با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مروج الذهب ، ج 3، ص 70)
هـمـيـن طـور ابـن اثـيـر آنـجـا كه مى گويد: ((و گفته شده است : نه روز گذشته از آن )) (الكامل فى
التاريخ التاريخ ، ج 2، ص 275.
95 ـ دليـلش ايـن اسـت كـه از هـيـچ اشـاره تـاريـخـى اسـتـفـاده نـمـى شـود كـه روز قتل مسلم ، روز
عيد بوده است .
96 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 280.
97 ـ شـيخ مفيد همين روايت را نقل كرده است ولى اين عبارت در آن نيست . بلكه در روايت مـفـيـد آمـده
اسـت : نظر تو چيست ؟ حسين مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاده است تا از مردم برايش بيعت بگيرد...)) (ر.ك :
الارشاد، ص 206.)
98 ـ عـوانـة بـن حـكـم بن عوانة بن عياض ، اخبارى مشهور كوفى ، گويند كه پدرش غـلامـى خـيـاط و
مـادرش كـنـيـز بـود. وى از تـابـعـان روايـت هـاى بـسـيـار نـقـل كـرده اسـت و احـاديـث سـنـد وى
نـادر اسـت . عـبـداللّه بـن مـعـتـز از حـسـيـن بـن عـليـل غـزى نـقـل كـرده اسـت كـه عـوانـة بـن
حـكـم عـثـمـانـى بـود و بـراى بـنـى امـيـه جعل خبر مى كرد. وى در سال 158 مرد. (لسان الميزان ، ج 4، ص
449، دارالكتب العلميه ، بيروت )
99 ـ ر.ك : التاريخ الطبرى ، ج 3، ص 275.
100 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 293.
101 ـ العـقـد الفريد، ج 5، ص 130؛ نيز ر.ك : مشير الاحزان ، ص 40 ـ 41؛ انساب الاشراف ، ج 3، ص 371.
102 ـ تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 155.
103 ـ مـطـابـق بـا آنـچـه پـيـش از ايـن آمـد، هـمـه دوران حـضـور مـسـلم بـن عـقـيـل در كوفه ـ بجز
يك يا دو روز آخر ـ در چارچوب دورانى قرار مى گيرد كه امام (ع ) در مـكّه بود. بنابراين طبق تقسيم بندى
ما از مقاطع اين پژوهش ، بحث از اين دوره بايد در جلد دوم قرار گيرد. مؤ لّف جلد دوم نيز قضيه سفارت
مسلم و رويدادهاى كوفه را ـ پيش از قيام ـ از سه زاويه مورد بحث قرار داده است : حركت امام (ع )، حركت
نظام اموى براى مقابله با آن حضرت و تحرّك امّت در قبال قيام امام (ع ) [ولى مؤ لف جلد سوم وظيفه خود مى
داند كه بحث مربوط به رويدادهاى يك يا دو روز آخر را در چارچوب اين جلد قرار دهد؛ و براى هرچه بهتر
روشن شدن اين بحث و ادا شدن حق مطلب همه دوران حضور مسلم در كوفه را از آغـاز تـا پـايـان بـه بـررسـى
بـگـذارد. آنـچـه مـؤ لّف ايـن جـلد آورده اسـت در حـقـيـقـت تـكـمـيـل كـنـنـده مـباحث جلد دوم
است ] اما دو بحث ، نقاط مشترك بسيار زيادى دارند. از اين رو تـصـمـيـم بـر ايـن شد كه براى پرهيز از
تكرار مطالب جلد دوم ، در اينجا موارد مهم به طـور خـلاصـه بـحـث شـود و نـواقـص احـتـمـالى جـلد
دوم نـيـز جـبـران گـردد؛ و مـجـمـوع كامل اين بحث مقدمه مناسبى را براى مباحث مربوط به وقايع قيام
مسلم (ع ) و شهادتش ، در ايـن كـتـاب فـراهـم آورد. در جـزء دوم ايـن كـتـاب ، زنـدگـانـى حـضـرت
مـسـلم بـه طول مفصل آمده است (ر.ك : صص 42 ـ 60)
104 ـ مروج الذهب ، ج 3، ص 55.
105 ـ ر.ك : الارشاد، ص 186؛ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 277؛ زندگينامه اشخاص سه گانه در جلد سوم آمده است : ص 69 ـ
73، ص 42 و ص 42 ـ 44، به طور متوالى .
106 ـ ر.ك : ابصارالعين ، ص 94، زندگينامه ابن يقطر نيز در جزء سوم (ص 170) آمده است .
107 ـ الفتوح ، ج 5، ص 36؛ مقتل خوارزمى ، ج 1، ص 196.
108 ـ ر.ك : تـاريـخ الطـبـرى ، ج 3، ص 275؛ و ر.ك : مـروج الذهـب ، ج 3، ص 55؛ زندگينامه مسلم بن عقيل در جلد
دوم آمده است .
109 ـ ر.ك : سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 299.
110 ـ ر.ك : الارشـاد7 ص 186؛ تـاريخ الطبرى ، ج 3، ص 279؛ ابصارالعين ، ص 80. زندگينامه مختار بن ابى عبيد
ثقفى در جزء دوم آمده است .
111 ـ الارشـاد، ص 186؛ تـاريـخ الطـبـرسـى ، ج 3، ص 278؛ الاخـبـار الطوال ، ص 231.

/ 715