شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واقعا هم تصور مى كنم كه اين يك امر بسيار عادى
و ساده اى بود كه من در آن زمان بودم و چنين و چنان مى كردم . مى گويم اگر من در زمان بوعلى سينا مى بودم
بوعلى سينا را مى گذاشتند جاى من
من را مى گذاشتند جاى او
آن وقت چنين مى كردم . يا مى گويم مثلا من
در هزار سال بعد اگر باشم با قيد همين كه من (( من )) باشم آن وقت چنان خواهم كرد و خيال مى كنم كه اين يك
امر عادى و ساده اى است كه من با قيد همين كه من (( من )) باشم در هزار سال بعد وجود داشته باشم . اين توهم
و تصور باطلى است .
همانطور كه امكان ندارد ديروز به جاى امروز و امروز به جاى ديروز واقع شود
ديروز اگر به جاى امروز
باشد آن ديگر ديروز نيست بلكه خود امروز است
اين توهم ما است كه مى گوئيم ديروز است
امروز هم اگر به
جاى ديروز مى بود آن ديگر امروز نبود بلكه خود ديروز بود
همچنين امكان ندارد هيچ شيئى را از ظرف خاص
و از مقام و مرتبه خاص خودش تغيير بدهيم . يعنى اين توهم ماست كه جاها را عوض مى كنيم .
نظير همان مثال (( عدد )) است كه ما هميشه در اين گونه موارد ذكر مى كنيم : مانند اينكه چنين مى پنداريم
كه اگر عدد پنج كه ميان دو عدد چهار و شش قرار گرفته است مى آمد و ميان دو عدد نه و يازده يعنى به جاى
عدد ده قرار مى گرفت باز همان عدد پنج بود و فقط جايش عوض شده بود و حال آنكه اين صرفا يك توهم است كه
پنج
پنج باشد يعنى خودش
خودش باشد و جايش را عوض كنيم و ميان نه و يازده بياوريم
اگر عدد پنج ميان
نه و يازده باشد ديگر خودش خودش نيست
آن همان عدد ده است
نه اينكه خودش است و جايش عوض شده است
كما
اينكه اگر عدد ده را از ميان دو عدد نه و يازده برداريم و ميان دو عدد چهار و شش قرار دهيم نه اين است
كه ده همان ده است
جايش را عوض كرده ايم آورده ايم
--------------------
186
ميان چهار و شش گذاشته ايم . اين فقط يك توهم است
هيچ چيزى را از جايش عوض نكرده ايم
نه اين را از
اينجا برداشته ايم آنجا گذاشته ايم و نه آن را از آنجا برداشته ايم آنجاى ديگر گذاشته ايم . اين جاها
عوض نشده است . اين توهم محض ما و بازى واهمه ما است كه اين يكى را از اينجا برداريم آنجا بگذاريم . آن
يكى را هم از آنجا برداريم و سر جاى آن اولى بگذاريم .
مراتب وجود قابل تغيير و جابجائى نيست . از نظر كل وجود
يعنى اگر با يك نظر جامع به عالم وجود نگاه
بكنيم نه اينكه اشياء را از نظر علل ناقصه شان در نظر بگيريم بلكه اگر از نظر علل تامه شان در نظر
بگيريم آن وقت هر چيزى آن وجودش در ظرف خودش مشخص آن شى ء است . بنابراين

/ 1039