با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نـمـى دانيم بخنديم يا گريه كنيم ! اين منافق بزرگ قصد بدگويى از سرور اوصيا را دارد ولى نـدانـسـتـه
آن حـضـرت را سـتـوده اسـت . او بـر داوود دروغ مـى بـنـدد، غافل از اين كه خداى متعال به خلافت وى
تصريح كرده است :
(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ)(52)
اى داود، ما تورا در زمين ، خليفه [و جانشين ] گردانيديم ؛ پس ميان مردم به حق داورى كن .
اين را هم بگوييم كه منافقانِ اهل كتاب ، در پناه ديگر شاخه هاى نفاق ايفاى نقش ‍ مى كردند. در دوران
رسـول خـدا(ص) در پـنـاه مـنـافـقـان اوس و خـزرج مـديـنـه عـمـل مـى كـردنـد؛ در روزگـار سـه
خـليـفـه اول ، در پـنـاه حـزب سـلطـه فـعـال بـودنـد؛ و در طـول دوران بـنى اميه و بنى عباس ، در
پناه احزاب اين دو خاندان فعاليت داشتند.
شـواهـد اين حقيقت آشكار و فراوان است . هر كس در توطئه هاى پيچيده و چند سويه اى كه براى كـشـتـن
امـام عـلى (ع) طـرح ريـزى مى شد تاءمل كند، سرانگشت يهود را به طور آشكار در آن جا خـواهـد ديـد.
چـنـان كه نقل شده است اميرالمؤ منين على (ع) پس از ضربت خوردن در محراب عبادت بـه فـرزنـدش حـسـن (ع)
فـرمـود: (مـرا عـبـدالرحـمـن بـن مـلجـم مـرادىِ فـرزند زن يهودى كشت .)(53) هـمـان گـونه كه نقش
سرجون مسيحى ، مشاور معاويه و يزيد، در سياست ها و اداره امور اموى ها بر آگاهان پوشيده نيست و نقش او
در طراحى براى پايان دادن به انقلاب امام حـسـيـن (ع) روشـن تـر از آن اسـت كـه بـتـوان پـنـهـان
كـرد. مـتـوكـل عـبـاسـى نيز قبر امام حسين (ع) را به دست ابراهيم ديزج و با همكارى چند يهودى ديگر
شخم زد.(54)
اين نوع از انواع جريان نفاق ، هميشه در لباس طاغوت ها و حكومت هاى ستمگرى كه در جاى جاى جـهـان
اسـلام تـا به امروز بر امّت رنجديده اسلامى حكم رانده ، پنهان شده است . همه مصايب و بـدبـخـتى هاى
امّت اسلامى زاييده توطئه هاى يهود و نصارا است . اينان نخستين كسانى بودند كـه مـظاهر غير اسلامى و
منكرات را در جوامع اسلامى اشاعه دادند. آنها بودند كه براى نخستين بـار احـزاب كـافـر مـثـل حـزب
هـاى كـمـونـيـسـتـى و سـوسـيـاليـسـى و مـلى را در جـهـان اسـلام تـشـكـيـل دادنـد و بـه انـتشار
افكارشان پرداختند. نيز منشاء همه حركت هاى افراطى كه به نام اسـلام تـمـام شده ولى همه مسلمانان و
به ويژه شيعيان آنان را مردود مى شمرند، همين يهودى ها هستند.
3 ـ منافقان ساكن مدينه
ايـن شـاخـه از مـنـافـقـان را مـنـافق هاى اوس و خزرج تشكيل مى دادند. اينها كسانى بودند كه از
صـمـيـم دل اسـلام نياورده بودند، اما پس از آن كه همه اوس و خزرج ساكن مدينه اسلام آوردند و
آمـادگـى كـامـل خـود را بـراى فـداكـارى در راه ديـن اعلام داشتند، اينان نيز خود را مسلمان
وانمود كـردنـد. رئيس آنها عبدالله بن اُبَىِّ بن سلول عوفى بود كه خويشاوندانش ‍ براى او تاجى از
مـرواريـد آمـاده سـاخـتـه ، قـصد داشتند كه او را پادشاه خود گردانند. در چنين وضعيتى بود كه
خـداونـد پـيـامـبـرش را مـبـعـوث كـرد. پـس از آن كـه قـوم اوس بـه اسـلام روى آوردند و ديد كه
رسـول خـدا(ص) پـادشـاهـى را از او سـلب كـرده كـيـنـه حـضـرت را بـه دل گـرفت . اما هنگامى كه ديد
همه قوم او به اسلام روى آورده اند، او نيز با اكراه اسلام آورد، ولى همچنان بر نفاق و كينه اش پاى مى
فشرد.(55)
از ويژگى هاى اين مرد و دار و دسته اش اين بود كه آشكارا عليه اسلام و پيامبر(ص) سخن مى گـفتند.
يهوديان و به ويژه منافقانشان اين گروه را به شدت پشتيبانى مى كردند و به طور مـؤ ثـرى كـمـك مـى
دادند. عكس قضيه نيز درست بود. پس از آن كه توسط يهود بنى قينقاع در پـى مـحـاصـره تـوسـط رسـول
خـدا(ص) شـكـسـت خـوردنـد، عـبـدالله بـن اُبـَىّ بـه رسول خدا(ص) اصرار مى كرد كه نسبت به آنها نيكى
كند، تا آن جا كه دست در زره آن حضرت نـهـاد و تـا نـگـرفـتـن پـاسـخ مـثـبـت رهـايـش نـكـرد.
هـمـچـنـيـن در لشـكـركـشـى رسـول خـدا(ص) بـراى جنگ احد، يهوديان و منافقانشان به نيروى نظامى اى
كه منافقان مدينه بـه فـرمـانـدهـى عبدالله بن اءبى تشكيل داده بودند پيوستند. گفته اند كه اين نيرو

/ 715