اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام حقوق زن در اسلام - نسخه متنی

مرتضی مطهری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مي نويسد : استقلالي كه زن در دارائي خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آنرا شناخته است در يونان و روم و ژرمن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ، يعني مثل صغير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده . در انگلستان كه سابقا شخصيت زن در شخصيت شوهر محو بود ، دو قانون : يكي در اين قانون اخلاقي عالي مسيحي را كارخانه داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه ها بكشانند . از آن سال تا به امسال سودجوئي مقاومت ناپذيري آنانرا از بندگي و جان كندي در خانه رهانيده ، گرفتار جان كندي در مغازه و كارخانه كرده است . . . " ( 1 ) تكامل ماشينيسم ، و رشد روز افزون توليد به ميزان بيش از حد نياز واقعي انسانها ، و ضرورت تحميل بر مصرف كننده با هزاران افسون و نيرنگ ، و فوريت استخدام همه وسائل سمعي و بصري و فكري و احساسي و ذوقي و هنري و شهواني براي تبديل انسانها به صورت عامل بي اراده مصرف ، بار ديگر ايجاب كرد كه سرمايه داري از وجود زن بهره كشي كند ، اما نه از نيروي بدني و قدرت كار زن به صورت يك كارگر ساده و شريك با مرد در توليد ، بلكه از نيروي جاذبه و زيبائي او و از گرو گذاشتن شرافت و حيثيتش و از قدرت افسونگري او در تسخير انديشه ها و اراده ها و مسخ آنها و در تحميل مصرف بر مصرف كننده و بديهي است كه همه اينها به حساب آزادي او و تساويش با مرد گذاشته شد .

سياست نيز از استخدام اين عامل غافل نماند . ماجراهايش را مرتب در جرائد و مجلات مي خوانيد ، در همه اينها از وجود زن بهره كشي شد و زن وسيله اي براي اجراي مقاصد مرد قرار گرفت اما در زير سرپوش آزادي و تساوي . بديهي است كه جوان قرن بيستم هم از اين فرصت گرانبها غفلت نكرد ، براي اينكه از زير بار تعهدات سنتي نسبت به زن شانه خالي كند و ارزان و رايگان او را شكار كند و به چنگ آورد ، از همه بيشتر بر بيچارگي زن و تبعيضهاي ناروا نسبت به او اشك تمساح ريخت ، تا آنجا كه به خاطر اينكه در اين جهاد مقدس ! بهتر شركت كند ازدواج خود را تا حدود 1870 و ديگري 1882 ميلادي به اسم قانون مالكيت زن شوهردار ، از زن رفع حجر نمود " .

1 - لذات فلسفه ، صفحات 155 - . 159

/ 4