تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مختلفى را بازگو مى نمايد.
نقش اصلى و نقش بدلى
نقش اجتماعى فرد مى تواند متعدد باشد
يعنى يك معلم در خارج از مدرسه پدر خانواده و عضو يك گروه سياسى
يا صنفى بوده و يا مسؤول يك سازمان غيررسمى مى باشد. درعين حال هركسى يك يا دو نقش اصلى دارد و ساير
نقش يا بدلى و تحميلى اند و يا آن كه تابع نقش اصلى مى باشند. نقش اصلى هر فرد آن وظايفى است كه هر فرد
مطابق توانايى و قابليت جسمى و ذهنى و اجتماعى خود مى پذيرد و آن انتظاراتى است كه متناسب با لياقت و
كفايت مكتسب خود به جا مى آورد.
نقش هاى مختلف فرد تأثير زيادى بر رشد يا تنزل مقام اجتماعى او دارد. نقش اجتماعى به تدريج الگوها و
ارزش هاى خاصى را بر فرد تحميل كرده و بر شكل گيرى منش او تأثير مى گذارد. عالى ترين نقش اجتماعى در
افراد و گروه هاى مولد جامعه يافت مى شود. هر فرد يا گروهى كه در پروسه توليد اجتماعى نقش دارد داراى
عالى ترين مقام اجتماعى نيز مى باشد. منظور از توليد داشتن
قدرت آفرينندگى است
خلاقيت و توليد
فرهنگى و اقتصادى تعيين كننده مقام حقيقى هر فرد و فصل متمايز كننده مقام اعتبارى از مقام واقعى است.
تعليم و تربيت سازنده مهم ترين نقش اجتماعى است. تعليم و تربيت نوعى كنترل و نظارت ايجاد مى كند كه
فردآگاهانه مسؤوليت رفتار فردى را اجتماعى خود را مى شناسد
به ويژه وقتى اين نظارت در حيطه رفتار
ارزشى باشد
در اين صورت آن را به زبان دينى امر به معروف و نهى از منكر مى توان گفت. توصيه و تذكر و
تعليم به يادگيرى ارزش هاى اخلاقى و اجتماعى و رعايت آن ها در زندگى عملى نوعى مصونيت ايجاد مى كند
كه در پرتو آن
حدود و حقوق افراد و آحاد جامعه محفوظ مى ماند. تعليم و تربيت از آن جهت مهم ترين نقش
اجتماعى است كه زمينه خلاقيت ذهن را در ابعاد مختلف فراهم مى سازد و امكان رشد اجتماعى را توسعه مى
دهد و رفتار متضاد آحاد جامعه را به سمت وحدت و هماهنگى سوق داده و نيروهاى پراكنده و فعّال و مولد را
در جهت اهداف اجتماعى به حركت درمى آورد. نظام قانونى و سياسى حاكم بر جامعه به تنهايى قادر به اعمال
مقررات نيست
مگر آن كه همه يا اكثريت افراد آن به نقش اجتماعى تعليم و تربيت به عنوان يك رسالت
فرهنگى نگريسته و در حفظ ارزش ها و احترامات افراد جدّى و كوشا باشند.
فردى كه از شخصيت به هنجار برخوردار بوده و ذهنى دارد كه به طور منظم و مستمر در پرتو آموزش هاى علمى
و اخلاقى قرارگرفته
نقش خود را در جامعه آن چنان انجام مى دهد كه با حدود انتظارات جامعه از او
متناسب باشد
برعكس انسان ناآگاه و يا ناسالم كه اغلب پايين تر از سطح توقعات اجتماعى عمل مى كند و در
مسير ايفاى نقش خود دچار افراط و تفريط مى شود و قادر نيست حد اعتدال خود را در گفتار و رفتار بشناسد
و به آن متعهد باشد.
نقش مسؤوليت اجتماعى
چنان كه گفته ايم نقش هر فرد وظايفى است كه جامعه از او متوقع مى باشد و در برابر ايفاى نقش به او
شخصيت و منزلت خاصى در متن روابط اجتماعى مى دهد و از حقوق او پاسدارى مى كند و امكانات رشد و تعالى
او را فراهم مى آورد. جامعه باتوجه به نقش هر فرد همان طور كه به او مقام و منزلت اجتماعى مى دهد از او
مسؤوليت مى طلبد
به عبارت ديگر مسؤوليت اجتماعى هر فرد متناسب با مقام اجتماعى او بوده و مقام

/ 103