تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انتظارات رفتارى متناقضى را ايجاب كند
احتمال دارد كه به شكل تعارض نقش ها دچار گردد. تعارض نقش هم
در جوامع صنعتى و هم در جوامع سنتى وجود دارد
در جامعه صنعتى كه شاخص آن
عضويت در فعاليت ها و گروه
هاى مختلف است از بيش تر افراد انتظار مى رود كه نقش هاى مختلفى را بپذيرند در حالى كه در مقام عمل
بسيارى از آن نقش ها با همديگر تعارض داشته و مشكلاتى را براى فرد پديد مى آورند. انتظارات مختلف
جامعه در فرد
علايق متضادى پديد مى آورد
لكن آن فرد در ايفا و به جاآوردن آن انتظارات اغلب فرصت و
امكانات محدودى دارد
به همين دليل خوف و هراس ناشى از احتمال فقدان مقام و منزلت اجتماعى در فرد
توليد فشار عصبى و اضطراب و نگرانى مى كند
ك
ه براى حل تعارض فوق
فرد بايد نقش اصلى خود را پيدا كرده و آن را به ديگران بقبولاند.
بخش دهم
گروه هاى اجتماعى
و رفتار جمعى
گروه هاى اجتماعى و رفتار جمعى
گروه اجتماعى
مجموعه افرادى هستند كه داراى روابط متقابل و مشترك بوده و هر عضوى از آن از الگوها و
تمايلات جمعى گروه مطلع بوده و براى تحقق يك هدف اجتماعى به وجود آمده است. وقتى انجام يك وظيفه و
كاركرد مهم اجتماعى توسط يك فرد امكان پذير نباشد
افرادى كه در آن وظيفه و كاركرد ذى نفع و مشترك
باشند با توافق بر سر اصولى خاص دست به اقدام مى زنند. و هر گروه اجتماعى داراى يك ساخت و سازمان اصلى
و يك مبناى عاطفى و روانى در ذهنيت اعضاى خود مى باشد
بدين معنا هر نوع دستجات متشكل مذهبى و احزاب
سياسى و اتحاديه هاى كارگرى وحتى خانواده را مى توان يك گروه اجتماعى ناميد.
گروه هاى اجتماعى را از جهات مختلف رده بندى كرده اند
برخى از گروه هاى اجتماعى با اراده و آگاهى
افراد به وجود مى آيند وسلسله مراتب معينى دارند و برخى بدون قصد و برنامه قبلى شكل پيدا مى كنند. نوع
اول را گروه رسمى(1) و نوع دوم را گروه غيررسمى(1) مى نامند. نظامات ادارى و سياسى و صنفى نمونه هاى نوع
اول و اكثر آبادى ها نمونه هاى نوع دوم مى باشند.
اگر بتوانيم هسته هاى اوليه تشكيل خانواده و خانوار را گروه اجتماعى بدانيم
در اين صورت گروه هاى
موسس خانواده را گروه اولين(1) مى گويند. در گروه اولين روابط بسيار خصوصى و عميق و صميمى و پايدار است
و گروه هايى كه تشكل آن ها سازمان ها و نهادهاى اجتماعى را به حسب انجام برخى مصالح و وظايف اجتماعى
به وجود مى آورد گروه دومين(1) مى نامند
در گروه دوم روابط عمومى تر و ناپايدارتر است. انسان ها
همواره به ويژه در آغاز حيات به برخى از گروه هاى كوچك مانند خانواده و گروه همسالان پيوند پيدا مى
كنند و با تمام وجود خود در فعاليت ها و اهداف آن شركت مى جويند

/ 103