با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

704- در زيارت ناحيه مقدسه سلام بر وى چنين آمده است : ((السلامعلى قعنب بن عمر التمرى )) (الاقبال ، ج 3، ص
78).
705- ابصار العين ، ص 215ـ216.
706- ر.ك . ابصار العين ، ص 189ـ190.
707- ر.ك . ابصار العين ، ص 192.
708- ر.ك . مستدركات علم الرجال ، ج 1، ص 533.
709- ر.ك . ابصار العين ، ص 192.
710- همان ، ص 191.


--- پاورقى ---
1 ـ الاقـبـال بالاعمال الحسنه ، سيد بن طاووس ، ج 3، ص 80.
2 ـ زيـرا امـام (ع ) روز سـوم شـعـبـان بـه مـكـه وارد شـد و در روز هشتم ذى حجه از آن بيرون رفت .
ر.ك : اللهوف ، ص 26، انتشارات داورى .
3 ـ ر.ك : كامل الزيارات ، ص 73؛ تذكرة الخواص ، ص 217.
4 ـ ر.ك : تـاريـخ دمـشـق ، ج 14، ص 212؛ تـهـذيـب الكمال ، ج 4، ص 493.
5 ـ ر.ك : الارشاد، ص
6 ـ ر.ك : التـهـذيـب ، ج 5، ص 436، حـديث شماره 162؛ الاستبصار، ج 2، ص 327، حديث شماره 1160.
7 ـ مانند سه شهيد قبيله جُهن كه از ((مياه جهينه )) به ايشان پيوستند.
8 ـ رؤ سـاى قـبـايـل پـنـجـگـانـه بـصـره ، يـعـنـى عـاليـه 7 بـكـربـن وائل ، بنى تميم ، عبدالقيس
، ازدوكنده (ر.ك : لغتنامه دهخدا).
9 ـ ر.ك : تاريخ طبرى ، ج 3، ص 277؛ الارشاد، ص 185.
10 ـ ر.ك : الارشاد، ص 185.
11 ـ ر.ك : اللهوف ، ص 26.
12 ـ تـنها مورخى كه مى گويد امام اين خطبه را در ميان اصحاب ايراد فرموده ، شيخ مـحـمـد سـمـاوى در
كـتـاب ((ابـصـارالعـيـن ))، ص 27 اسـت . البـتـه وى مـاءخـذ ايـن قول نادر خويش را نقل نكرده است .
13 ـ هـنـگـامـى كـه كـاروان حـسينى ، در حومه مكّه از فرمان سپاه اشدق سر باز زد، دو طـرف راسـت بـه
تـازيـانـه بـردند. وقتى اين خبر به عمروبن سعيد رسيد، ترسيد كه ((اوضـاع وخـيم گردد))! از اين رو كسى
فرستاد و به رئيس شرطه اش دستور بازگشت داد!، الاخبارالطوال ، ص 244.
14 ـ بـه جـز دليـل يـاد شـده ، نـشانه ها و دلايل تاريخى فراوانى وجود دارد كه اين حـقـيـقـت را
مـورد تـاءيـيـد قـرار مـى دهـد. نـمـونـه آن ، نـقـل سـيد بن طاووس ‍ است كه فرمان يزيد به عمروبن
سعيد براى مبارزه با [امام ] حسين (ع ) در صـورت پـيـكـار وى در صـورت داشـتـن تـوانـايـى نقل مى كند.
(ر.ك : اللهوف ، ص 27 و براى تحقيق درباره متن اين روايت ر.ك . جلد دوم همين پژوهش ) در اين روايت اشعار
كافى است مبنى بر اين كه اولا: حكومت اموى آگاه بود كه رو در رويـى نـظـامـى آشـكـار بـا امام حسين (ع
) در درون مكّه يا حومه شهر به شورش نيست . ثانياً: نيروى امويان تكافوى چنين مقابله اى را نمى كند.
15 ـ امـام حـسـيـن (ع )، در ديدار با وليد بن عتبه ، والى مدينه ، احتياطهاى لازم را به عمل آورد و براى
مقابله با هر پيش آمدى سى مرد مسلح را با خود همراه ساخت . بنابراين او كـه مـى دانست يزيد قصد ترور و
ربودن او را دارد و ((اشدق )) ستمگرى است كه متكبّر و سـركـش و از بدترين ستمگران طاغوتى اموى ، به يقين
در مكّه نيز احتياطهاى لازم را به عـمـل آورده بود. اين كمترين اقدامى بود كه يك انسان عادى تحت
تعقيب هم انجام مى دهد، تا چه رسد به امام حسين (ع ) با آن حكمت و دورانديشى !
16 ـ ايـن ، عـلاوه بـر عـوامل ديگرى است كه مجموعاً، علت اصلى خروج امام (ع ) در اين روز را تـشـكـيـل

/ 715