با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الف ـ سـخـن امام حسين (ع ) به مؤ منان جن : ((ولى در روز شنبه ـ درروايـتـى ديـگـر جـمعه ـ كه روز
عاشورا است گرد بياييد كه من درپـايـان آن روز كـشـتـه مـى شـوم ...)). (اللهوف ، ص 29؛ المطبعةالحيدريه
، نجف ).
ب ـ سـخـن ابى جعفر(ع ) كه فرمود: ((قائم (ع ) در روز شنبه قياممـى كـنـد، روز عـاشـورا كـه حـسـيـن (ع )
در آن روز كـشـتـه شـد)).(كمال الدين ، ج 2، ص 653، باب 57، حديث 19).
510- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 301 و الارشاد، ص 220.
511- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 294؛ الفتوح ، ج 5، ص 71.
512- تاريخ ابن عساكر، ص 202، شماره 254.
513- الكامل فى التاريخ ، ج 2، ص 540.
514- فصول المهمه ، ابن صباغ ، ص 185.
515- ر.ك . سير اعلام النبلاء، ج 4، ص 418.
516- ر.ك . تهذيب التهذيب ، ج 2، ص 30.
517- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 295.
518- الارشاد، ص 248.
519- عـالمـان رجـال از وى ياد نكرده اند و اعتقاد به اينكه او در آنهنگام والى مكه بود، نادر و ضعيف
است . مشهور آن است حاكم آن وقتمكه عمرو بن سعيد اشدق بود.
520- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 294؛ مروج الذهب ، ج 3، ص 70.
521- جـابـر بـن عـبـدالله انـصـارى ، از اصـحـابرسول خدا(ص )، اميرالمؤ منين (ع )، حسن (ع )، حسين (ع ) و
سجاد(ع )،او در جـنـگ بـدر و هـجده غزوه ديگر از غزوه هاى پيامبر(ص ) حضورداشـت . وى از اعـضـاى شـرطـة
الخـمـيـس و در جـنـگ هـاىجـمـل و صـفـين با على (ع ) همراه بود. او از نقيبان دوازده گانه استكـه
رسـول خـدا(ص ) بـه فـرمـان جـبـرئيـل آنـان را برگزيد. امامصـادق (ع ) او را از كـسـانـى شـمـرده
اسـت كـه پس از پيامبر(ص )تـغـيـيـر نـكـردند و عوض نشدند و دوستى با آنان واجب است . او ازكـسـانـى
اسـت كه نسبت به پيمان رسول خدا(ص ) مبنى بر دوستىاهل بيت وفادار ماند. او كسى است كه خود را به دست و
پاى حسنين (ع) انداخت و آن را مى بوسيد و فضايلشان را بيان مى كرد.
او از قـول پـيـامـبـر(ص ) نـام امـامـان دوازده گـانـه وفـضـايـل و مـناقبشان را نقل كرده و گفته
است : هر كس آنان را اطاعتكـنـد رسـول خدا(ص ) را اطاعت كرده است و هر كس از آنان سرپيچىكـنـد بـا
رسـول خـدا دشـمـنـى ورزيده است و خداوند به وسيله آنانآسمان را از فرو افتادن بر زمين نگه مى دارد.
او كسى است كه امامبـاقـر(ع ) شـفـاعـت او را در روز قـيـامـت ضـمـانت كرده است . (ر. ك .مستدركات علم
الرجال ، ج 2، ص 101).
او نـخـسـتـيـن زايـر قبر حسين (ع ) و صاحب زيارت معروفى است كهبـخـشـى از آن چنين است : اشهد انك ابن
النبيّين وابن سيد الوصيّينوابـن حـليف التقوى ، وسليل الهدى وخامس اصحاب الكسا وابن سيدالنـقباء
وابن فاطمه سيدة النساء ومالك لا تكون هكذا وقد غذتك كفسـيـد المـرسـليـن ورُبـيـت فـى حـجر
المتقين ورضعت من ثدى الايمانوفـطـمـت بـالاسـلام ، فطبت حيا وطبت ميتا، غير ان قلوب المؤ منين
غيرطـيـبـةٍ لفراقك ولا شاكة فى حياتك ، فعليك سلام الله ورضوانهواءشـهـد انـك مـضـيـت عـلى ما مضى
عليه اخوك يحيى بن زكريا...)).(ر.ك . بـشـارة المـصطفى ، ص 74). علماى شيعه وى را ستوده و دربـالاتـريـن
درجـه ، تـوثـيـق كـرده انـد. بـراىمثال به موارد زير اشاره مى شود:
ـ مجلسى (ره ) گويد: ((او ثقه است و عظمتش بالاتر از آن است كهنيازبه بيان باشد)). (رجال مجلسى ، ص 173).
ـ مـامـقانى گويد: ((اين مرد بدون شك از ثقه هاى بزرگ است ...)).وحيد گفته است : ((پوشيده نماند كه او چنان
منزلت والايى دارد كهنـيـازى بـه تـوثـيـق نـدارد)). (تـنـقـيـحالمقال ، ج 1، ص 199).
ـ خويى (ره ) گويد: ((او از چهار تن كسانى است كه دانش ائمه بهآنان ختم مى شود!)). (معجم رجال الحديث ، ج 4،
ص 15).

/ 715