شهادت سردار جانباز - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

او بـا رشـادت و جـانـبـازى بـه نـبـرد بـا دشـمـنـان پـرداخـت و بـه اسـتـقـبـال رزم در مـواضـع حـسـاس و خـطـرنـاك جبهه مى رفت . او و همرزمانش از اميرمؤ منان (ع ) درخـواسـت كـردنـد كـه در نـزديـكـى شـتـر عـايـشـه موضع بگيرند وامام با خواست آنان موافقت كرد.(206) زيد در پاسخ فردى كه علت انتخاب چنين موضع خطرناكى را پرسيده بود، گفت :

(مرگ ، همان چيزى است كه ما در آرزويش هستيم .)(207)

شهادت سردار جانباز

در ايـن نـبرد، سردار جانباز سپاه علوى ، كه از خواص اميرمؤ منان محسوب مى شد، شجاعانه به مـصاف عهدشكنان شتافت . او به هنگام هماوردى با جنگاور ناكثين عمرو بن يثربى ، كه پيش از اين تعدادى را به شهادت رسانده بود، به امام و فرمانده خود عرض كرد :

اى امـيـرمـؤ منان ! من دستى را ديدم كه از آسمان فرود آمد و به من گفت : به سوى ما بيا! من به مـبـارزه ابـن يـثـربـى مـى روم . پـس از شـهـادتـم ، مـرا بـا خـونـم دفـن كـنـيـد. مـرا غسل ندهيد. زيرا در پيشگاه پروردگار دادخواهى خواهم كرد.

زيد در دفاع از نظام علوى ، به سوى دشمن شتافت و به شهادت رسيد.(208)

خلاصه درس

مـحـمـد بـن ابـى بـكـر در مـكـتب اميرمؤ منان پرورش يافت و از سردارانى بود كه به ارزشهاى والايـى دسـت يـافـت و تـوانـسـت در شمار خالص ترين ياران اميرمؤ منان (ع ) قرار گيرد. او از رهـبـران انقلابيون مصر در اعتراض به عثمان و از اولين بيعت كنندگان با امام (ع ) بود. محمد، مـسـؤ وليـت هـاى مهم نظامى و سياسى در نظام علوى بر عهده گرفت . از جمله : فرماندهى پياده نظام و فرماندهى بخشى از نيروها در نبرد با ناكثين و استاندارى مصر. از ويژگيهاى محمد كه مـوجـب خـشـنـودى امـام (ع ) شـد، پـايـبـنـدى او بـه اجـراى دسـتـورات ديـن بـود كـه مـسـائل فـقـهـى مـصريان را از اميرمؤ منان (ع ) استفتاء مى كرد. او با نظر امام (ع ) به نامه هاى تـهـديـد آمـيـز و تـطـمـيـعـى مـعـاويـه و عـمـروعـاص ‍ پـاسـخ ‌هـاى كـوبنده دادو سرانجام پس از اشغال مصر توسط نيروهاى معاويه ، با لب تشنه و با طرز دلخراشى به شهادت رسيد.

سـردار جـانـبـاز زيـد بن صوحان ، از اسوه هاى نظامى حكومت علوى بود كه در مكتب امام (ع ) به كمالات بى شمارى دست يافت . از جمله : عبادت ، شب زنده دارى ، رسيدگى به فقيران ، متدين ، سـخـنـورى ، راوى حـديـث و مـعلم قرآن . او با انحرافات دستگاه خلافت مبارزه كرد و دوبار به تبعيد محكوم شد. او براى استقرار حكومت علوى بسيار تلاش كردو در نبرد با ناكثين فرماندهى قبيله عبدالقيس را عهده دار بود و داوطلبانه مسؤ وليت مواضع حساس جبهه را پذيرفت و در نبرد با جنگاور ناكثين به شهادت رسيد.

پرسش

1 - يكى از علل تشديد مبارزات مصريان بر عليه عثمان با ذكر نقش محمد را بنويسيد.

2 - مسؤ وليت هاى محمد بن ابى بكر در نظام علوى را نام ببريد.

3 - كداميك از ويژگى هاى محمد نشانه ميزان تعبد او به امام على (ع ) بود؟

4 - كمالات زيد را به طور خلاصه توضيح دهيد.

5 - فعاليت هاى زيد در حكومت علوى را توضيح دهيد.

عمار ياسر ، جندب بن زهير

عمّار ياسر

عـمـار يـاسر ، يكى از اصحاب پيامبر(ص ) و ياوران مقتدر و بصير اميرمؤ منان (ع ) است . او در خـانـدان صبر و جهاد و شهادت تربيت يافت . او و پدر و مادر و برادرش ، اسلام خود را پيش از ديـگران در مكه اظهار كردند.(209) مادرش ‍ سميه نخستين شهيد اسلام است كه شكنجه هـاى بـسـيـارى را از طـرف مـشـركـان تـحـمـّل كـرد و سـرانـجـام بـا ضـربـه خـنـجـر ابـوجـهـل به شهادت رسيد.(210)پدرش ‍ ياسر نيز اولين شهيد مرد است كه در اثر شـكـنـجـه هـاى دشـمـنـان شـهـيـد شـد(211) و بـرادرش عـبـدالله ، پـس از تحمل شكنجه هاى فراوان ، با تير دشمن به شهادت رسيد.(212)

/ 92