اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كرد...) 374-همان . ترجمه : (خدا مالك را جزاى خير دهد. و چه مالكى ؟ اگر كوه بود، كوهى عظيم و بزرگ بود. و اگر سنگ بود، سنگى سخت بود...) 375-شـرح نـهـج البـلاغـه ، فـيض الاسلام ، ص

990 - 989؛ ترجمه : (آيا ياورى مانند مالك ديده مى شود؟ آيا مانند مالك كسى هست ؟ آيا زنان از نزد طفلى بر مى خيزند كه مانند مالك شود؟) 376-نهج البلاغه ، ص 990.

377-اعيان الشيعه ، ج 9، ص 41.

378-379-شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد، ج 3، ص 416 و الغدير، ج 9، ص 40.

380-شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد، ج 3، ص 416 و الغدير، ج 8، ص 79.

381-همان ، ج 8، ص 71.

382-نهج البلاغه ، فيض ، ص 858.

383-شرح نهج البلاغه ، ج 6، ص 74.

384-همان .

385-تهذيب تاريخ دمشق ، ج 7، ص 13.

386-كامل ابن اثير، ج 2، ص 553.

387-تهذيب تاريخ دمشق ، ج 7، ص 19.

388-تنقيح المقال ، ج 1، ص 103.

389-انسان (76)، آيه 7.

390-اعلام ، زركلى ، ج 1، ص 263.

391-تهذيب تاريخ دمشق ، ج 7، ص 20 14.

392-جمل ، شيخ مفيد، ص 159.

393-سفينة البحار،ج 1، ص 349.

394-كامل ، ابن اثير، ج 3، ص 210 و الغدير، ج 9،ص 81.

395-وقعه صفّين ، ص 117 و 406.

396-همان ، ص 536.

397-مروج الذهب ، ج 2، ص 404.

398-الغدير، ج 10، ص 231.

399-سفينة البحار، ج 1، ص 349.

400-روم (30)، آيه 60.

401-تاريخ دمشق ، ج 7، ص 20.

402-تنقيح المقال ، ج 1، ص 104.

403-اعلام ، زركلى ، ج 8، ص 188.

404-جمل ، شيخ مفيد ، ص 172.

405-وقعه صفين ، ص 117.

406-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 136.

407-كامل ، ابن اثير، (مترجم )، ج 4، ص 147.

408-الغارات ، ج 2، ص 511.

409-وقعه صفين ، ص 96.

410-نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، ص

855 - وقعه صفين ، ص 148.

411-وقعه صفين ، ص 117.

412-همان ، ص 381.

413-الغارات ، ج 1، ص 340.

414-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 132.

415-الغارات ، ج 1، ص 353.

416-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 141.

417-الغارات ، ج 1، ص 364.

418-همان .ج 2، ص 509و 511.

419-همان .

420-مقاتل الطالبين ، ص 39 و 40.

421-الاعلام ، زركلى ، ج 8، ص 188.

422-تنقيح المقال ، ج 1، ص 455.

423-كامل ، ابن اثير، ج 3، ص 287.

424-وقعه صفين ، ص 297.

425-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 77 و 78.

426-الفصول المهمّه ، ص 108.

427-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 136.

428-انساب الاضراف ، ج 3، ص 32.

429-اختيار معرفة الرجال ، ص 46.

430-الاصابة ، ج 2، ص 533.

431-سفينة البحار، ج 1، ص 356.

432-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 373.

433-سفينة البحار، ج 2، ص 260.

434-تنقيح المقال ، ج 2، ص 328.

435-همان .

436-معجم رجال الحديث ، ج 13، ص 87.

437-مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 154.

438-وقـعـه صـفـيـن ، ص 103؛ تـرجـمـه : (خـدايـا! دل او را بـه نـور تـقـوا روشـن دار و او را بـه راه راست هدايت فرما. كاش در سپاه من ، صد نفر مثل تو بود.) 439-وقعه صفين ، ص 400 و 399.

440-وقعه صفين ، ص 482.

441-اختيار معرفة الرجال ، كشّى ، ص 46.

442-تنقيح المقال ، ج 2، ص 328.

443-اسدالغابه ، ج 4، ص 101.

444-نفس المهموم ، ص 72.

445-همان ، ص 74.

446-همان .

447-تنقيح المقال ، ج 2، ص 329.

448-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 321.

449-طبقات ، ج 3، ص 23.

450-سفينة البحار، ج 1، ص 676.

451-تنقيح المقال ، ج 2، ص 75.

452-همان .

453-اعلام ، زركلى ، ج 3، ص 209.

454-تنقيح المقال ، ج 2، ص 74.

455-كامل ، ج 2، ص 129.

456-مغازى ، ج 1، ص 253.

457-مغازى ، ج 1 ، ص 372.

458-طبقات ، ج 2، ص 164.

459-خصال ، شيخ صدوق ، ج 2، ص 59.

460-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 423.

461-كامل ، ج 3، ص 201.

462-اعيان الشيعه ، ج 7، ص 321.

463-انساب الاشراف ، ج 2، ص 300.

464-شرح نهج البلاغه ، ج 5، ص 198.

465-همان ، ج 3، ص 173.

466-همان ، ج 5، ص 198.

467-سفينة البحار، ج 1، ص 676.

468-تنقيح المقال ، ج 2، ص 74.

469-طبقات ، ج 1، ص 280.

470-اعلام ، زركلى ، ج 8، ص 75.

471-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 106.

472-همان ، ص 182.

473-همان ، ص 194.

474-وقعه صفين ، ص 105.

475-تاريخ طبرى ، ج 4، ص 570.

476-الغارات ،ج 2، ص 456.

477-شرح نهج البلاغه ، ج 4، ص 45.

478-اعيان الشيعه ، ج 6، ص 284.

479-سفينة البحار، ج 1، ص 51.

480-الغدير، ج 9، ص 125.

481-مغازى ، ج 1، ص 318.

482-همان ، ج 2، ص 708.

483-اعلام ، زركلى ، ج 2، ص 336.

484-الغدير، ج 7، ص 243.

485-شرح نهج البلاغه ، ج 7، ص 39.

486-اعيان الشيعه ، ج 6،ص 285.

487-شرح نهج البلاغه ، ج 3، ص 207.

488-الامامة و السياسة ، ج 1، ص 132.

489-همان ، ص 128.

490-كامل ، ابن اثير، ج 3، ص 345.

491-مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 194.

492-تاريخ دمشق ، ابن عساكر، ج 5، ص 42.

493-همان ، ص 44.

494-اعيان الشيعه ، ج 6، ص 283.

495-الاصابه ، ج 2، ص 289.

496-اسدالغابه ، ج 3، ص 134.


/ 92