شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرجح حدوث اشياء براساس عقيده قائلين به نظريه مرجح حدوث اشياء
آن وقت در مسأله مرجح حدوث اشياء بنابر نظريه ديگران درباب مرجح حدوث اشياء اگر بگوئيم كه مثلا اين
آقاى زيد چرا مثلا در سال 1320 متولد شد ؟ چرا در سال 1319 متولد نشد ؟ و چرا در سال 1322 متولد نشد ؟ جواب
اين است كه اين يك عللى دارد . اين انسان به عنوان يك پديده كه بايد حادث بشود شرايط خاصى دارد و علل
خاصى دارد كه تحت همان شرايط بوجود مى آيد اين
در مجموع علل و شرايطش يا به تعبير آقايان : علت تامه
اش به وجود مى آيد . يعنى در همان نقطه از زمان و در همان ساعت معين مثلا فرض كنيد فلان ساعت از شب
هفدهم ارديبهشت سنه 1320 اين شرايط كامل شده و اين شى ء به وجود آمده است . پس بنابراين مرجح حدوث يك شى
ء همان شرايط و علل خاص آن شى ء و يا علت تامه آن شى ء است .
مرجح حدوث اجزاء زمان براساس عقيده قائلين به نظريه مرجح حدوث اشياء
حالا
بنابر همان قول قدما اگر به آنها مى گفتيم كه مرجح حدوث اجزاء زمان چيست ؟ چه جوابى مى دادند ؟
اجزاء زمان هم كه حادث است . مگر حادث نيست ؟ چرا
حادث است . اكنون كه حادث است مرجح حدوثش چيست ؟ سنه
1320 چرا ظرفش همان سنه 1320 است ؟ ما اسم يك قطعه اى از زمان را سنه 1320 مى گذاريم و يك قطعه از زمان را سنه
1319 مى گوئيم و يك قطعه ديگر
--------------------
184
از زمان را سنه 1321 مى گوئيم . سؤال اين است كه چرا سنه 20 ظرفش همان سنه 20 است كه بعد از سنه 19 و 18 و 17 و ...
و هر چه برويد جلوتر و قبل از سنه 21 و 22 و 23 و ... و هر چه برويد عقب تر واقع شده است ؟ چرا سنه 20 به جاى
سنه 21 يا 22 نيست ؟ يا چرا به جاى سنه 19 يا 18 يا ... نيست ؟ چرا سنه 18 يا 19 يا 21 يا 22 به جاى سنه 20 نيست ؟
جواب اين است كه اين ديگر ذاتى است . اين ديگر يك علت ندارد كه سنه 19 را در اين ظرف و سنه 20 را در اين
ظرف قرار داده باشد . يعنى اين طور نيست كه بتوانيم بگوئيم اين امكان بود كه سنه 20 مى توانست به جاى
سنه 19 باشد و سنه 19 مى توانست به جاى سنه 20 باشد بنابراين يك علت خارجى دخالت كرده است كه سنه 19 را در
اين ظرف و سنه 20 را در اين ظرف قرار داده است . اصلا ظرف از خود اين درست مى شود . بيست بودن سال بيست و
اينكه مرتبه اش همان مرتبه باشد يكى است . پس مرجح حدوث خود بيست در ظرف خودش
اين ذاتى بيست است .
بنابر حركت جوهريه مرجح حدوث هر پديده اى در عالم
ذاتى زمان است
بنابر حركت جوهريه لازم مى آيد كه عين آنچه كه در مورد زمان مى گويند در مورد زمان مى گويند در مورد
همه چيز بگويند . نه فقط مرجح حدوث هر قطعه اى از زمان در ظرف خودش ذاتى زمان است بلكه در عالم هر چيزى
و هر پديده اى در هر مقطعى از مقاطع زمان كه واقع شده است
اين قرار گرفتن و واقع شدن در آن مقطع معين
از زمان ذاتى اوست
يعنى اگر آن را از آنجا برداريم ديگر خودش خودش نيست
نه اينكه خودش مى تواند
خودش باشد و فقط جايش را عوض كرده ايم .
اين توهم انسان است و يك نوع تفكر اصالت ماهيتى اى است كه تفكر عاميانه هر انسانى هست كه مثلا من مى
گويم اى كاش من در زمان بوعلى سينا
--------------------
185
مى بودم . خوب چه مى شد كه من در آن زمان مى بودم ؟ خوب

/ 1039