با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

با اندكى تفاوت .
514 ـ الفتوح ، ج 5، ص 139.
515 ـ اول اين پژوهش ، مقاله در پيشگاه شهيد پيروز.
516 ـ مثيرالاحزان ، ص 59 ـ 60 و به نقل از آن بحار، ج 45، ص 15. مرحوم سماوى نـيـز در ابصار العين (ص 203 ـ 204)
آن را نقل كرده و در آنجا آمده است : اى حر مژده باد تـو را بـهـشـت . شـيـخ صدوق (امالى ، مجلس 30، ج 1)
نوشته است : ((حرّ گفت و چون از مـنـزل خـود بـه سوى حسين (ع ) بيرون شدم ، سه بار به من ندا داده شد: اى
حر مژده باد تـو را بهشت . من دقت كردم و هيچ كس را نديدم ! با خود گفتم : مادر حر به عزا بنشيند. او به
جنگ فرزند رسول خدا(ص ) مى رود و به او مژده بهشت مى دهند؟!)).
517 ـ الارشاد، ص 219؛ و ر.ك : تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 319 ـ 321.
518 ـ نيز تفصيل اين روايت را در تاريخ طبرى (ج 3، ص 324) ببينيد.
519 ـ ر.ك : بحار، ج 45، ص 14.
520 ـ الارشاد، ص 219.
521 ـ در اللهوف (ص 34) آمده است : من مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمكاران را جـز زجـر نـمـى بـيـنم .)) از
سياق لهوف دانسته مى شود كه امام اين خطبه را پس از غريب هجانات براى يارانش ايراد كرد، ليكن چنان كه
پيداست اين سخن دقيق نيست .
522 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 307.
523 ـ ولى نـافـع بـن هـلال بـن نـافـع جـمـلى مـذحـجـى اسـت و نـه هـلال بـن نـافـع بـجـلى . سـمـاوى
گـويـد: ((نـافـع : بـرخـى وى را بـه غـلط هـلال بـن نـافـع مـى خوانند و مى نويسند. اين از ضبطهاى غلط
پيشينيان است ... نيز او را بجلى مى خوانند كه اشتباه است .)) (رك . ابصارالعين ، ص 150).
524 ـ اللهوف ، ص 34 ـ 35.
525 ـ ر.ك . ابصارالعين ، ص 147.
526 ـ اللهوف ، ص 34.
527 ـ بحار، ج 44، ص 382 ـ 383؛ و ر.ك . الفتوح ، ج 5، ص 147 ـ 148.
528 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 312.
529 ـ ر.ك . مقتل الحسين ، مقرّم ، ص 219.
530 ـ ر.ك . تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 324.
531 ـ همان ، ص 324 ـ 325.
532 ـ ر.ك : تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 328.
533 ـ ر.ك : ابصار العين ، ص 121.
534 ـ ر.ك : اللهوف ، ص 35؛ و ر.ك : بحار، ج 44، ص 383.
535 ـ ر.ك : تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 318.
536 ـ ر.ك : ابصار العين ، ص 123.
537 ـ در ابصارالعين ، ص 123 آمده است : ((در راه بنى دودان با تو راه مى رفتم )) سـماوى گويد: ((دوران تيره
اى از اسد است و يكى از راه هاى كوفه از آن ها است . و واژه تصحيف گشته و در برخى نسخه ها به اشتباه
لوذان ثبت شده است .)) ر.ك : ابصار العين ، ص 126.
538 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 327.
539 ـ بـه كـسـر بـاء، آبـى اسـت مـيـان واقـصـه بـه سـوى عـذيـب متصل به حَزَن متعلق به بنى يربوع .
(معجم البلدان ، ج 1، ص 532).
540 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 307.
541 ـ عـذيـب : تـصغير عذب ، به معناى آب گوارا است . و آن آبى است ميان قادسيه و مـغيثه ، كه با قادسيه
چهار ميل و تا مغيثه 32 فاصله دارد. گفته اند كه آن دشتى است از بنى تميم و از منزلگاه هاى حاجيان كوفه
است . (معجم البلدان ، ج 4، ص 93).

/ 715