با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

268 ـ مشيرالاحزان ، ص 34. سيد بن طاووس نيز در اللهوف (ص 22) داستان اين جنگ را نقل كرده است . آنجا كه مى
گويد: ((ياران او و ياران مسلم به جنگ پرداختند)).
269 ـ تاريخ الطبرى ، ج 4، ص 275.
270 ـ مشير الاحزان ، ص 34.
271 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
272 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
273 ـ مـقـتـل الحـسين (ع )، مقرم ، ص 157 ـ 158. در روايت طبرى آمده است : ((مختار بن عـبـيـد و عـبـداللّه
بن حارث بن نوفل همراه مسلم قيام كردند. مختار با پرچمى سبز بيرون آمـد. عـبـداللّه بـا پرچمى سرخ
آمد و جامه اى سرخ به تن داشت . مختار پرچمش را آورد و بر در خانه عمرو بن حريث فرو برد و گفت : براى
دفاع از عمرو بن حريث قيام كردم !)) (تاريخ طبرى ، ج 2، ص 294)
274 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
275 ـ الاخبار الطوال ، ص 238.
276 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
277 ـ مبعوث الحسين ، ص 181.
278 ـ الفتوح ، ج 5، ص 86.
279 ـ اللهوف ، ص 22.
280 ـ مثير الاحزان ، ص 34.
281 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287.
282 ـ الاخبار الطوال ، ص 239.
283 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 287؛ و ر.ك : الفتوح ، ج 5، ص 87.
284 ـ الاخبار الطوال ، ص 239.
285 ـ تاريخ الطبرى ، ج 4، ص 277.
286 ـ الفتوح ، ج 5، ص 87.
287 ـ بـراى آشـنـايـى بـا جـزئيـات ايـن حـقـيـقـت ، ر.ك : جـلد اول اين پژوهش ، مقاله اول ((حركت نفاق
، مطالعه اى در هويت و نتايج )).
288 ـ آل عمران (3)، آيه 173 و 174.
289 ـ الفتوح ، ج 54، ص 87 ـ 88.
290 ـ الارشـاد، ص 194؛ و ر.ك : تـاريـخ الطـبـرى ، ج 3، ص 288؛ مقاتل الطالبيين ، ص 67.
291 ـ الاخبار الطوال ، ص 239.
292 ـ ابـن اعـثـم كـوفـى گـويـد: ((وى قـبـلاً هـمـسـر قـيـس كندى بود و سپس مردى از حـضـرمـوت بـه
نـام اسـد بـطـيـن بـا وى ازدواج كرد و پسرى به نام اسد برايش آورد)) (الفـتـوح ، ج 5، ص 88). ديـنـورى
گويد: ((او از كسانى بود كه نهضت مسلم را همراهى كـرد)) (الاخـبـار الطـوال ، ص 239). و گـويـند كه طوعه
كنيز هاشميان بود كه در دوران خـلافـت امـيرالمؤ منين ، على بن ابيطالب (ع ) برايشان خدمت مى كرد.
(مبعوث الحسين (ع )، ص 198).
293 ـ تـاريـخ الطـبـرى ، ج 3، ص 288. در الفـتـوح آمـده است : ((ديرى نگذشت كه پـسـرش آمـد و ديد كه مادرش
با چشم گريان به يكى از اتاق ها زياد رفت و آمد مى كند. گـفـت : اى مـادر ورد و خـروج تـو بـا چـشم
گريان به آن اتاق مرا به ترديد مى افكند. داستان چيست ؟ گفت : آنچه را به تو خبر مى دهم نزد كسى بازگو
مكن . گفت : آنچه دوست دارى بگوى . گفت : فرزندم ، مسلم بن عقيل در اين اتاق است و داستانش چنين و چنان
بود... جوان خاموش گشت و چيزى نگفت . سپس به رختخواب رفت و خوابيد.))
294 ـ در اخـبـارالطـوال (ص 239) آمده است : ((پس از آن كه ديگر صدايى نيامد، ابن زيـاد پـنـداشـت كـه
مـردم داخـل مـسـجـد شـده انـد، و گـفـت : نـگـاه كـنـيـد، آيـا كـسـى را داخـل مـسـجـد مى بينيد؟ ـ
مسجد به كاخ چسبيده بود ـ نگاه كردند و هيچ كس را نديدند. سپس دسـتـه هـاى نـى را آتـش مـى زدنـد و

/ 715