فصل نهم : قوهمجريه - قانون اساسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قانون اساسی - نسخه متنی

تهیه و تنظیم :علی حاتمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اصل يكصدو
دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در
مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى
بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره
در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر
شده است به دستور رهبرى تشكيل مىشود.

اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى
تعيين مىنمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به
تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد. [3]

فصل نهم : قوهمجريه

مبحث اول : رياست جمهورى و وزرا

اصل يكصد
وسيزدهم

پس از مقام رهبرى رييس جمهور عالىترين
مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى
كه مستقيماً به رهبرى مربوط مىشود، برعهده دارد. [4]

اصل يكصد و
چهاردهم

رييس جمهورى براى مدت چهار سال با رأى مستقيم
مردم انتخاب مىشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره
بلامانع است.

اصل يكصد و
پانزدهم

رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه
واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايرانىالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر،
داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و
مذهب رسمى كشور.

اصل يكصدو
شانزدهم

نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات
آمادگى خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزارى انتخاب رييس جمهورى را قانون معين
مىكند.

اصل يكصد و
هفدهم

رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء
شركتكنندگان، انتخاب مىشود، ولى هرگاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها
چنين اكثريتى بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته مىشود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها را كه در دور نخست آراى بيشترى داشتند شركت
مىكنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراى بيشتر، از شركت در انتخابات
منصرف شوند، ازميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأى داشتهاند
براى انتخاب مجدد معرفى مىشوند.

اصل يكصدو
هجدهم

مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل
نود و نهم برعهده شوراى نگهبان است ولى قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان برعهده
انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مىكند.

اصل يكصد و
نوزدهم

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از
پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و
پايان دوره رياست جمهورى سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييسجمهورى را انجام
مىدهد.

/ 27