عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نطفه مرد و زن هر دو سلول هاى ساده اى هستند كه گذشته از وجه شباهت آنها بايد دانست چه تفاوتى با هم
دارند . تخم يا نطفه زن سى و پنج الى چهل مرتبه بزرگ تر از نطفه مرد است ، اولى خمود و بى حركت دومى
چالاك و زرنگ و با سرعتى مطابق با سه ميلى متر در دقيقه حركت مى كند ، در برابر هر نطفه زن چند صد
ميليون نطفه مرد وجود دارد .
با ميكروسكوپ الكترونى نطفه يا منى را تحت آزمايش قرار داده اند ، اين دستگاه نطفه را به حدى بزرگ
نشان مى دهد كه زير عدسى ميكروسكوپ جزئيات ساختمان و شكل آن را معلوم مى دارد و بعداً آن را روى
پرده سينما مى آورند كه كوچكترين حركات آن به خوبى ديده شود .
نطفه مرد شباهت كامل به شكل اوليه قورباغه دارد ، داراى سر بيضى ، اندامى نازك و استوانه شكل و دمى
دراز است .
طول دم ده برابر آن است ، و با حركت مداوم و پيچاپيچ خود تا موقعى كه زنده است به جلو مى رود .
حركت نطفه كه نسبتاً سريع است تا مدت دو روز ادامه دارد ، و هيچ كدام از عضوهاى بدن انسان به اندازه
اين سلول هاى ريز ساده و فعال نيستند .
به طورى كه ذكر شد تعداد نطفه مرد به صدها ميليون مى رسد كه به سوى رحم پيش مى روند ، به محض ورود به
مهبل (دهانه بچه دان) سرگشته و سرگردان ، با نيروى بيشترى به هر طرف مى دوند تا راه تنگ و تاريك عنق
رحم را كه به تخمدان منتهى مى شود بيابند ، سپس طولى نمى كشد كه وارد لوله هاى رحم شده ، در جا
حركات نوسانى نموده يا به دور خود مى چرخند .
بسا اتفاق مى افتد كه ترشى رحم بسيارى از نطفه ها را در ظرف چند ساعت نابود مى كند به اين معنى كه از
سيصد ميليون نطفه در حدود دويست و نود و نه ميليون و هفتصد هزار آن از ميان مى روند و بقيه آنها كه
سالم اند وارد عنق رحم شده در آن جاى مى گيرند ، ولى هنوز خط سير آنها تمام نشده بايد راه ممتدى را
كه زيادتر از هفت سانتى متر است به پيمايند تا از لوله هاى رحم گذشته در يكى از دو خرطوم هاى فالوپ
قرار يابند .
رحم به شكل يك گلابى است كه وارونه قرار داده باشند ، قطر عريض ترين قسمت آن از پنج سانتى متر جاوز
نمى كند ، عضو كوچكى است كه زمان حاملگى وسعت بيشترى پيدا مى كند و براى سكناى نطفه ريز مكان وسيعى
خواهد بود .
در هريك از دو خرطوم ، سوراخ عدسى شكل ريزى وجود دارد كه در يكى از آنها تخم زن موجود است ، به اين
خاطر نطفه هاى مرد به طرف آن هجوم مى آورند و اغلب به خرطوم ديگر كه فاقد تخم است وارد مى شود ،
آنها كه به محل مناسب رسيده اند باز كارشان تمام نيست .
در راه به موانعى برخورد مى كنند ، از جمله عبور از جدار لوله و مصادف شدن با انقباض و فشردگى جدار
لوله ، در اين حال نطفه به دور خود مى چرخد و تكان مى خورد و پيش مى رود ، باز مانع ديگرى پيدا
مى شود و آن عبور از ميان پست و بلنديهاى پر چين و خم لوله مخاطى است و بالاخره نطفه ها از اين مانع
هم مى گذرند و در حدود يكصد عدد از آنها به مقصد نهائى مى رسند بدون آن كه بين نطفه و تخم زن لقاحى
صورت گيرد :
سپس نطفه بايد از آخرين سد هم بگذرد ، و آن سد عبارت از بقاياى غده هاى تخمدان است كه به دور و اطراف
رحم زن احاطه دارد كه شكافتن و ستردن آن براى نطفه ريز ، كارى بس دشوار است و به ناچار در جاى خود
متوقف مى شود .
اينجاست كه صانع ازلى و خالق موجودات رفع هرگونه مشكلى را پيش بينى فرموده ، در اين مرحله يك ذره
مايع به نام «هيالورونيدار» به نطفه بخشيده كه خاصيت آن اين است كه پوست محافظ تخم را نرم و شل
مى سازد ، بعد نطفه با استفاده از آن مايع پوست تخم را مى شكافد و با تخم زن مقاربت مى نمايد و سر
بيضى شكل نطفه داخل تخم زن مى شود و دمش قطع مى گردد ، در اين حال در تخم زن تحولاتى روى مى دهد
و غلافى به دور آن بوجود مى آيد و در برابر حمله و هجوم نطفه هاى ديگر غير قابل نفوذ مى گردد ، در
اين مسابقات عمومى نطفه ها ، فقط يكى از آنها برنده شناخته مى شود .
از تركيبات مختلط منى ، جز مايعى رگه رگه در تخم زن باقى نمى ماند و اين همان ماده ناميه و هسته اى

/ 1004