كرد. توقع معلم از دانش آموزان آن است
كه به درس كلاس
گوش فراداده و با رعايت انضباط تكاليف درسى را به موقع انجام دهند و انتظار دانش
آموزان از معلم آن است كه به تعليم صحيح درس پرداخته و رفتار مقبول و محبت آميزى با آن ها داشته باشد.
وظايفى كه معلم در برابر دانش آموزان خود دارد نقش او را تعيين مى كند
درعين حال
رابطه نقش هاى

/ 103