با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عامه نيز اورا موثق شمرده و ستوده اند و در صحاح و ديگر جاها ازاوحديث نقل كرده اند. (الغدير، ج 11، ص
222).
327- مقتل الحسين ، مقرم ، ص 157.
328- ارشاد، ص 170.
329- اعـلام الورى ، ص 174؛ تـنـقـيـحالمقال ، ج 3، ص 262 (به نقل از اعلام الورى ) و نيز ر.ك . ارشاد،ص ‍ 176.
330- مستدركات علم رجال الحديث ، ج 8، ص 44.
331- ارشاد، ص 171. 


332- ر. ك . مـسـتـدركـات عـلم رجال الحديث ، ج 8، ص 44؛ و ر.ك .تنقيح المقال ، ج 3، ص 262. مامقانى نيز گفته
است : ((بلكه اگرميان عصمت و عدالت مرتبه واسطه اى بود، بر او اطلاق مى كرديم.))
333- ر.ك . بحار الانوار، ج 45، ص 353.
334- چنان كه در متن روايت ارشاد خواهد آمد.
335- شـيـخ مـفـيد يكجا مى گويد: ((و در همان سالى كه كشته شدحـج گـزارد.))؛ و در جـاى ديـگـر مى گويد:
ميثم از ام سلمه دربارهحـسين پرسيد و او گفت : در بستان خويش است . گفت : ((از من به اوبگو كه دوست داشتم
بر او سلام كنم ؛ و ما ان شاء الله در پيشگاهخداوند يكديگر را ديدار خواهيم كرد.))
ايـن سـخـنـان شـيـخ مـفـيـد بـسـيـار شـگـفـت وقـابـل تـاءمـل اسـت . بـايـد ديـد كـه چـگـونـه
مـيـثـم در آنسال حج گزارده ولى در آن مدت بلندِ حضور امام (ع ) در مكه مكرمه، نه او را ديده و نه با آن
حضرت ملاقات كرده است ؟
بـه احـتـمـال زيـاد مـراد شـيـخ مـفـيـد از حـج گـزاردناصـل زيارت بيت الله الحرام است ؛ و ممكن
است كه اين زيارت عمرهبـوده باشد. در يك روايت ديگر فرزند ميثم ، حمزه ، هنگام توصيفرويـدادهـاى
ايـن زيـارت به صراحت مى گويد: ((پدرم براى عمرهبـيـرون رفت .)) (بحار الانوار، ج 42، ص 129). بنابر اين ،
اينزيـارت عـمـره بـوده اسـت . هـمـچـنـيـن بـهاحـتـمـال زيـاد ورود مـيـثـم بـه مـديـنـه پـيـش
از رجـبسال شصت يا در همان ماه يعنى پيش از رسيدن خبر مرگ معاويه بهمدينه و تقاضاى حكومت اموى از
امام حسين براى بيعت با يزيد بودهاسـت . زيـرا از ظـاهـر تـاريخ پس از آن تا خروج امام (ع ) از
مدينهچنين بر مى آيد كه امام به باغ خويش در بيرون مدينه نرفته است.
336- از اين روايت چنين بر مى آيد كه مختار پيش از رسيدن امام (ع )بـه عـراق آزاد بـود، زيـرا كه پيش از
رسيدن آن حضرت به عراقكـشته شد. اين خلاف مشهور است و شايد درباره اش بتوان گفت كهبـراى جـلوگـيـرى
از پـيـوستن مختار به امام (ع ) او را زير مراقبتشديد قرار داده بودند.
337- ارشاد، ص 171.
338- ارشـاد، ص 207؛ بـحـار، ج 43، ص 342ـ343 (بـهنقل از ارشاد).
339- اصـل ايـن مـثـل در زبـان عـربـى ((اءتـتـك بخائن رجلاه )) مىباشد كه سماوى آن را چنين ضبط كرده است
: ((اءتتك بحائن رجلاه)) به معناى مرده را دو پايش آورد. (ابصار العين ، ص 143).
340- شـريـح قاضى : وى شريح بن حارث بن منتجع كندى است .نـام پـدرش مـعاويه ، هانى يا شراحيل است ؛ و
كنيه اءبااميه داشت .عـمـر بـن خـطـاب او را بـر قـضاوت كوفه گماشت . او براى مدتشـصـت سـال
پـيـوسـتـه قـاضـى بـود؛ و جـز بـراى مـدت سـهسـال در دوران فـتـنـه ابـن زبـيـر از آن دسـت
نـكـشـيـد. پس از آن ازقـضـاوت كـنـاره گـيـرى كـرد و آنگاه نزد حجاج استعفا داد و او نيزپذيرفت .

/ 715