با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

603 ـ البحار، ج 45، ص 72 و ج 101، ص 273.
604 ـ
605 ـ ابصارالعين ، ص 169 ـ 170.
606 ـ ابصارالعين ، ص 217.
607 ـ جلد دوم : امام حسين (ع ) در مكّه مكرّمه .
608 ـ البحار، ج 45، ص 70؛ ج 101، ص 272.
 
--------------------
This page uses f
ames

ut you

owse
doesn't suppo
t them.
مقدمه
كاروان حسينى در راه عراق
كوفه در دوران مسلم بن عقيل
وقايع منزلگاه هاى راه مكّه ـ كربلا
 عاشورا
--------------------
پيشگفتار
الحـمـد لله الذى جـعـل الحمت مفتاحاً لذكره و دليلا على نعمه و آلائه و الصّلاة و السّلام على اشرف
الخلائق محمد و آله الطّيبين الطاهرين .
كـتـاب حاضر جلد سوم پژوهش تاريخى و گسترده ((با كاروان حسينى از مدينه تا مدينه )) است ؛ و وقايع راه
كاروان حسينى از مكّه مكرّمه تا كربلاى معلاّ را در بر دارد.
اين جلد نيز مانند دو جلد اول و دوم ، تحقيقات ، ديدگاه ها و نكات جديدى را در بر دارد كه بـه
بـسـيـارى از پـرسـش هاى موجود در تاريخ قيام حسينى كه پيش از آن مبهم ، پيچيده و بى جواب مانده بود،
پاسخ مى گويد.
لازم اسـت در ايـن جـا از مـؤ لّف مـحـتـرم ، جناب آقاى شيخ محمد جواد طبسى به خاطر تلاش فـراوان
ايـشـان در تـهـيه مواد اين مقطع و به پايان رساندن اين بحث ارزشمند قدردانى كنيم .
نـيـز بـايـد از اسـتـاد عـلى الشـاوى ، كـه مـراجـعـه ، نـقـد، تـنـظـيـم و تـكـمـيل اين جلد را
نيز مانند جلد گذشته بر عهده داشتند، تشكر كنيم . از خداى بزرگ مى خواهيم كه به ايشان در ميدان تحقيق
توفيق عنايت فرمايد؛ و ايشان را موفّق بدارد ديگر جلدهاى اين پژوهش را نيز به پايان برساند.
پژوهشكده تحقيقات اسلامى
نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران
مقدمه
دربـاره مـسـيـر كـاروان حـسـيـنـى از مـكـّه مـكـرّمـه تـا كـربـلاى مـعـلاّ نـكـات مـهـمـى
قابل ملاحظه است . اين نكات ، از نوع آن علايمى كه در دو سوى راه قرار مى گيرند و راه ، درسـتـى حـركـت
و يـا مـيـزان دورى و نـزديـكى راه را به كاروانيان مى شناسانند نيست ، بـلكـه از نـوعـى ديگر است ؛

/ 715