خلاصه درس - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اميرمؤ منان (ع ) ضمن گزارش وضعيت درگيرى ، از جوانمردى و فداكارى نيروهاى مخنف به خوبى ياد كرد.(476) مـخنف از ويژگى (حميّت قسمتى ) به خوبى برخوردار بود. و از حقوق نيروهاى تحت امر خود به خوبى دفاع مى كرد. در جريان مقابله با شورش مزدور معاويه ، عبدالله حضرمى در بصره ، كـه عـاقـبـت بـه دست جارية بن قدامه سركوب شد، شبث بن ربعى منافق كه عاقبت به خوارج پـيـوسـت ، بـه امـيـرمؤ منان پيشنهاد كرد كه گروهى از بنى تميم را براى سركوبى شورش بـفـرسـت و مـردم ازد (نيروهاى مخنف ) را كه مورد غضب خدا هستند، اعزام نكن ، زيرا يك نفر از آنان بهتر از ده نفر از ديگران هستند. سردار علوى ، مخنف بن سليم ، بشدت غضبناك شد و بر اساس بنيادهاى اعتقادى مكتب اسلام در دفاع از نيروهايش خطاب به شبث گفت :

كـسـانـى از رحـمـت خـدا دورنـد كـه مـعـصـيـت كـردنـد و بـر خـلاف امـر خـداونـد عمل كردند و دستورات اميرمؤ منان (ع ) را زير پا نهادند. اينان (كه گفتم ) قوم تو هستند. ولى نيروهاى محبوب و نزديك به رحمت خداوند كسانى هستند كه خدا را اطاعت كردند و اميرمؤ منان (ع ) را حـمايت و يارى نمودند. آنان قوم من هستند و يك نفر از آنان براى اميرمؤ منان (ع )، از ده نفر از قوم تو بهترند.(477)

خلاصه درس

عـمـروبـن حـمـق از اصـحـاب بـرجـسـتـه پـيامبراكرم (ص ) است كه پس از رحلت آن حضرت ، با بـصـيـرت و آگـاهـى كـامـل ، از امـامـت اميرمؤ منان (ع ) دفاع كرد. او از پيروان مخلص ‍ امام (ع ) و اهـل بـيـت پـيـامـبـر(ص ) بـود. حـضـور او در صـحنه هاى دفاع از حق ، بويژه در ميدان مبارزه با انـحرافات ، عضويت در شرطة الخميس و فرماندهى نيروهاى اسلام در نبرد با ناكثين و قاسطين از او انـسـانـى وارسته و اهل كرامت ساخته بود كه حتى پس ‍ از شهادت امام على (ع ) به مبارزات خود ادامه داد وعاقبت به شهادت رسيد.

سـهل بن حنيف ، از اصحاب بزرگوار پيامبر اسلام (ص ) است كه كمالات بى شمارى از محضر آن حـضـرت كـسـب كـرد. از اعـضـاء شـرطـة الخـمـيـس بـود و در نـبـرد بـا دشـمـنـان اسلام حضور فـعـال داشـت . سهل از ياران بصير، مخلص و دوست داشتنى اميرمؤ منان (ع ) بود كه در نبرد با ناكثين و قاسطين شركت مؤ ثر داشت و يكى از استانداران نظام علوى بود.

مـخـنـف بـن سـليـم ، از اصـحـاب پـيـامـبـر(ص ) و يـاران مـورد اعـتـماد اميرمؤ منان (ع ) است . او از فرماندهان سپاه اسلام در نبرد با ناكثين و قاسطين مى باشد. و استاندار نظام علوى در اصفهان ، رى ، هـمدان ، هيت و انبار بود. همچنين فرزند سلحشورى داشت كه در ميدان هاى نبرد به حماسه آفرينى مى پرداخت .

پرسش

1 - فعاليت هاى نظامى عمرو بن حمق را در سپاه علوى شرح دهيد.

2 - چـرا امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) آرزو كـرد كـه كـاش در سـپـاه مـن صـد نـفـر مثل عمرو بن حمق بود؟

3 - مسؤ وليت هاى نظامى و سياسى سهل بن حنيف در نظام علوى را توضيح دهيد.

4 - ديدگاههاى سهل در مورد نبرد با قاسطين را بنويسيد.

5 - فعاليت هاى نظامى مخنف بن سليم در سپاه اميرمؤ منان (ع ) را شرح دهيد.

6 - معيار (حميت قسمتى ) مخنف را توضيح دهيد.

ابوايّوب انصارى ، عبداللّه بن جعفر، عبداللّه بن هاشم

ابوايّوب انصارى

يـكـى از سـرداران و اسـوه هـاى نـظـامـى عـصر نبوّت و امامت ، خالد بن زيد مشهور به ابوايّوب انـصـارى اسـت كه داراى كمالات و ارزش هاى بزرگ مى باشد. از جمله اين امتيازات و كمالات مى تـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد : صـحـابـى پـيـامـبـر و راوى حـديث بود، جزو بيعت كنندگان بـود(478) مـيـزبـان رسـول خـدا در مـديـنه شد.(479) و در تمامى جنگ هاى پـيـامـبـر شـركـت داشـت .(480) هـمـچنين سركوبى منافقين در موارد مختلف و مصاف با سـركـرده آنـان پـس از جـنـگ اُ+++حـد++(481) حـفـاظـت از جـان پـيـامـبـر اكـرم در مقابل سوء قصد احتمالى نيز از افتخارات وى به شمار مى رود.(482) ابـوايّوب انصارى ، يا دوران حكومت اميرمؤ منان (ع ) در مدينه سكونت داشت . پس از آن به عراق و سپس به

/ 92