اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غررالحكم ترجمه محمدعلى انصارى ، چاپ آرمان .

فروع كافى مرحوم كلينى ، دارصعب بيروت .

فرهنگ سياح نشر اسلام .

فرهنگ عميد.

فرهنگ معين چاپ اميركبير.

قاموس قرآن على اكبرقرشى ، چاپ اسلاميه .

كليات سعدى چاپ اميركبير.

كنز العمال المتقى على بن حسام الدين .

لغت نامه دهخداعلى اكبر دهخدا، چاپ دانشگاه .

اللمعة الدمشقيه باتصحيح سيد محمدكلانتر.

مباحث اقتصادى شهيد مطهرى .

مبانى اقتصاد اسلامى دفتر همكارى حوزه ودانشگاه .

مجله پاسداراسلام .

مجموعه ورّام ورام بن ابى فراس .

محجّة البيضاء ملامحسن فيض كاشانى ، اعلمى ، بيروت .

مـسـتـدرك الوسـائل مـيـرزا حـسـيـن نـورى طـبـرسـى ، چـاپ آل البيت .

مصباح الشريعه ترجمه وشرح حسن مصطفوى ، انتشارات انجمن اسلامى حكمت وفلسفه ايران .

معراج السعاده ملااحمد نراقى ، چاپ رشيدى .

المفردات فى غريب القرآن راغب اصفهانى ، بيروت .

مقتل الحسين عبدالرزاق مقرم ، بصيرتى ، قم .

مقدمه ابن خلدون ترجمه محمدپروين گنابادى .

مكارم الاخلاق طبرسى .

منازل الاخرة حاج شيخ عباس قمى .

من لايحضره الفقيه شيخ صدوق .

ميزان الحكمة محمدى رى شهرى .

نظام اقتصادى اسلام شهيدمطهرى .

نهج الفصاحه ابوالقاسم پاينده .

وسائل الشيعه شيخ حرعاملى ، احياءالتراث العربى .

1- لغت نامه دهخدا، ج 37، ص 322.

2- لقمان ، آيه 19.

3- مائده ، آيه 66.

4- مبانى اقتصاد اسلامى ، مصباحى ، ص 24، مركز آموزش بانكدارى .

5- اين مدّعاى مكتب ماركس است .

6- اشـاره بـه آيـه كـريـمـه وَلا تـُؤْتـُوا السُّفـَهاءَ اَمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ
لَكُمْ قِياماً مى باشد (نساء، آيه 5).

7- ترجمه تفسير الميزان ، ج 9، ص 330، اسلامى قم .

8- توبه ، آيه 103.

9- بحارالانوار، ج 8، ص 109.

10- همان مدرك ، ج 78، ص 352.

11- قصص ، آيه 77.

12- همان سوره ، آيه 78.

13- غرر الحكم ، ج 1، ص 374، دانشگاه تهران .

14- جامع السّعادات ، ج 2، ص 52، داورى قم .

15- غررالحكم ، ج 3، ص 351.

16- نظام اقتصادى اسلام ، ص 16، صدرا.

17- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 11.

18- بحارالانوار، ج 103، ص 9، اسلاميه .

19- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 14.

20- فروع كافى ، ج 5، ص 88، دارصعب بيروت .

21- اسدالغابة فى معرفة الصّحابه ، ج 2، ص 269.

22- بحارالانوار، ج 23، ص 6.

23- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 23.

24- همان مدرك ، ص 187.

25- همان مدرك ، ج 12، ص 37.

26- همان مدرك .

27- ترجمه الميزان ، ج 3، ص 214، اسلامى .

28- بحارالانوار، ج 103، ص 187.

29- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 50.

30- من لايحضر الفقيه ، ج 3، ص 95.

31- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 50.

32- همان مدرك .

33- مكارم الاخلاق ، طبرسى ، ص 275.

34- فروع كافى ، ج 5، ص 76.

35- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 13.

36- محجّة البيضا، ج 3، ص 140، اعلمى بيروت .

37- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 10.

