تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اغلب احساس برترى جويى در
آن ها پديد مى آيد
آن ها مى پندارند كه نسبت به افراد برون گروه در منزلت اجتماعى بالاترى قرار دارند
و بايد مورد تقديس و تكريم واقع شوند و امتيازاتى اضافه بر ديگران داشته باشند
به همين جهت در دفاع و
تبليغ ارزش هاى درون گروهى بسيار اغراق مى كنند تا جايى كه هر نوع ارزش و نگرش خارج از گروه را جعلى و
موهوم و مزاحم مى دانند
در اين صورت مى گوييم كه گروه دچار تزكيه يا خفقان گروهى شده است.
خفقان گروهى ناشى از خود دوستى و خودپرستى گروهى است
يعنى خودخواهى فردى به صورت دسته جمعى درمى آيد
و جهت واحدى پيدا مى كند.
تزكيه گروهى همواره در طول تاريخ باعث بروز مشكلات و مصايب بزرگ اجتماعى براى جوامع بشرى شده است
چنان كه تاريخ شاهد گويايى براى بيان صدماتى است كه جامعه مسلمان از ناحيه گروه خوارج و فرقه
اسماعيليه خورده است. در ادوار قديم حس تفوق طلبى گروهى يا برترى نژاد و مرام خاص جنبه بين المللى
داشته است
چنان كه از نظر مردم يونان و روم باستان همه بيگانگان وحشى(1) قلمداد مى شدند و يهوديان
غيريهود را سگان ناپاك خوانده و اعراب غيرعرب را عجمى مى ناميدند.
(سوروكين) جامعه شناس معروف معتقد است همه گروه هاى متشكل و پايدار بر مبناى اختلاف طبقاتى به وجود
آمدند
يعنى هر گروه ابتدا از يك اختلاف طبقاتى ناشى شده است(1). مسلماً در هر جامعه طبقه بندى فراوانى
وجود دارد
اعم از آن كه اين طبقه بندى انتسابى باشد يا اكتسابى. برخى از جامعه شناسان برعكس سوروكين
معتقدند كه طبقه بندى اجتماعى از تسلط گروهى بر گروه ديگر به وجود مى آيد
هر گروه غالب همواره خود را
در مقام بالاترى قرار مى دهد و از گروه مغلوب مى خواهد كه مطابق تمايل آن ها ايفاى نقش نمايد.
واقعيت آن است كه بين طبقه بندى اجتماعى يا گروه بندى اجتماعى رابطه متقابل وجود دارد
گاهى گروه
بندى ها منجر به پيدايش طبقات اجتماعى مى شود و گاهى طبقه بندى باعث ظهور گروه خاصى مى گردد. تفاوت
كلى بين طبقات اجتماعى(1) و گروه هاى اجتماعى آن است كه طبقات اجتماعى اغلب معلول تفاوت اوضاع فرهنگى
و اقتصادى جامعه مى باشد
بدون آن كه هدف و مرام يا منافع واحدى را به طور آگاهانه دنبال كند
لكن در
گروه بندى همواره ملاك و هدف و منافع واحد وجود دارد. از نظر (اميل دوركهيم) رفتار گروهى نه تنها از
رفتار فردى متفاوت است
بلكه از رفتار اجتماعى هم تفاوت دارد. طريقه شناخت رفتار گروهى و الگوهاى
حاكم بر آن يا به عضويت درآمدن آن است و يا مطالعه عملكردهاى آن ها در سطح اجتماعى به ويژه نسبت به
مخالفان مى باشد.
مكانيسم رفتار جمعى
شكلى از رفتار گروهى كه جنبه هيجانى و عاطفى شديد داشته و بر واكنش هاى دورانى(1) يا كنش هاى متقابل
دورانى استوار است رفتار جمعى(1) نام دارد. رفتار جمعى وقتى اتفاق مى افتد كه شيوه هاى عمل سنتى و رسمى
ديگر كافى نيست. معمولاً رفتار جمعى اگرچه در شكل ظاهرى خود گروهى مى باشد
لكن با الگوهاى بدون

/ 103