با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

524- الثاقب فى المناقب ، ص 323، حديث 266؛ مدينة العاجز، ج3، ص 488؛ نفس المهموم ، ص 77.
525- دلائل الامـامـه ، ص 182، حـديـث شـمـاره 98/3 و بـهنـقـل از او، سـيـد بن طاووس در لهوف ، ص 125، و در
آن آمده است :((و زرارة بـن خـلج )) و نـيـز: ((پيش از آنكه به عراق برود به اوخـبر داديم ... ولى من به
يقين مى دانم كه قتلگاه من و يارانم اينجااسـت ...)). بـحـارالانـوار، ج 44، ص 364، بـهنقل از لهوف ، و در
آن آمده است : ((زرارة بن صالح )).
526- سير اعلام النبلاء، ج 9، ص 454.
527- مستدركات علم الرجال ، ج 8، ص 98.
528- مـسـتـدركـات عـلم الرجـال ، ج 3، ص 425؛ و ر.ك . تـهـذيـبالكمال ، ج 6، ص 297، و ج 19، ص 263.
529- حـسن بن عطيه گويد: اباعبدالله (ع ) بر صفا ايستاده بود.عباد بصرى به او گفت : حديثى از شما روايت مى
شود. فرمود: چهحـديـثـى ؟ گـفـت : حرمت مؤ من از حرمت اين خانه برتر است . فرمود:[بـله ] مـن ايـن را
گـفـتـه ام . مؤ من كسى است كه اگر به اين كوه هابـگـويد بيا، بيايد. گفت : چون به كوه ها نگريستم ديدم
كه پيشآمـده اسـت ! سـپـس بـه كـوه فـرمود: به جايت بازگرد، منظورم تونبودى ! (الاختصاص ، ص 325).
530- ر.ك . اللهـوف ، ص 129، حـاشـيـه ؛ و بـهنقل از آن بحار، ج 44، ص 330.
531- لهوف ، ص 129، حاشيه .
532- همان .
533- لهـوف ، ص 28. يـادآور مـى شـود كـه ايـن برداشت به حسبفـهـم قـاصر ما است . بدون شك معانى ديگرى نيز
دارد كه از فهمقاصر ما بيرون است .
534- امالى صدوق ، ص 130، مجلس 30، شماره 1. علامه مجلسىدر بـحـار (ج 45، ص 74) دربـاره ايـن سـخـن حـضرت ((اگر
نبودتـقـارب اشـيـاء)) گـفـتـه اسـت : يـعـنـى نـزديـكـىاجل ها يا وابستگى اشيا به اسباب به حسب
مصالح يا آنكه مصالحسـبـب نـزديكى فرج و غلبه اهل حق مى شود در حالى كه هنوز وقتشفـرا نـرسـيـده
اسـت . در بـرخـى نـسـخـه هـا بـه جاى ((تقارب ))،((تفاوت )) آمده است كه به معناى فضيلت و ثواب مى باشد.
535- البدايه والنهايه ، ج 8، ص 163؛ تاريخ الاسلام ، حوادثسـال 60، ص 9؛ تـهذيب تاريخ دمشق ، ج 8، ص 138. از
سخن وىچنين بر مى آيد كه اين ديدار در مدينه و در دوران معاويه بوده است. ولى ابـن كـثـيـر و ديـگـران
آن را در ضـمـن حـوادث مـكـهنقل كرده اند.
536- البدايه والنهايه ، ج 8، ص 163.
537- ر.ك . سـيـر اعـلام النبلاء، ج 3، ص 171؛ سفينة البحار، ج4، ص 161.
538- ر.ك . بـحـار الانوار، ج 39، ص 289؛ ج 40، ص 9؛ ج 27،ص 201 و ج 36، ص 290؛ كافى ، ج 3، ص ‍ 125، حديث شماره1، كتاب
الخنائز؛ و كفاية الاثر، ص 28ـ34.
539- رجـال كـشـى ، ص 38، شماره 78؛ بحار الانوار، ج 81، ص237، شماره 18.
540- عـيـون اخـبـار الرضـا(ع )، ج 2، ص 125، بـاب 35، حـديـثشماره 1.
541- سفينة البحار، ج 4، ص 160.
542- معجم رجال الحديث ، ج 8، ص 47.
543- قاموس الرجال ، ج 5، ص 16.
544- مستدركات علم رجال الحديث ، ج 4، ص 22.
545- تنقيح المقال ، ج 2، ص 11.
546- تنقيح المقال ، ج 1، ص 212.
547- بـصـائر الدرجـات ، ج 10، ص 481 بـاب نـهـم ، حـديث 5؛البحار، ج 44، ص 330، باب 37.
548- بـراى اطـلاع بيشتر از بحث تحرك هر يك از اين سه تن بهبخش هاى پيشين همين فصل مراجعه كنيد.
549- عـلامـه مـجـلسـى ايـن روايـت را حـَسـَن شمرده است (ر.ك . مرآةالعقول ، ج 12، ص 281).
550- تـاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين (ع )، تحقيق محمودى)، ص 202، شماره 255؛ نيز ر.ك . تهذيب تاريخ
دمشق ، ج 7، ص140؛ البدايه والنهايه ، ج 8، ص 165.
551- همان .

/ 715