38- امالى ، شيخ طوسى ، ج 1، ص 196، داورى قم .

39- تحف العقول ، ص 219.

40- محجّة البيضا، ج 3، ص 143.

41- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 4.

42- ترجمه الميزان ، ج 2، ص 74، دفتر انتشارات اسلامى ، با تصرف .

43- حقايق ، فيض كاشانى ، ص 109، دارالكتاب العربى .

44- فروع كافى ، ج 5، ص 72.

45- بقره ، آيه 244.

46- نهج البلاغه ، فيض ، خطبه 20.

47- بقره ، آيه 254.

48- الحياة ، ج 5، ص 443، به نقل ازمشكات الانوار.

49- بحارالانوار، ج 75، ص 281.

50- ميزان الحكمة ، ج 7، ص 14.

51- منافقون ، آيه 90.

52- جـامـع السـعـادات ، ج 2، ص 73 ـ 74، تـرجـمـه سـيـّد جلال الدّين مجتبوى .

53- معراج السّعادة ، ص 272، چاپ رشيدى ، با تصرّف .

54- تحف العقول ، ص 431، سازمان تبليغات اسلامى .

55- اربعين حديث ، ص 110، نشر فرهنگى رجا.

56- بحارالانوار، ج 73، ص 231.

57- سباء، آيه 34.

58- غررالحكم ، ج 2، ص 262.

59- براى آگاهى بيشتر به الحياة ، ج 4، ص 43، 159، مراجعه نماييد.

60- امالى ، شيخ طوسى ، ج 2، ص 292، داورى قم .

61- نساء آيه 5.

62- عيون اخبار الرّضا(ع )، ج 2، ص 94.

63- براى آگاهى بيشتر به احكام حجر، به كتابهاى فقهى مراجعه نماييد.

64- وسائل الشيعه ، ج 11، ص 93.

65- كنزالعمال ، حديث 11174.

66- براى آگاهى از احكام دفاع به تحرير الوسيله ، ج 1، ص 487، مراجعه كنيد.

67- فرقان ، آيه 67.

68- مكارم الاخلاق ، ص 117.

69- فـقـهـاى اسـلام فـتوا داده اند كه آب دادن مزرعه به خاطر حفظ آن از تضييع ، واجب است جواهر الكلام
، ج 31، ص 394، 397، داراحياء التراث العربى .

70- وسائل الشيعه ، ج 6، ص 4.

71- مستدرك الوسائل ، ج 13، ص 397، آل البيت .

72- معارج ، آيه 24 و 25.

73- ذاريات ، آيه 19.

74- وسائل الشيعه ، ج 6، ص 27.

75- مستدرك الوسائل ، ج 15، ص 256.

76- شرح غررالحكم ، ج 4، ص 165.

77- مستدرك ، ج 7، ص 9.

78- وسائل الشيعه ، ج 6، ص 4.

79- شرح غرر الحكم ، ج 2، ص 553.

80- وسائل الشيعه ، ج 6، ص 15.

81- وسائل الشيعه ، ج 6، ص 25.

82- همان مدرك ، ص 4.

83- همان مدرك .

84- وسائل الشيعه ، ج 6، ص 337.

85- بقره ، آيه 272.

86- فروع كافى ، ج 4، ص 25.

87- جامع احاديث الشيعة ، ج 8، ص 581.

88- بقره ، آيه 265.

89- بقره ، آيه 264.

90- شرح غررالحكم ، ج 1، ص 368.

91- بقره ، آيه 262.

92- نورالثقلين ، ج 1، ص 283.

93- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 175.

94- وسايل الشيعه ، ج 6، ص 219.

95- بقره ، آيه 267.

96- همان سوره ، آيه 219.

97- نساء،آيه 32.

98- همان سوره ، آيه 2.

99- مستدرك الوسائل ، ج 17، ص 87.

100- وسائل الشيعه ، ج 8، ص 610.

101- دردرس سوم روايتى به اين مضمون آورديم .

102- بقره ، آيه 283.

