د ـ پرده دروازه منبر مكّى : - ج‍ام‍ه ه‍ای‌ ش‍ری‍ف‌، ح‍ج‍ره‌ و م‍ن‍ب‍ر ن‍ب‍وی‌، م‍ق‍ام‌ اب‍راه‍ی‍م‌ و... نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ه ه‍ای‌ ش‍ری‍ف‌، ح‍ج‍ره‌ و م‍ن‍ب‍ر ن‍ب‍وی‌، م‍ق‍ام‌ اب‍راه‍ی‍م‌ و... - نسخه متنی

محمد دقن

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د ـ پرده دروازه منبر مكّى :

گفتنى است علىرغم اينكه نصب آغازين پرده دروازه منبر مكى، از دوران عباسى ـهمچنانكه پيش از اين بدان اشاره كرديمـ بوده و به اثبات رسيده است، ليكن اينجانب بههيچگونه مطلبى، حتّى به اشاره دست نيافتم كه به تهيه پرده ويژه دروازه منبر مكى در دوران كنونى (اوايل قرن چهاردهم هجرى) پرداخته باشد. اما در شهادتنامههاى شرعى تسليم جامه كعبه، به وجود پرده دروازه منبر مكى،(5) دست مىيابيم.

حال آيا از صورت شهادتنامههاى شرعى يادشده برمىآيد كه پرده دروازه منبر مكى در دوران جديد پديد آمده است يا اينكه پرده يادشده هرسال به همراه جامه بيرونى كعبه و به همراه جامه مقام ابراهيم خليل (عليه السلام) از دوران عباسى و يا از دوران مماليك يا دوران عثمانى به اعتبار اينكه اين پرده خود جزئى پيوسته از جامه كعبه بهشمار آمده و در معرض تأثير عوامل جوّى قرار داشته، ارسال مىگرديده است؟

گمان دارم كه پرده يادشده همواره به همراه جامه كعبه هرسال از مصر حداقل در دوران عثمانى ارسال مىگرديده است.

گواه بر اين مطلب اوقاف سنگينى است كه از سوى «سلطان سليمان قانونى» بر جامه كعبه تعيين گرديده بود و آن افزون بر نياز جامه در يك سال بوده و اين مطلبى است كه سلطان يادشده در ضمن وقفنامه يادشده، ذكر كرده است كه مازاد بر آن را صرف تهيه جامههاى ديگرى براى حجره نبوى شريف و منبر نبوى و محرابهاى گوناگون و پردههايى براى قبور برخى از بزرگان صحابه ـرضوانالله عليهمـ قرار داده شود. بنابراين منطقى بهنظر نمىرسد در جايى كه پردههاى فراوان ديگرى كه شايد آنچنان ضرورتى هم نداشته است بر روى ضريح برخى از بزرگان صحابه يادشده در وقفنامه سابق ذكر گردد و پرده دروازه منبر مكى را از آن استثنا نمايند. تهيه و آماده كردن آن و نيز ارسال سالانه آن از مصر به همراه جامه در دوران جديد، خود مىتواند گواهى بر نظر اينجانب باشد. كه اين مطلب استمرار آن عادت از پيش بهشمار آمده نه آنكه در عصر جديد پديد آمده باشد.

ارسال اين پرده از مصر، همچنانكه در صورت شهادتنامه شرعى سال 1280 هجرى آمده است، متوقف گرديد. ما از زمان دقيق توقف ارسال آن، آگاه نيستيم ليكن بهنظر مىرسد موانعى دركار بوده است كه در پايان، موجب توقف ارسال جامه مقام در سال 1359 هجرى گرديد. همچنانكه در اين باره به هنگام سخن از جامه مقام از آن ياد كرديم.

/ 7