آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قرآن را
هم خود پيغمبر سوره سوره كرده است نه اينكه بعد مسلمين آن را سوره سوره كرده باشند . از اولى كه قرآن
نازل شد
به صورت سوره سوره نازل شد .

آيه اول مخصوصا با تعبير([ سوره انزلناها]) و بعد هم با كلمه([ فرضناها]) اين مطلب را مى فهماند كه
مسائل مربوط به عفاف مسائلى بسيار جدى است
يعنى درست در جهت عكس آنچه بشر امروز فكر مى كند كه در جهت
سهل كردن و ساده كردن و نا چيز شمردن روابط جنسى حركت مى كند و به غلط اسمش را آزادى مى گذارد و به
اصطلاح در جهت([ آزادى جنسى]) گام بر مى دارد
قرآن آنچه تحت عنوان حريمهاى عفاف مطرح مى كند و آنچه
تحت عنوان مجازاتهاى بى عفتى بيان مى كند و آنچه تحت عنوان مجازات لكه دار كردن زنهايى كه عفيفه اند
و به دروغ متهم[ به بى عفتى] مى شوند بيان مى كند و آنچه در باب ترغيب به ازدواج بيان مى كند و بالاخره
هر چه در باب مسائل مربوط به عفاف گفته است
مى خواهد بگويد اينها مسائل بسيار بسيار جدى و فرض است و
نمى شود اينها را كوچك شمرد
و يكى از بد بختيهاى دنياى امروز تحقير كردن اصول عفاف و تقواى در امور
جنسى است كه بعد عرض مى كنيم .

([ سوره انزلناها]) سوره اى است كه فرود آورده ايم و رعايت مقررات اين سوره را فرض و حتم كرده ايم
يعنى مهم مى شماريم
كوچك نمى شماريم.([ و انزلنا فيها ايات بينات]) و ما در اين سوره يك سلسله آيات
بينه فرستاده ايم
آيات بزرگ روشن فرستاده ايم .

ممكن است مقصود تمام آيات سوره باشد يا آنطور كه
علامه طباطبائى در تفسير الميزان مى فرمايند مقصود آن آياتى است كه در وسط سوره آمده و در واقع آن
آيات ستون فقرات اين سوره است .

/ 213