103- بحارالانوار، ج 75، ص 116، اسلاميه .

104- وسائل الشيعه ، ج 13، ص 225.

105- نساء، آيه 29.

106- وسائل الشيعه ،ج 13، ص 87.

107- همان مدرك ، ص 88.

108- وسائل الشيعه ،ج 13، ص 97.

109- مستدرك الوسائل ، ج 12، ص 104.

110- فجر، آيه 14.

111- مجمع البيان ،ج 10، ص 487، بيروت .

112- مـنـازل الآخـرة ، ص 109، مـؤ سـسـه در راه حـق ، نقل به معنى ، به نقل از سفينة البحار، ج 1، ماده
حسب .

113- لغت نامه دهخدا، ج 11، ص 422، دانشگاه .

114- مجموعه ورّام ، ج 1، ص 158.

115- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 90.

116- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 19.

117- بقره ، آيه 110 ومزمل ، آيه 20.

118- شرح غررالحكم ، ج 4، ص 56، چه بسا سود كننده اى كه زيان كننده است .

119- اقتباس از كتاب درآمدى بر اقتصاد اسلامى ، ج 1، ص 377به بعد.

120- اللمعة الدمشقيه ، به تصحيح سيد محمد كلانتر، ج 5، ص 469ـ 471، تلخيص .

121- تحريرالوسيله ، ج 2،ص 321.

122- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 22.

123- نهج البلاغه ، فيض ، نامه 53، ص 1017.

124- مجموعه ورّام ، ج 1، ص 156، بيروت .

125- غررالحكم ، ترجمه محمد على انصارى ، ج 1، ص 216، آرمان .

126- شرح غرر الحكم ، ج 5، ص 446.

127- بحارالانوار، ج 74، ص 256.

128- وسائل الشيعه ، ج 16، ص 464.

129- بقره ، آيه 195.

130- قاموس قرآن ، ج 1، ص 21، اسلاميه ، برداشت .

131- كهف ، آيه 42.

132- ميزان الحكمة ، ج 7، ص 14، به نقل از مجموعه ورّام .

133- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 428.

134- همان مدرك ، ج 3، ص 428.

135- همان مدرك ، ج 1، ص 302.

136- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 10.

137- همان مدرك ، ج 4، ص 598.

138- مفردات ، راغب اصفهانى ، ص 230، بيروت .

139- عوائد الاءيام ، ص 221.

140- مجمع البيان ، ج 6، ص 410، بيروت .

141- مستدرك وسايل ، ج 15، ص 410، بيروت .

142- اعراف ، آيه 31.

143- اسراء، آيه 26 ـ 27.

144- نهج البلاغه ، فيض خطبه 126.

145- مستدرك وسائل ، ج 15، ص 270.

146- نهج البلاغه ، فيض ،خطبه 200، ترجمه آزاد.

147- اسراء، آيه 29.

148- (هنگام چيدن ميوه ) حق آن را بدهيد واسراف نكنيد كه خداوند، مسرفين را دوست نمى دارد (انعام ، آيه
141.)

149- وسائل ، ج 15، ص 263.

150- بحارالانوار، ج 41، ص 105.

151- بحارالانوار، ج 75، ص 303.

152- همان مدرك .

153- اسراء، آيه 29.

154- بحارالانوار، ج 72، ص 206.

155- مستدرك وسائل ، ج 15، ص 272.

156- بحارالانوار، ج 75، ص 303.

157- تفسير صافى ، ج 1، ص 966.

158- مستدرك الوسائل ،ج 15، ص 266.

159- بحارالانوار، ج 62، ص 267.

160- غرر الحكم ، ج 2، ص 782.

161- مستدرك وسائل ، ج 3، ص 81.

162- مستدرك الوسائل ، ج 3، ص 80.

163- شرح غرر الحكم ، ج 7، ص 159.

164- همان مدرك .

165- تحرير الوسيله ، ج 1، ص 275، مطبعة الاداب فى النجف الاشرف .

166- بحارالانوار، ج 77، ص 169.

