با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مـى دهـد. مـانـنـد عـامـل تـبـليـغـى كـه هـدفـش ‍ ايـجـاد سـؤ ال براى مردم و اظهار شگفتى نسبت به
خروج امام (ع ) در روز ترويه و ترك حجّ بود، تا ايـن كـه از گـذر ايـن سـؤ ال هـا و اظـهـار شـگـفـتـى
ها، با نهضت حسينى آشنا شوند و به پشتيبانى و يارى آن برخيزند.
17 ـ بـراى مـثـال ر.ك : الارشاد، ص 200؛ اعلام الورى ، ص 230؛ روضة الواعظين ، ص 177.
18 ـ ر.ك : مـسـتمسك عروة الوثقى ، ج 11، ص 192؛ معتمد العروة الوثقى ، ج 2، ص 236؛ مهذّب الاحكام ، ج 12، ص 349.
نيز ر.ك : كتاب الحجّ (تقريرات آقاى شاهرودى )، ج 2، ص 312؛ تقريرات حج ، آقاى گلپايگانى ، ج 1، ص 58 و محقق
داماد، كتاب الحجّ، ج 1، ص 333.
19 ـ المستمسك العروة الوثقى ، ج 11، ص 192.
20 ـ ذخيرة الصالحين ، ج 3، ص 124.
21 ـ ر.ك : الدروس ، ج 1، ص 478.
22 ـ ر.ك . مسالك الافهام ، ج 2، ص 388.
23 ـ جـلد دوم هـمـيـن پـژوهـش . بـراى آشـنـايـى بـا تفضيل اين قضيه تحقيقى ر.ك جلد دوم اين پژوهش ،
زير عنوان : عمره تمتع يا عمره مفرده ؟
24 ـ خـلاصـه زنـدگـيـنـامـه وى در جـلد اول گذشت .
25 ـ تـاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين (ع )، تحقيق محمودى )، ص 294، شماره 256. مـلاحـظـه مى شود كه
اين گفت وگو در الاءبواء، پيش از رسيدن امام به مكّه ، يعنى پيش از رسيدن نامه هاى كوفيان نزد آن حضرت
، انجام شد. دقت كنيد!
26 ـ مقتل الحسين ، خوارزمى ، ج 1، ص 310، گرچه اين گفت وگو در اواخر حضور امام (ع ) در مـكـّه انـجـام
شـد، ولى آن حـضـرت دليـل ايـن نـاچـارى را معلول چيزى شبيه نامه هاى اهل كوفه ندانسته است ، دقت
كنيد!
27 ـ الامامة و سياسة ، ج 1، ص 231.
28 ـ اللامامه و السياسة ، ج 1، ص 230.
29 ـ مختصرالبلدان ، ابن فقيه ، ص 163.
30 ـ حياة الامام الحسين بن على (ع )، ج 3، ص 12 ـ 13.
31 ـ حياة الامام الحسين بن على (ع )، ج 3، ص 14.
32 ـ الارشاد، ص 182.
33 ـ انساب الاءشراق ، ج 3، ص 156 ـ 157، حديث 15.
34 ـ بحارالانوار، ج 44، ص 331 ـ 332.
35 ـ الخرائج و الجرائح ، ج 1، ص 253، شماره 7.
36 ـ بحارالانوار، ج 45، ص 99.
37 ـ كامل الزيارات ، ص 73.
38 ـ ماءخذ پيشين .
39 ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين ، محمودى )، ص 211، شماره 266.
40 ـ همان ماءخذ، ص 201، حديث شماره 255.
41 ـ مقتل الحسين ، خوارزمى ، ج 1، ص 310.
42 ـ ر.ك : جلد اول همين پژوهش ، مقاله ((در پيشگاه شهيد پيروز)).
43 ـ اللهوف ، ص 15.
44 ـ حـيـاة الامـام الحـسـيـن بـن عـلى (ع )، ج 2، ص 335 ـ 336 بـه نقل از ((الوافى فى المساءلة الشرقيه ))،
ج 1، ص 43.
45 ـ تاريخ طبرى ، ج 3، ص 290.
46 ـ اللهوف ، ص 15.
47 ـ تذكرة الخواص ، ص 315.

/ 715