شهادت ابودجانه - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شتافت و پس از قطع پاهاى يهودى ، سرش را بريد و زره و شمشيرش را برداشت و نزد پيامبر(ص ) آورد. حضرت آنها را به ابودجانه بخشيد. سپس مسلمانان تكبيرگويان وارد دژ شدند.(90) و ـ در نـبـرد وادى القـرى ؛ هـنـگام بازگشت مسلمانان به مدينه ، يهوديان متعرض ‍ سپاه پيروز پيامبر شدند كه در نتيجه يازده نفر از يهوديان كشته شدند. ابودجانه دو تن از جنگاوران آنان را به هلاكت رساند.(91) ز ـ در جنگ حنين ، ابودجانه با كمك امام على (ع ) توانست يكى از جنگاوران مشركان را كه تعدادى از مسلمانان را به شهادت رسانده بود، به هلاكت برساند.(92) ح ـ در نـبـرد تـبـوك ، پـيـامـبـر اكـرم (ص ) ، پـرچـم قـبـيـله خـزرج را بـه ابـودجـانـه سپرد.(93) ط ـ در سـال دوازدهم هجرى ، جنگ يمامه با هدف انهدام فتنه مسيلمه كذاب رخ داد. در اين جنگ دشمن در بـاغـى سـنـگر گرفته بود كه مسلمانان نمى توانستند در آن نفوذ كنند و در نتيجه مسلمانان كـشته هاى زيادى دادند.(94) ابودجانه با اجراى طرحى ، به مواضع دشمن نفوذ كرد و پـس از درگـيـرى بـا آنان ، توانست در باغ را به روى رزمندگان باز كند و به اين ترتيب به فتنه انگيزى پيامبر دروغين خاتمه دهد.(95)

شهادت ابودجانه

بـيـشـتر تاريخ نويسان ، شهادت ابودجانه را در جنگ يمامه ذكر كرده اند. ولى در روايتى آمده است كه ابودجانه در نبرد صفين حضور داشت و در آن به شهادت رسيد.(96)

خلاصه درس

حـبـاب بن منذر ، عبدالله بن جبير و ابودجانه ، از صحابه و تربيت يافتگان پيامبر گرامى و سـرداران عـصـر نـبـوى بـودند كه هر كدام در ميدان هاى رزم ، دلاورى ها و رشادت هاى درخشانى نـشـان دادنـد.

آنـان ، حتى در سخت ترين صحنه هاى نبرد، كمترين ترديدى در حقانيت و دفاع از پـيـامـبـر(ص ) بـه خـود راه نـدادنـد. حـباب از مشاوران سپاه نبوى بود كه پيامبر به نظرات او تـوجـه مـى كـرد. او عـلاوه بـر فـرمـانـدهـى و پرچمدارى سپاه ، به ماءموريتهاى مهم جمع آورى اطلاعات نيز اعزام مى شد. عبدالله بن جبير فرمانده تيراندازان بود كه با دلاورى در تنگه احد جـنـگيد و شهيد شد. ابودجانه از چهره هاى مورد اعتماد و سرداران دليرى بود كه در صحنه هاى مـخـتـلف از پـيـامـبـر(ص ) دفـاع كـرد ودر حـفـاظـت از آن حـضـرت ، در مقابل تيرهاى دشمن خود را سپر كرد.

پرسش

1 - نقش حباب را در جنگ احد بنويسيد.

2 - نظرات مشورتى حباب را در جنگ هاى بدر و خيبر توضيح دهيد.

3 - مقاومت دليرانه فرمانده تنگه عينين علت و خشم دشمن را توضيح دهيد.

4 - نقش ابودجانه در جنگ احد را بنويسيد.

5 - مسؤ وليت هاى نظامى ابودجانه را در جنگ ها برشماريد.

حمزه سيّد الشهداء

يـكـى از عوامل مؤ ثر در تسريع و گسترش دعوت پيامبر اكرم (ص ) در مكه ، وجود شخصيت با نـفـوذ حـمـزة بـن عـبـدالمـطلب بود.شجاعت و موقعيت اجتماعى حمزه از يك سو مانع تشديد اقدامات ايـذايـى دشـمـن نـسـبـت بـه پـيامبر(ص ) و مسلمانان گرديد. از سوى ديگر زمينه ساز گسترش تبليغات و فعاليت هاى حضرت شد. حمزه از نخستين ياران پيامبر بود كه حتى پيش از پذيرش اسلام ، در برابر مخالفان آن حضرت مى ايستاد و مانع اذيت و آزارهاى آنان مى شد. حضرت نيز حـمـزه را از مـحـبـوب تـريـن شـخصيت هايى مى دانست كه بيشترين محبت را به او ابراز مى كرد. پيامبر(ص ) مى فرمود :

بهترين مردم ، حمزه ، جعفر و على (ع )، هستند.(97) و نيز در نامگذارى يكى از فرزندان اصحاب فرمود :

محبوب ترين نامِ نزد مرا ، بر او بگذاريد : نامش را (حمزه ) بنهيد.)(98) حـمـزه در سـال شـشـم بـعـثـت ، پـس از يـك درگـيـرى شـديـد بـا ابـوجـهـل ، اسـلام آورد. اسـلامِ حـمـزه ، پيروزى درخشانى براى مسلمانان بود و آنان را از مرحله فـعاليت هاى مخفى به سطح بالاترى

/ 92