167- مستدرك الوسائل ، ج 15، ص 271.

168- مفردات راغب ، ص 413، دارالمعرفة و فرهنگ عميد، ج 2، ص 591.

169- جامع السعادات ، ج 2، ص 104، اعلمى بيروت .

170- جامع السّعادات ، ج 2، ص 104.

171- غرر الحكم ، ج 3، ص 175.

172- غررالحكم ، ج 5، ص 66.

173- بحارالانوار، ج 78، ص 163، اسلاميّه .

174- غررالحكم ، ج 4، ص 312.

175- همان مدرك ، ص 536.

176- هود، آيه 6.

177- روضة الواعظين ، فتّال نيشابورى ، ص 426، منشورات الرّضى .

178- غررالحكم ، ج 4، ص 54.

179- مجموعه ورّام ، ص 169، دارصعب .

180- بحارالانوار، ج 78، ص 198.

181- مجموعه ورّام ، ج 1،ص 269.

182- غررالحكم ، ج 5، ص 379.

183- همان مدرك ، ص 342.

184- غررالحكم ، ج 2، ص 259.

185- همان مدرك ،ج 4، ص 560.

186- همان مدرك ، ج 3 ، ص 333.

187- همان مدرك ، ص 214.

188- تحف العقول ، ص 15، اميركبير.

189- مجموعه ورّام ، ص 169.

190- غررالحكم ، ج 1، ص 113.

191- كليات سعدى ، ص 334، اميركبير.

192- مستدرك الوسائل ، ج 13،ص 37.

193- غررالحكم ، ج 1، ص 232.

194- بحارالانوار، ج 77، ص 189.

195- اصول كافى ، ج 2، ص 138.

196- فرهنگ معين ، ج 2، ص 2559، اميركبير.

197- جامع السّعادات ، ج 2، ص 80ا، علمى بيروت .

198- تفسير عيّاشى ، ج 2، ص 13، اسلاميه ، بحارالانوار، ج 72، ص 305.

199- اسراء، آيه 12.

200- جمعه ، آيه 10.

201- نهج البلاغه ، فيض ، حكمت 154، ص 1166.

202- همان مدرك ، حكمت 311، ص 1238.

203- بحارالانوار، ج 72، ص 53.

204- نهج البلاغه فيض ، ص 679.

205- شرح غررالحكم ، ج 1، ص 202، دانشگاه تهران .

206- همان مدرك ، آمدى ، ج 4، ص 226.

207- بحارالانوار، ج 72، ص 47.

208- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 17.

209- كليّات سعدى ، ص 167، اميركبير.

210- بحارالانوار، ج 72، ص 47.

211- معراج السعاده ، ص 300، رشيدى .

212- بحارالانوار، ج 78، ص 12.

213- فروع كافى ، ج 5، ص 73، بيروت .

214- كليات سعدى ، ص 164.

215- صحيفه سجاديه ، دعاى 30.

216- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 320 ـ 321.

217- فرهنگ فارسى عميد، ص 333، اميركبير.

218- مفردات راغب اصفهانى ، ص 426، دارالمعرفة .

219- سوره تكاثر.

220- نهج البلاغه ، خطبه 82.

221- سبا، آيه 37.

222- همان سوره ، آيه 35.

223- منافقون ، آيه 9.

224- صحيفه نور، ج 18، ص 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .

225- كهف ، آيه 34.

226- سباء، آيات 33 ـ 34.

227- صحيفه نور، ج 14، ص 253.

228- شرح غررالحكم ، ج 5، ص 336.

229- تكامل در پرتو اخلاق ، ج 1، ص 116، دفتر انتشارات اسلامى .

230- نهج البلاغة ، كلمات قصار، 457.

231- همزه ، آيه 2 ـ 3.

232- كهف ، آيه 35 ـ 36.

233- چهل حديث ، ص 106، نشر فرهنگى رجا.

234- توبه ، آيه 35.

235- همان سوره ، آيه 36.

236- نهج البلاغه ، ترجمه شهيدى ، ص 410، باتصرّف .

