با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفاوت . در ان آمده است : هانى گفت : به خدا سوگند كه اگر او را مى كشتى ، فاسقى تبهكار و فاجيرى كافر و
خائن را كشته بودى . ليـكـن مـن دوسـت نـداشـتـم كه در خانه من كشته شود!)) نيز در آن آمده است : ((ايمان
، بند غافلگيرانه كشتن و مؤ من غافلگيرانه نمى كشد))
158 ـ تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 243؛ نيز ر.ك : الامامه و السياسه ، ج 2، ص 4.
159 ـ الاخبار الطوال ، ص 234.
160 ـ در كـتاب تجارب الامم (ج 2، ص 44) آمده است : هانى گفت : ((من به كشتن مردى كه در خانه ام است راضى
نيستم .))
161 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 282.
162 ـ الاخبار الطوال ، ص 234.
163 ـ الامامة و السياسة ، ج 2، ص 4.
164 ـ ر.ك : تـاريـخ الطـبـرى ، ج 3، ص 282؛ الكامل فى التاريخ ، ج 3، ص 390 و تجارب الا مم ، ج 2، ص 44.
165 ـ مـثـيـرالاحـزان ، ص 31 ـ 32. ايـن روايـت حـاكـى از آن اسـت كـه هـانـى از قـتـل ابـن زيـاد در
خـانـه اش راضـى نـبـود، يـا ايـن كـه بـا وجـود ايـن نـارضـايـتـى ، قتل او را برگزيد. دقت كنيد!
166 ـ الاخـبار الطوال ، ص 235؛ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 282؛ تجارب الا مم ، ج 2، ص 44. نـيـز طـبـرسى در اعلام
الورى (ص 223) و ابن شهر آشوب در المناقب (ج 3، ص 364) نوشته اند: ابوالصباح كنانى گويد: ((به ابى عبداللّه (ع
) گفتم : يكى از هـمـسـايـگـان هـَمـْدانـى مـا به اميرالمؤ منين دشنام مى دهد. آيا اجازه مى دهى كه
او را بكشم ؟ فرمود: اسلام بند غافلگيرانه كشتن است ...))
167 ـ لسـان العـرب ، ج 10، ص 472 (فـتـك ). گويد: از جمله اين حديث است : مردى نـزد زبـيـر آمـد و گـفـت :
آيـا عـلى را برايت بكشم ؟ گفت : چگونه او را مى كشى ؟ گفت : غافلگيرانه . گفت : شنيدم كه رسول خدا(ص )
فرمود: ايمان بند غافلگيرانه كشتن است . مؤ من غافلگيرانه نمى كشد.
168 ـ نهضة الحسين ، ص 84.
169 ـ ميثم بن يحيى ـ ابو عبداللّه ـ تمّار اسدى كوفى . وى از ياران نزديك اميرالمؤ مـنـيـن عـلى (ع ) و
امام حسن و امام حسين 8 است . روايات در ستايش و بزرگى و شاءن والاى وى و آگـاهـى وى بـه علوم غيبى
فراوان است و نياز به بيان ندارد. چنانچه ميان عصمت و عـدالت مـرتـبـه و واسـطـه اى بـود، بـر او
اطـلاق مـى شـد. (ر.ك : مـسـتـدركـات عـلم رجـال الحـديـث ، ج 8، ص 44؛ و ر.ك : تـنـقـيـح المـقـال ، ج 3،
ص 262) دربـاره حـبـس و قتل وى در جلد دوم اين پژوهش سخن گفته ايم .
170 ـ شـيـخ مـفـيـد در يـادكـرد مـيـثـم و چـگـونـگـى قـتـل وى گـفـتـه اسـت : ((در سـالى كـه بـه
قـتـل رسـيـد حـج گـزارد)) بـا احـتـمـال بـسيار زياد مقصود شيخ مفيد از حج ، زيارت بيت اللّه الحرام
است ؛ هرچند كه اين زيـارت عـمـره بود. زيرا در روايتى ديگر حمزه ، پسر ميثم ، در توصيف زيارت ياد شده
گـويـد: ((پـدرم براى عمره بيرون رفت ...)) (بحارالانوار، ج 40، ص 129) بنابراين زيـارت شـده عـمـره بـوده
است . چنانچه ظاهر گفته شيخ مفيد را بپذيريم ، موجب اشكالات تـاريـخـى فـراوانـى خـواهـد گـشـت . از
جـمـله ايـن كـه چـگـونـه مـيـثـم در آن سال حج گزارد ولى با آن كه از شيعيان نزديك امام حسين (ع ) و
پدرش و برادرش بود، حـضـرت را نـديـد و بـا او ديدار نكرد؟ يا اين كه چگونه پس از حج به كوفه بازگشت
ولى در هيچ يك از منزلگاه هاى ميان راه به امام حسين (ع ) برنخورد؟ در حالى كه امام (ع ) مـطـابـق ايـن
فرض ـ حداقل پنج روز پيش از او از مكّه بيرون آمده بود. وانگهى چطور ميثم تـوانـسـته است مدتى طولانى
پيش از امام به كوفه برسد و طى آن مدت زندانى شود و سـپـس بـيـرون آورده شـود و حـداقـل ده روز پـيـش
از رسـيـدن امـام بـه عـراق بـه قتل برسد؟ در حالى كه همان طول كه گفتيم پنج روز پس از خروج امام از
مكّه بيرون آمد!
171 ـ ايـن نـشـان قـتـل دستجمعى شيعيان در آن روزها است . ميثم و نه تن ديگر يكبار دار زده شدند! و اين
موضوع جو ارعاب آميزى را كه بر مردم كوفه در آن روز حاكم بود روشن مى سازد.
172 ـ اين مؤ يد اين مطلب است كه هنگام زندانى شدن ميثم ، امام (ع ) در مكّه مكرّمه بوده اسـت . زيـرا
چـنـان كـه از ظـاهـر بـرخى روايات بر مى آيد، حبس مختار در نخستين روزهاى ريـاسـت ابـن زيـاد بـر

/ 715