نه... دل به دل را نداره - دیگه می ذارمت کنار (مجموعه شعر) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیگه می ذارمت کنار (مجموعه شعر) - نسخه متنی

مریم حیدرزاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


نه... دل به دل را نداره

سوختم و آب شدم به پات

امروز و فردا نداره

خوشت مياد ببيني ، نه ؟

کشتن تماشا نداره

قهر مي کني ، ناز مي کني

ناز مي کشم ، آشتي کني

قصه که نيس ، حقيقته

دروغ و دعوا نداره

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

دوره زمونه دوره ي حرفاي
عاشقانه نيست

صحبت پول و شهرته ، صحبتي از ترانه
نيست

يه روز منو خواسته بودي ، يه روز
خيلي خوب دور

امروز چه راحت نمي خواي ، من بد
شدم بهانه نيست

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

اگه بفهمن عاشقي ، همه بهت
بد مي کنن

نسبت ديوونه مي دن دست تو رو
رد مي کنن

اگه بخواي بجنگي با دستاي
شوم سرنوشت

با هر چي آدمک دارن ، راه تو
رو سد مي کنن

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

بفهمه عاشقش شدي هي با تو
بازي مي کنه

ديوونه ، آزار اونم با تو رو
راضي مي کنه ؟

رفتي کجا در مي زني ،اون خود يه
رات نمي ده

غريبه جاي اون باشه مهمون نوازي مي کنه

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

کافيه چيزي بدونه ، کار تو ديگه
مردنه

ديگه وظيفت اسمشو ، با صدتا جون
آوردنه

يه بازي يک طرفس ، که آخرش مشخصه

هميشه بازنده تويي ، سهم اونم که بردنه

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

اگه بگي دوسش داري ، اون تو رو
يادش نمي ياد

فرقي نداره که چه قدر چه کم بدونه ، چه
زياد

بايد هنرپيشه باشي تا نقشو
خوب بازي کني

يعني که وانمود کني يه جور ازش بدت بياد

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

عاشق ديگه تو عصر ما هيچ
جايي حرمت نداره

انگار کسي نمره ي خوب واسه شجاعت نداره

شايد يه جوري شده که هيچ آدمي تو
عصر ما

براي انتخاب شدن ، اصلا لياقت
نداره

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

رنگ گل دسته گلا ، فقط رز زرده
همين

عاشق هر کس که بشي عاقبتش
درده همين

هر کي يه گمشده داره ، تمام
دلخوشيش اينه

اگر يه روز معجزه شه ، اگر که
برگرده همين

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

زمونمون عوض شده ، دوره نفرينه
و جنگ

زياد شديم ، زياد شده آدم
بدرنگ و دو رنگ

قلب کوچيک عاشقو با يه اشاره مي شکنه

اون کسي که دوسش داره ، با
تير کمون با چوب و سنگ

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

تا بدونه عاشقشي مي ره و پيدا نمي شه

مي گي مي خوام ببينمت مي گه نه
حالا نمي شه

با هديه ي تولدش مي خواي يه
جوري ببينيش

مي خواي يه جوري بفرست
ببخشيد اما نمي شه

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

اگر که حدسم بزنه نمي دوني
چيکار کني

عاشقي خب ، مگه مي شه از عاشقي
فرار کني ؟

فکر مي کني اون بدونه خيلي کارت
راحت تره

حتي تو روياهات مي خواي که اونو
بي قرار کني

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

هر جوري که بود چه خوب چه بد ، آروم شدي

يه کم گذشت و ديدي که
مردي ديگه ، حروم شدي

يه روزي چش وا مي کني
که خودتم نمي شناسي

فقط تو آينه مي بيني آخرشه ، تموم
شدي

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

تو عاشق کسي مي شي که عاشق
غريبه هاس

گريه و زاري مي کني مي گي
اميدت به خداس

درسته اما اون که تو شبا براش
زار مي زني

راهش و کارش و دلش ، حسابي از شما
جداس

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

خوش به حال معشوقايي که بويي از قديم
دارن

تو اعتقادشون شگون ، براي يا
کريم دارن

معشوقاي زمون ما چون عاشقو
بسوزونن

واسه دل اون طفلکي يه عالمه
گريم دارن

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

ضرب المثل کاش راس بود
و دلا به هم يه راهي داشت

اون که واسه تو ماه شده ، اي کاش که روي
ماهي داشت

کاش عاشق بيچاره اي که بي دليل
اسير مي شه

يه روز يه کاري کرده بود ، يه جرمي
يه گناهي داشت

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

کاش واسه بيراهه ي دل ، يه جا يه راه
چاره بود

کاش که علاجش عين قبل ، دعا و
استخاره بود

کاش واسه هر عاشقي که شبا پي
ستارشه

تو دنيا محض دلخوشي ، يک شب
پر ستاره بود

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

آي عاشقاي بي گناه ، ما همه زرد و
بي کسيم

تنهاييم عين آسمون ، آواره ايم عين نسيم

همه بايد ياد بگيريم که مثل
مجنون بزرگ

عاشق هر کسي بشيم ، آخر بهش نمي
رسيم

ضرب المثل دروغ مي گه

نه ... دل به دل را نداره

عاشق و طردش مي کنن

تو هيچ دلي جا نداره

/ 30