با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

588- مـحـمد بن عمرو تميمى يا محمد بن عمير بن عطارد (اللهوف ،ص 107) يا محمد بن عمير تميمى (تاريخ طبرى ،
ج 3، ص 278)؛از فرماندهان سپاه على (ع ) در صفين بود (ر.ك . لسان الميزان ، ج5، ص 328). او از كـسانى است كه
براى ريختن خون عمرو بن حمقخـزاعـى (رضى ) نزد زياد بدگويى كرد تا آنجا كه مورد نكوهشعمرو بن حريث و
زياد قرار گرفت (ر.ك . تاريخ طبرى ، ج 3، ص225). او بـر ضـد حـجـر بـن عـدى شـهـادت داد و در جـنگ با
مختار،فـرمـانـده مـُضـَر بـود. سـپـس با مختار بيعت كرد و از سوى او بهآذربـايـجان فرستاده شد. وى
با حارث بن ربيعه ، والى كوفه ،بـه نـفـع ابـن زبـيـر با خوارج مى جنگيد. او از كوفيانى بود
كهعبدالملك مروان با وى مكاتبه كرد و ولايت همدان را به وى داد. سپسبـه كـوفـه بـازگـشـت و در دوران
ولايـت حـجـاج تـاسـال 75 ه‍ در آن شـهـر بـود و بـعـد از آن ، اثـرى از وى ديده نشد(ر.ك . وقعة الطف ، ص
95).
589- الارشاد، ص 203.
590- تاريخ دمشق ، ج 7، ص 144.
591- مـقـتـل الحـسـيـن ، مـقـرم ، ص 148 و ر.ك . مـنـاقـبآل ابى طالب ، ج 4، ص 91.
592- مثير الاحزان ، ص 26.
593- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 290.
594- سـه تـن از يـارانـش يعنى قيس بن مسهّر صيداوى ، عمارة بنعـبـيـد سـلولى و عـبـدالرحـمن بن
عبدالله بن كدن ارحبى نيز با وىهمراه بودند (وقعة الطف ، ص 99).
595- زنـدگـينامه ى عابس بن ابى شبيب شاكرى در بخش مربوطبه كسانى كه در مكه به امام پيوسته اند خواهد
آمد.
596- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 279؛ و مراد از حنفى در اينجا، سعيدبن عبدالله (رضى ) است .
597- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 279.
598- مثير الاحزان ، ص 30. 


599- ر.ك . تاريخ طبرى ، ج 3، ص 218.
600- مثير الاحزان ، ص 30.
601- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 295.
602- همان ، ص 294.
603- الارشاد، ص 223؛ الكامل فى التاريخ ، ج 2، ص 549 .
604- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 295.
605- همان ، ص 294.
606- الكامل فى التاريخ ، ج 2، ص 549.
607- الفتوح ، ج 5، ص 36.
608- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 301.
609- اللهوف ، ص 107.
610- تاريخ طبرى ، ج 3، ص 279.
611- ر.ك . تاريخ طبرى ، ج 3، ص 279.
612- الاخبار الطوال ، ص 251.

/ 715