237- سيرى در نهج البلاغه ، ص 310، صدرا.

238- بحارالانوار، ج 22، ص 40.

239- اقـتـبـاس از كتاب (درآمدى بر اقتصاد اسلامى ) ج 1، ص 357، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه .

240- مجمع البحرين ، ج 1، ص 28.

241- صحاح اللغة ، ج 6، ص 2268.

242- بحارالانوار، ج 74، ص 221، اسلاميه .

243- همان مدرك ، ص 242.

244- بحارالانوار، ج 74، ص 254.

245- همان مدرك ، ص 232.

246- لغت نامه دهخدا، ج 8، ص 543، دانشگاه تهران .

247- جامع السعادات ، ج 2، ص 122، بيروت .

248- شرح غرر الحكم ، ج 1، ص 242.

249- حشر، آيه 9.

250- مجموعه ورّام ، ج 1، ص 173، بيروت .

251- همان مدرك ، ج 1، ص 172.

252- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 164.

253- همان مدرك ، ج 1، ص 372.

254- انفال ، آيه 74.

255- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 31.

256- انسان ، آيه 9.

257- بحارالانوار، ج 77، ص 133، اسلاميه .

258- نهج البلاغه ، فيض ، خطبه 184.

259- شرح غرر الحكم ، ج 4، ص 326.

260- درآمـدى بـراقـتـصـاد اسـلامـى ، دفـتـر هـمـكـارى حـوزه و دانشگاه ، ج 1، ص 263 به نقل از تفسير
روح الجنان ، ج 11، ص 103، با اندك تغييراتى در عبارت .

261- شرح غرر الحكم ، ج 5، ص 255.

262- لغت نامه دهخدا، ج 14، ص 399.

263- فرهنگ فارسى عميد، ص 862.

264- تاريخ تمدن ، ج 5، ص 125.

265- اعراف ، آيه 31.

266- تفسير نمونه ، ج 6، ص 151.

267- فروع كافى ، ج 6، ص 440، اسلاميه .

268- برداشت از جوان فلسفى ، ج 1، ص 38 ـ 45.

269- مستدرك الوسائل ، ج 15، ص 271.

270- نساء،آيه ، 77.

271- مجله پاسدار اسلام ، سال دهم ، تاريخ 23/5/1370.

272- نهج البلاغه ، فيض ، نامه 45.

273- بقره ، آيه 195.

274- مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمد پروين گنابادى ، ج 1، ص 267 ـ 268.

275- تحف العقول ، تصحيح على اكبر غفارى ، ص 207، اسلاميه .

276- نهج البلاغه ، فيض ، خطبه 200، ص 663.

277- صحيفه نور، ج 19، ص 11.

278- لغت نامه دهخدا، ج 27، ص 559 .

279- محجّة البيضا، ج 7، ص 351.

280- شرح غرر الحكم ، ج 1، ص 131 .

281- شرح غررالحكم ، ج 4، ص 287.

282- اقتباس از كتاب درآمدى بر اقتصاد اسلامى ، ج 1، ص 402به بعد.

283- بحارالانوار، ج 70، باب الزهد و درجاته .

284- حديد، آيه 23.

285- بحارالانوار، ج 70، ص 310.

286- اصول كافى ، ج 1، ص 410.

287- بحارالانوار، ج 73، ص 127.

288- نهج البلاغه ، فيض ، حكمت 228.

289- نهج البلاغه ، فيض ، نامه 45.

290- همان مدرك .

291- بحارالانوار، ج 73، ص 10، اسلاميه .

292- نهج البلاغه ، فيض ، حكمت 133.

293- همان مدرك ، حكمت 101.

294- بحارالانوار، ج 70، ص 239.

295- شرح غررالحكم ، ج 4، ص 565.

296- برداشت ازقاموس قرآن ، ج 7، ص 97ـ 98، اسلاميه .

297- بقره ، آيه 3.

298- آل عمران ، آيه 17.

299- انفال ، آيات 3ـ4.

