آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اصلا اسلام مى خواهد زنا كمتر ثابت شود . شاهد نيامد
نيامد . اگر هزار زنا صورت بگيرد و مخفى
بماند
از نظر اسلام آسان تر است از اينكه يك زن عفيفى كه زنا نكرده
مورد اتهام قرار گيرد
و اين[
براى اسلام] اهميت بيشترى دارد . اسلام نمى خواهد زنا انجام شود
ولى اينكه نمى خواهد زنا شود
از راه
شاهد و مجازات نيست
بلكه راههاى ديگرى تعبيه كرده است .

اگر به راههاى تربيت فردى و مقررات اجتماعى[
اسلام] عمل شود
زنا واقع نمى شود
نه اينكه زنا كه واقع شد مجازات مى كنند و از راه مجازات جلوى زنا
را مى گيرند . بله
مجازات هم قائل شده است
آنهايى كه اين تربيت در ايشان اثر نمى بخشد بدانند كه راه
تازيانه خوردن و در مواردى راه كشته شدن آنها و گاهى كشته شدن از طريق سنگسار
باز است .

پس گفتيم چهار شاهد لازم است
و شهادت دادن براى شاهد خطر دارد . اگر يك نفر ديد كه زنى زنا مى كند و سه
نفر ديگر آنجا نيستند كه با او شهادت دهند
بايد دهانش را ببندد
و يا دو نفر اگر ديدند
بايد
دهانهاشان را ببندند
سه نفر اگر ديدند
بايد دهانهاشان را ببندند .

اينكه مى گويم([ بايد دهانهاشان
را ببندند]) چون اينطور نيست كه اگر آمدند شهادت دادند به آنها بگويند شهادتى كه داديد كافى نيست
چون كافى نيست برويد خانه تان !

مى گويند شهادت داديد و نتوانستيد اثبات كنيد
پس([ قاذف]) ( تهمت زن )
هستيد
نفرى هشتاد تازيانه بايد بخوريد . اين است كه قرآن مى گويد آنها كه زنان عفيف را متهم مى كنند
و چهار شاهد نمىآورند
ولو راستگو باشند اما چون با اين گفتن زنى را متهم كرده اند آنها را هشتاد
تازيانه بزنيد .

/ 213