معقل بن قيس - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(اهـل حجاز و عراق ، به اين امر راضى نخواهند بود و تا زمانى كه امام حسن (ع ) زنده است . با يزيد بيعت نخواهند كرد.)(398) احنف در عصر امام حسين (ع ) نامه اى از آن حضرت دريافت كرد كه امام (ع ) او را به كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) دعوت فرمود. احنف در پاسخ ، اين آيه را نوشت :(399) (فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذينَ لا يُوقِنوُنَ)(400) (پس صبر كن . بدرستى كه وعده خدا حق است و پيوسته مراقب باش كه مقام علم و بردبارى ات را مردم بى ايمان سبك نسازند.) پس از شهادت امام حسين (ع )، عبيد الله بن زياد از احنف خواست تا در سـخـنـرانى اش به امام (ع ) ناسزا بگويد. احنف از انجام آن خوددارى كرد. ولى عبيدالله همچنان پافشارى نمود و او به ناچار برخاست و گفت :

(مردم اين مرد [حسين (ع )] را دعوت كردند. زبان هايشان از او حمايت مى كرد و دست هايشان عليه او بود. آنچه مقدّر بود، به او رسيد و به روز موعود خويش ‍ پيوست .)(401) احنف در سال 67 هجرى به ديار باقى شتافت .(402)

معقل بن قيس

معقل بن قيس رياحى از خاندان بنى يربوع است كه در عصر امامت درخشيد و در مكتب اميرمؤ منان (ع ) تربيت شد و هيچ گاه از راه حق منحرف نشد.

معقل در حكومت علوى

معقل بن قيس مثل ساير تربيت يافتگان مكتب علوى (ع ) بيشترين تلاش خويش ‍ را در راه اسـتـقـرار نـظـام عـلوى بـه كـار گرفت و با آشوب ها و فتنه گرى هاى ناكثين ، قاسطين و مـارقـيـن بـشـدت جـنـگيد. مسؤ وليت هاى مهم نظامى سردار علوى در حكومت امام على (ع ) به شرح ذيل است :

فرماندهى نيروهاى انتظامى (403)، فرماندهى پياده نظام طايفه بنى تميم كوفه در نـبـرد بـا نـاكـثـيـن (404)، فـرمـانـدهـى شـش طـايـفـه بـزرگ در نـبـرد بـا قـاسطين ،(405) فرماندهى چهارهزار نفر در سركوب شورش خرّيت بن راشد،(406) فـرمـانـدهـى سواره نظام در نبرد با مارقين (407)، فرماندهى در دفع حمله و تجاوز يزيد بن شجره رهاوى .(408) مـعـقـل در نـبـرد بـا قـاسـطـين : يكى از مشكلات نظام علوى در نبرد با قاسطين ، ارتباط پنهانى بعضى از سران قبايل با معاويه بود، آنان افكار منحرف شاميان را در بين رزمندگان منتشر مى سـاخـتـنـد و از عـوامـل ايـجـاد جنگ روانى دشمن به شمار مى رفتند. امام على (ع ) پيش از نبرد با قـاسـطـيـن ديـدگاه هاى ياران خود را جويا شد. آنان كه تحت تاءثير القاءات شاميان بودند و دل به مطامع دنيا دوخته بودند، تحت پوشش خيرخواهى و نصيحت عليه آن حضرت سخن گفتند و افـرادى مـثـل مـعـقـل كـه تـربـيـت يـافـتـه مـكـتـب عـلوى بـودنـد و دل بـه اطـاعـت از خـدا و پـيـروى از امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) داده بـودنـد، به مقابله با افكار مسموم و تـبـليـغـات سـازشـكـارانـه آنـان بـرخـاسـتـنـد و از تـضـعـيـف روحـيـه سـپـاه عـلوى پـيـشـگـيرى كردند.(409) امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) مـردم مـدائن را بـراى نـبـرد بـا قـاسـطـيـن فـراخـوانـى كـرد. مـعـقـل بـا مـشاهده سستى آنان در اجابت دعوت امام (ع ) ، ماهيت متخلفان از فرمان امام (ع ) را افشاء كرد و موجب شد كه اميرمؤ منان (ع ) يگانى به استعداد سه هزار نفر را تجهيز كند و فرماندهى آنـان را بـه مـعـقـل

/ 92