300- بقره ، آيه 195.

301- همان سوره ، آيه 272.

302- آل عمران ، آيه 117.

303- آل عمران ، آيه 117.

304- بقره ، آيه 265.

305- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 386.

306- مائده ، آيه 27.

307- شرح غررالحكم ، ج 6، ص 407.

308- بقره آيه 273.

309- حديد، آيه 10.

310- بقره ، آيه 271.

311- همان سوره ، آيه 267.

312- آل عمران ، آيه 92.

313- بقره ، آيه 264.

314- شرح غررالحكم ، ج 3، ص 99.

315- همان مدرك ، ج 1، ص 199.

316- مدّثر، آيه 6.

317- شرح غررالحكم ، ج 5، ص 310.

318- همان مدرك ، ج 3، ص 111.

319- همان مدرك ، ج 2، ص 372.

320- شرح غررالحكم ، ج 1، ص 82.

321- همان مدرك ، ج 4، ص 122.

322- همان مدرك ، ج 3، ص 236.

323- همان مدرك ، ص 228.

324- يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونٌ إِلاّ مَنْ اءَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ (شعراء، آيه 89).

325- نهج الفصاحه ، ص 12، ح 65.

326- بقره ، آيه 279.

327- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 423.

328- مطففين ، آيه 1.

329- بحارالانوار، ج 45، ص 8.

330- همان مدرك ، ج 103، ص 8.

331- همان مدرك .

332- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 53.

333- سفينة البحار، ج 1، ص 299.

334- همان مدرك .

335- بحارالانوار، ج 103، ص 11.

336- مائده ، آيات 67 ـ 68.

337- نساء، آيه 10.

338- بحارالانوار، ج 103، ص 11.

339- عبس ، آيه 24.

340- تفسير نمونه ، ج 26، ص 145.

341- وسائل الشيعه ، ج 18، ص 482.

342- همان مدرك ، ص 481.

343- همان مدرك ، ج 12، ص 424.

344- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 425.

345- همان مدرك ، ج 12، ص 427.

346- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 52.

347- كليّات سعدى ، ص 163.

348- كهف ،آيه 28.

349- اقتباس از تفسير نمونه ، ج 12، ص 416.

350- امالى ، شيخ طوسى ، ج 1، ص 6، داورى قم .

351- صحيفه سجّاديه ، دعاى 30.

352- سيرى در سيره ائمّه ، ص 112، صدرا، با اندك تغيير.

353- بحارالانوار، ج 43، ص 352.

354- چهل حديث ، ص 84، نشر فرهنگى رجا.

355- جامع السعّادات ، ج 2، ص 105، اعلمى بيروت .

356- جامع السعادات ، ج 2، ص 105.

357- شرح غررالحكم ، ج 3، ص 357.

358- مستدرك الوسائل ، حاجى نورى ، ج 12، ص 310.

359- بحارالانوار، ج 74، ص 194.

360- كليّات سعدى ، ص 107.

361- ترجمه جامع السعّادات ، مجتبوى ، ج 2، ص 115، حكمت .

362- بحارالانوار، ج 75، ص 459.

363- جامع السّعادات ، ج 2، ص 89.

364- لغت نامه دهخدا، ج 19، ص 440.

365- همان مدرك ، ج 32، ص 316.

366- ترجمه جامع السّعادات ، مجتبوى ، ج 2، ص 137، حكمت .

367- همان مدرك ، ص 147.

368- جامع السعادات ، ج 2، ص 103، اعلمى بيروت .

369- بحارالانوار، ج 77، ص 145، اسلاميه .

370- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 5.

371- همان مدرك ، ج 6، ص 367.

372- معارج ، آيه 19ـ21.

373- شرح غررالحكم ، ج 4، ص 316.

374- معراج السّعادة ، ص 308، انتشارات رشيدى ، با اندك تغيير.

375- فجر، آيه 17ـ20.

376- بحارالانوار، ج 73، ص 95.

377- شرح غررالحكم ، ج 4، ص 352.

