اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

123-مغازى ، ج 1، ص 313.

124-احزاب (33)، آيه 23.

125-حج (22)، آيه 39.

126-بحارالانوار، ج 22، ص 277 و 288.

127-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 125.

128-بحار، ج 22، ص 276.

129-بحارالانوار، ج 18، ص

412 - 415.

130-همان ، ص

412 -415.

131-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 312.

132-بحارالانوار، ج 18، ص 413.

133-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 120.

134-مغازى ، ج 2، ص 757.

135-بحارالانوار، ج 21، ص 50 و اعيان الشيعه ، ج 4، ص 128.

136-همان ، ج 21، ص

55 -59.

137-سيره حلبيه ، ج 3، ص 66.

138-مغازى ، ج 2، ص 762.

139-اسد الغايه ، ج 2، ص 226.

140- طبقات الكبرى ، ج 3، ص 9.

141-الكامل ، ج 2، ص 118.

142-مغازى ، ج 1، ص 243.

143-همان ، ص 334.

144-طبقات الكبرى ، ج 2، ص 67.

145-اسدالغابه ، ج 2،ص 226.

146-الاصابه ، ج 1، ص 564.

147-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 128.

148-الاعلام ، زركلى ، ج 4، ص 217.

149-الاصابه ، ج 2، ص 306.

150-اسدالغابه ، ج 2، ص 157.

151-طبقات الكبرى ، ج 7، ص 391.

152-سيراعلام النبلاء، ج 1، ص 233.

153-همان ، ج 1، ص 236.

154-مغازى ، ج 2، ص 759.

155-تاريخ طبرى ، ج 2، ص 458.

156-همان ، ص 561.

157-مغازى ، ج 2، ص 691.

158-همان ، ص 567.

159-همان ، ص 735 و 736.

160-مغازى ، ج 2، ص 760.

161-سيره ابن هشام ، ج 4، ص 379.

162-همان ، ص 379.

163-اسدالغايه ، ج 3، ص 159.

164-بحارالانوار، ج 21، ص 54 و 55.

165-سفينة البحار، ج 1، ص 575.

166-الاصابه ، ج 1، ص 564.

167-سيره حلبيه ، ج 2، ص 226.

168-رياحين الشريعه ، ج 2، ص 308.

169-طبقات ابن سعد، ج 3، ص 204.

170-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 53.

171-تنقيح المقال ، ج 2، ص 57.

172-الاختصاص ، شيخ مفيد، ص 3.

173-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 12.

174-عـبـدالله بـن سـعد بن ابى سرح يكى از سه نفرى است كه پيامبر(ص ) در فتح مكه خـون آنـان را مـبـاح كـرد و فـرمـان داد حـتـى اگـر زيـر پـرده كـعـبـه هـم بـاشـنـد، آنـان را بـه قتل برسانند.(اسدالغابة ، ج 3، ص 173.) 175-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 292.

176-همان ، ص 393.

177-شرح نهج البلاغه ، ج 14، ص 10.

178-جمل ، شيخ مفيد، ص 128.

179-همان ، ص 171.

180-الامامة و السياسة ، ج 1، ص 93.

181-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 229.

182-الغارات ، ج 1، ص 231 . وسائل الشيعه ، ج 18، ص 415.

183-تحف العقول ، ص 172. الغارات ، ج 1،ص 227.

184-مروج الذهب ، ج 3، ص 11.

185-در مـورد حضور محمد در نبرد صفين بايد گفت : گر چه در كتاب الامامة و السياسة (ج 1، ص 93) آمـده اسـت كه وى فرمانده انصار و مهاجران بوده است ، ولى نبرد او با مخالفان در مصر (همزمان با نبرد صفين ) گوياى آن است كه وى در نبرد صفين حضور نداشته است .

186-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 73.

187-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 84.

188-همان ، ص 85 و 86.

189-همان ، ص 87.

190-عقد الفريد، ج 1، ص 123.

191-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 91.

192-همان ، ص 145.

193-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 103.

164-194-جـلولاء از شـهـرهـاى عـراق كـه در فـاصـله 27 مـايـلى خـانـقـيـن قـرار دارد و در سال 16 هجرى محل جنگ مسلمانان با ايران بوده است (الروض المعطار، ص 167).

195-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 103 .

196-تهذيب تاريخ دمشق ، ج 6، ص 15.

197-الغدير، ج 9، ص 43.

198-الغارات ، ج 2، ص 789.

199-تهذيب تاريخ دمشق ، ج 6، ص 13 و 15.

200-همان .

201-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 103 و 104.

202-كامل ابن اثير، ج 3، ص 158.

203-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 104.

204-همان .

205-همان .

206-تهذيب تاريخ دمشق ، ج 6، ص 16.

207-208-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 105.

209-الاصابه ، ج 2، ص 512.

210-طبقات ابن سعد، ج 8، ص 264.

211-الاصابه ، ج 3، ص

8 - 64.

212-213-كنزالعمّال ، ج 16، ص 147.

214-رجال كشى ، ص 30.

215-بحارالانوار، ج 22، ص 328.

216-الاصابه ، ج 2، ص 512.

217-اخبار معرفة الرجال معروف به رجال كشى ، ص 31.

217--218-بحار، ج 22، ص 318 و 340.

219-همان .

220-تاريخ طبرى ، ج 5، ص 38.

221-كنزالعمال ، ج 16، ص 145.

222-بحارالانوار، ج 22، ص 319.

223-تاريخ طبرى ، ج 2، ص 410.

224-224-همان .

225-مغازى ، ج 1، ص 397.

226-تاريخ طبرى ، ج 3، ص 108.

227-سيره ابن هشام ، ج 4، ص 159.

228-تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 78.

229-بحارالانوار، ج 22، ص 328.

230-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 163.

231-الغدير، ج 9، ص 15.

232-همان ، ج 9، ص 19.

233-تاريخ يعقوبى ، ج 5، ص 39.

234-الجمل ، شيخ مفيد، چاپ كنگره ، ص 261 تا 265.

235-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 511.

236-بحارالانوار، ج 32، ص 181.

237-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 517.

238-بحارالانوار، ج 32، ص 180.

239-مناقب ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 161.

240-وقعه صفين ، ص 92.

241-همان ، ص 319.

242-وقعة الصفّين ، ص 321.

243-تاريخ طبرى ، ج 5، ص 39.

244-همان .

245-وقعه صفين ، ص 214.


/ 92