با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

238 ـ در بـحـث هـاى قـبـل گـذشـت كـه هـمـه دلايل و نشانه هاى تاريخى بر اين نكته تـاءكـيـد مـى
كـنـد و هرگونه شك را برطرف مى سازد كه عمرو بن حجاج ، به طور عمد نـسـبت به هانى و خود قبيله مذحج
خيانت كرد و با اصرار خواستار درآمدن زير پرچم بنى امـيـّه شـد و در فـاجـعـه قـتـل امـام حـسين (ع )
و يارانش و اسارت خاندان آن حضرت فعّالانه شركت جست .
239 ـ ر.ك : تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 279.
240 ـ الا خبار الطوال ، ص 251.
241 ـ ر.ك : تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 279.
242 ـ ر.ك : جلد سوم همين پژوهش .
243 ـ بـعـيد نيست كه محمد بن اشعث كندى ، يكى از فرستدگان ابن زياد نزد هانى ، مـى دانـسـت كـه قـصـد
دستگيرى و قتلش را دارد: ((آنان پنداشتند كه اسماء نمى دانست كه براى چه چيزى در پى اش فرستاده است ولى
محمد مى دانست !...))(تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 284)، چـنان كه بعيد نيست كثير بن شهاب حارثى مذحجى ـ فدايى ابن
زياد ـ نيز در يارى عمر بن حجّاج براى پراكنده ساختن جماعت مذحج از اطراف قصر نقشى مهم داشته است .
زيـرا بـسـيـار بـعيد مى نمايد بزرگ خائنى چون او كه از بزرگان مذحج بود، از چنين رويدادى غايب بوده
باشد.
244 ـ طـبـرى نـامـش را ايـن طـور درج كـرده است : عبداللّه بن حازم الكبرىّ. من الازد، من بنى كبير
(تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 288).
245 ـ ايـن شـعـار مـسـلمـانـان در روز بـدر بـود و مـقـصـود از آن تفاءل به پيروزى و تشويق براى
نابودى دشمنان بود.
246 ـ مقاتل الطالبين ، ص 66.
247 ـ اى اشك ها بريزيد، وا مصيبتا.
248 ـ الارشاد، ص 192؛ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 286.
249 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
250 ـ همان .
251 ـ تـاريـخ الطـبـرى ، ج 3، ص 286؛ و ر.ك . مقاتل الطالبين ، 66؛ الفتوح ، ج 5، ص 85 ـ 86.
252 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 286.
253 ـ الفتوح ، ج 5، ص 86.
254 ـ مقاتل الطالبين ، ص 67.
255 ـ الفتوح ، ج 5، ص 86.
256 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
257 ـ همان .
258 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
259 ـ همان ماءخذ.
260 ـ الاخبار الطوال ، ص 238.
261 ـ تاريخ الطبرى ، ج 2، ص 287.
262 ـ كـثـيـر بن شهاب حارث مذحجى همراه گروه بزرگى از مذحجيان كه فرمان وى مـى بردند به فرمان ابن
زياد بيرون شد. چنين به نظر مى رسد كه وى ارتباط برخى نـواحـى كوفه را با مركز قطع مى كرد. متن روايت
نيز به همين موضوع اشعار دارد. محمد بن اشعث كندى نيز همين كار را كرد.
263 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
264 ـ همان .
265 ـ همان .
266 ـ الفتوح ، ج 5، ص 86 ـ 87.
267 ـ يعنى خبر زدن و زندانى شدن وى به وسيله ابن زياد.

/ 715