با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

630-اخـتـيـار مـعـرفـة الرجـال (رجال كشى )، ج 2، ص 700، حديث 742.
631-وى عـبـدالله بـن عـيـاش بـن ابـى ربيعه مخزومى است . گفته شده است كه پدرش از مسلمانان نخستين
بود. او به حبشه مهاجرت كرد و عبدالله در آن جا به دنيا آمد؛ و گفته شده است ، اين عبدالله هشت سال از
زندگى پيامبر(ص ) را درك كرد. نيز گفته شده است كه هنگام رسيدن خـبر مرگ يزيد بن معاويه در سال 64 مرد. ر.
ك . الاصابه فى تمييز الصحابه ، ج 2، ص ‍ 348، حديث 4877.
632-الارشاد، ص 245.
633-الفتوح ، ج 5، ص 22ـ23.
634-اخبار الطوال ، ص 228ـ229.
635-تاريخ ابن عساكر (زندگينامه امام حسين (ع )، ص 222، حديث 203.
636-تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 258.
637-ر. ك . الكامل فى التاريخ ، ج 4، ص 216ـ217.
638-همان ، ص 212 ـ 213.
639-عقد الفريد، ج 4، ص 352.
640-اسرار الشهادة ، ص 367.
641-چـرا كـه صـاحـب اسـرار الشـهـادة آن را از يـك نـاشـنـاس نقل مى كند و او نيز آن را به ناشناس
ديگرى نسبت مى دهد.
642-[قـصـص (28)، آيـه 22]؛ و چون به سوى [شهر] مدين رو نهاد [با خود] گفت : (اميد است پروردگارم مرا به راه
راست هدايت كند).
643-الفتوح ، ج 5، ص 23.
644-اخبار الطوال ، ص 229.
645-تاريخ ابن عساكر (زندگينامه امام حسين (ع )، ص 293، حديث 256.
title html

/ 715