تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اما در مواردى كه انسان با اراده و
انتخاب خود به گروهى خاص
مانند نظامات ادارى و صنفى مى پيوندد
فقط بخشى از فعاليت هاى خود را در
حوزه فعاليت آن گروه قرار مى دهد.
كنش هاى متقابل اعضاى يك گروه اجتماعى ايجاب مى كند كه گروه دستخوش تحرك و تحول گروهى شود و بر اثر
آن
اعضاى گروه در زندگى يكديگر سخت رخنه كنند و به يكديگر وابسته شوند. نفوذ متقابل گروهى معلول
روابط عميق عاطفى بين اعضاى آن است. از تجانسى كه بدين طريق در رفتار اعضاى يك گروه اجتماعى ظاهر مى
شود و رفتار مشتركى كه از كنش هاى متقابل آن ها ناشى مى گردد رفتار گروهى(1) نام دارد.
گروه در هر جامعه اى مى تواند خود منشأ هنجارهايى باشند كه بر رفتار عامه مردم تأثير بگذارد. در طول
تاريخ بسيار يافت شده است
گروه هاى خاصى با ايجاد هنجارهاى خاص
موجب پديدآوردن رفتارهاى جديد شده
اند
حداقل آن است كه هنجارهاى گروهى بر رفتار گروه هاى ديگر تأثير مى گذارد. گروه اجتماعى گاهى
تبديل به پيدايش يك جامعه مى شود و يا يك فرهنگ جديد پديد مى آورد.
وجود روابط متقابل بين افراد گروه مستلزم آن است كه چند نفر حالات عاطفى و نگرش فكرى همديگر را درك
كنند و به همديگر بدون دغدغه انتقال دهند و براى همديگر منشأ اثر باشند. تكلم و تلقين و تقليد از
عوامل ارتباط متقابل اجتماعى هستند. تلقين تأثيرى است كه كمابيش منشأ عاطفى و درونى دارد. تقليد
رفتارى آگاهانه و عمومى است كه مطابق نمونه اى معين صورت مى پذيرد
در نتيجه گروه اجتماعى جمعيتى
نظام يافته از افرادى است كه در اثر روابط متقابل
تن به كنش متقابل مى دهند.
هر گروه در جامعه مانند يك نهاد اجتماعى عهده دار كاركردى است كه براى تحقق آن به وجود مى آيد و دوام
هويت گروه به ضرورت وجود آن كاركرد وتأثير آن در رفتار اعضاى گروه بستگى دارد. برخى از گروه ها براى
تأمين منافع و مصالح جمعى خاص به وجود مى آيند از آن جهت كه فرد قادر به تأمين آن ها نمى باشد. برخى
ديگر از گروه ها براى گسترش دامنه فعاليت اجتماعى به وجود مى آيند تا حركتى در حيات جامعه پديدآورند.
بعضى از گروه هاى اجتماعى با وقوف افراد به وجود مى آيند و براى ايجاد تحولى عميق در ساختار ارزشى و
الگوهاى رفتارى ظاهر مى گردند
چنان كه در ابتداى زندگى
كودك در برخى گروه هاى كوچك مانند خانواده و
گروه همبازى عضويت پيدا مى كنند و با تمام وجود خود در فعاليت هاى مشترك اجتماعى شركت مى جويد
اما
بعداً موافق مصالح خود و با انتخاب خويش به گروه هاى بزرگ مانند احزاب و اصناف مى پيوندد و بخشى
ازتلاش هاى روزانه خود را متوجه آن ها مى سازد و بدين صورت به تعليم قواعد و معيارهاى حاكم بر روابط
متقابل گروهى پرداخته و به تربيت جان و فكر خود مى پردازد.
مداومت فعاليت گروهى باعث تعميق مناسبات بين افراد گروه مى شود
هرچه روابط داخلى گروه صميمى تر
باشد
آن گروه بيش تر از عهده حفظ و تقويت خود برمى آيد و مى تواند وحدت هويت خود را حفظ كند. وحدت
گروهى موجب تجانس كامل آحاد آن مى شود و تجانس گروهى باعث تمركز و تراكم قوى و امكانات افراد جهت

/ 103