اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

246-كامل ابن اثير، ج 3، ص 297.

247-248-249-اعيان الشيعه ، ج 8، ص 375.

250-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 244.

251-الغدير، ج 9، ص 36.

252-الجمل ، شيخ مفيد، ص 320.

253-مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 154.

254-همان ، چاپ كنگره ، ص 365.

255-الجمل ، شيخ مفيد، ص 364.

256-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 244.

257-وقعه صفين ، ص 205.

258-وقعة الصفين ، ص 205.

259-همان ، ص 262.

260-الغدير، ج 3، ص 232.

261-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 245.

262-الاعلام ، زركلى ، ج 9، ص 49.

263-تنقيح المقال ، ج 3، ص 288.

264-سفينة البحار، ج 2، ص 716.

265-وقعه صفين ، ص 359.

266-رجال ، شيخ طوسى ، ص 61.

267-طبقات الكبرى ، ج 5، ص 32.

268-تاريخ طبرى ، ج 3، ص 53.

269-كامل ابن اثير، ج 2، ص 520 و 521 با اعيان الشيعه ، ج 10، ص 252.

270-الاصابه ، ج 3، ص 593.

271-جمل ، شيخ مفيد، ص 172.

272-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 172.

273-وقعه صفين ، ص 112.

274-شرح نهج البلاغه ، ج 4، ص 26.

275-وقعه صفين ، ص 355.

276-همان ، ص 214.

277-همان ، ص 347.

278-شرح نهج البلاغه ، ج 8، ص 71.

279-معجم رجال الحديث ، ج 19، ص 245.

280-وقعه صفين ، ص 475.

281-سفينة البحار، ج 2، ص 717.

282-همان .

283-طبقات ابن سعد، ج 2، ص 262.

284-اعيان الشيعه ، ج 4، ص 58.

285-همان ، ص 59.

286-همان ، ص 58.

287-الغارات ، ج 2، ص 637.

288-الغارات ، ج 2، ص 401 و 626.

289-جمل ، شيخ مفيد، ص 172.

290-كامل ، ابن اثير، ج 3، ص 213.

291-وقعه صفين ، ص 25.

292-همان ، ص 395 و 396.

293-الغارات ، ج 2، ص 374.

294-همان ، ج 2، ص 401 و 408.

295-همان .

296-همان ، ص 623.

297-الغارات ، ج 2، ص 639.

298-تنقيح المقال ، ج 1، ص 206.

299-الغدير، ج 2، ص 92.

300-الغدير، ج 2، ص 75 و 69 و 70.

301-طبقات ، ج 1، ص 326.

302-الغدير، ج 2، ص 70.

303-مكاتيب الائمة ، ج 1، ص 202.

304-الغدير، ج 2، ص 70.

305-اعيان الشيعه ، ج 8، ص 454.

306-مروج الذهب ، ج 2، ص 360.

307-الغدير، ج 2، ص 78.

308-وقعه صفين ، ص 447 و 446.

309-همان ، ص 453.

310-تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 202 و 203.

311-تاريخ طبرى ، ج 5، ص 83.

312-همان ، ص 85.

313-اعيان الشيعه ، ج 8، ص 456.

314-الغدير، ج 2، ص 106 و 107 و 110.

315-همان .

316-اسدالغايه ، ج 2، ص 234.

317-شـرح نـهـج البلاغه ، ج 6، ص

199 - وَ اَنْتَ يَرْحَمَكَ اللّهُ فَلَقَدْ كُنْتَ خَفيفُ الْمَؤُنَةَ كَثيرُ الْمَعوُنَةَ.

318-الغارات ، ج 2، ص 890 و 891.

319-همان .

320-مروج الذهب ، ج 3، ص 37 و 38.

321-الاستبعاب ، ج 2، ص 717.

322-طبقات الكبرى ، ج 6، ص 221 و سفينة البحار، ج 2، ص 30.

323-شرح نهج البلاغه ، ج 2، ص 132 و 134.

324-جمل ، شيخ مفيد، ص 69.

325-تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 179.

326-جمل ، شيخ مفيد، ص 167.

327-سفينة البحار، ج 2، ص 31.

328-مروج الذهب ، ج 3، ص 40.

329-وقعه صفّين ، ص 160.

330-تنقيح المقال ، ج 2، ص 99.

331-شرح نهج البلاغه ، ج 4، ص 26.

332-اختصاص ، شيخ مفيد، ص 121.

333-شرح نهج البلاغه ، ج 2، ص 278.

334-مروج الذهب ، ج 3، ص 47.

335-336-337-عقدالفريد، ج 7، ص 115.

338-338-مروج الذهب ، ج 3، ص 40.

339-الاصابه ، ج 2، ص 200.

340-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 129 و 330.

341-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 243.

342-عقدالفريد، ج 3، ص 339.

343-343-وقعه صفين ، ص 117.

344-وقعة الصفين ، ص 138.

345-شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 483.

346-وقعه صفين ، ص 330.

347-همان ، ص 426 و 427.

348-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 244.

349-وقعه صفين ، ص 437.

350-الامامة والسياسة ، ج 1، ص 117.

351-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 245.

352-كامل ، ابن اثير، ج 3، ص 347.

353-همان ، ص 347.

354-مقاتل الطالبيين ، ص 41.

355-مستدرك الوسايل ، ج 3، ص 811.

356-تذكر لحفاظ ذهبى ، ج 1، ص 59.

357-358-الامامة و السياسة ، ج 1، ص 63 و 64.

358-جمل ، مفيد، ص 171.

359-مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 154.

360-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 338.

361-وقعه صفيّن ، ص 534 و 546.

362-كامل ، ابن اثير، ج 3، ص 373.

363-همان ، ج 4، ص 450.

364-شرح نهج البلاغه ، ج 2، ص 278.

365-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 349.

366-وقعه صفين ، ص 101.

367-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 565.

368-وقعه صفين ، ص 153.

369-همان ، ص 117.

370-المعيار و الموازنه ، ص 141 و 140.

371-همان .

372-در كتاب هاى تاريخى از اريخ وفات زياد مطلبى به دست نيامد.

373-شرح نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، ص

990 - 989؛ ترجمه : (ما از خدا هستيم و به سـوى او بـاز مـى گـرديـم .

و سـتـايش براى خداوندى است كه پروردگار جهانيان است ... خدا مالك را رحمت كند. كه به عهد خود وفا

/ 92