378- همان مدرك ، ج 2، ص 253.

379- شرح غررالحكم ، ج 6، ص 368.

380- همان مدرك .

381- همان مدرك ، آمدى ، ج 1، ص 75.

382- نهج البلاغه ، كلمات قصار، 210.

383- همان مدرك ، كلمات قصار، 371.

384- مقتل الحسين ، عبدالرزّاق مقرّم ، ص 248، بصيرتى قم .

385- بحارالانوار، ج 73، ص 171.

386- اصول كافى ، ج 2، ص 320، دارصعب .

387- چهل حديث ، ص 106، فرهنگى رجا .

388- بقره ، آيه 195.

389- نهج الفصاحة ، ص 85.

390- شرح غررالحكم ، ج 3، ص 332.

391- لغت نامه دهخدا.

392- جزوه مبانى اقتصاد اسلامى ، مصباحى ، ص 294، انتشارات دانشكده اقتصاد در دانشگاه تهران .

393- جزوه مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 294.

394- انبياء، آيه 47.

395- نسا، آيه 58.

396- توبه ، آيه 60.

397- شرح غرر الحكم ، ج 2، ص 388.

398- همان مدرك ، ج 1، ص 375.

399- بيت المال در نهج البلاغه ، ص 93.

400- بحارالانوار، ج 103، ص 5.

401- نهج البلاغه ، فيض ، نامه 40.

402- بحارالانوار، ج 94، ص 93.

403- مـحـدود كـردن ايـن كار در زندگى پيامبروعلى عليهما السلام بدين جهت است كه ديگر امـامـان
عـليـهـم السـلام حـكـومـت ظـاهـرى نـداشـتـنـد و بـيـت المال درزمان آنها در دست غاصبان بود.

404- سيره ابن هشام ، ج 4، ص 135، داراحياء التراث العربى .

405- بحارالانوار، ج 40، ص 338.

406- سيماى فرزانگان ، رضا مختارى ، ج 3، ص 423ـ424، دفتر تبليغات اسلامى .

407- جزوه مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 295.

408- شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد، ج 7، ص 37ـ38.

409- شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد، ج 7، ص 41.

410- بـراى آگـاهـى ازبـخـش اسـراف كـاريـهـاى بنى اميه وبنى عباس رجوع كنيد به بيت المال در نهج
البلاغه ، ص 69ـ 88.

411- البرهان فى تفسير القرآن ، ج 3، ص 307.

412- احزاب ،آيات 28ـ29.

413- مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 2، ص 110.

414- نهج البلاغه ، فيض ، نامه 20.

415- وسائل الشيعه ، ج 13، ص 230.

416- همان مدرك ، ص 228.

417- همان مدرك ، ص 229.

418- يوسف آيه 55.

419- نهج البلاغه ، نامه 53.

420- نهج البلاغه ، ترجمه شهيدى ، ص 333ـ334.

421- فرهنگ سيّاح ، ج 1، ص 563، نشر اسلام .

422- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 64، بيروت .

423- همان مدرك ، ج 18، ص 163.

424- تفسير نمونه ، ج 2، ص 4.

425- نهج البلاغه ، فيض ، ص 713.

426- الميزان ، ج 5، ص 341، نشر اسلامى .

427- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 274، مطبعه آداب .

428- بقره ، آيه 185.

429- بحارالانوار، ج 104، ص 274.

430- براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به صلح امام حسن (ع )، ترجمه حضرت آية ا...خامنه اى مدّ ظله العالى ، ص
157ـ158.

431- نهج البلاغه فيض ، خطبه 131، ص 407.

432- ر.ك ، ص 162، همين كتاب .

433- اقتباس از تفسير نمونه ، ج 1، ص 52.

434- سفينة البحار، ج 1، ص 24، بيروت .

435- همان مدرك ، ص 244.

436- نساء، آيه 10.

437- ميزان الحكمة ، ج 2، ص 373.

438- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 410، داراحياء التراث العربى .

439- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 365، دفتر انتشارات اسلامى . 

/ 78