بي حرمتي -به -كعبه - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بي حرمتي -به -كعبه

در زمانهاي قديم مثل زمان قابيل وهابيل رسم بودكه هركس قرباني خودراسركوهي ميگذاشت ،اگرآتشي ميامدوآن راميسوزاند،دليل قبولي قرباني بودوگرنه دليل ردقرباني به حساب مي آمد .

حجاج بن يوسف ثقفي ،استاندارخونخوار عبدالملك ،درعراق ازجنايتكاران بي نظيرتاريخ است .

اودرجنگ بامخالفان ، وقتي كه مخالفان به مسجدالحرام وكعبه ،پناهنده شدند،حرمت وقداست كعبه را زيرپاگذاشت ،وكعبه راآماج تيرهاقرارداد،ومنجنيقي نصب كرد،تا بواسطه آن كعبه راويران نمايد .

دراين هنگام صاعقه آسماني فرودآمدومنجنيق راسوزانيد .

ياران حجاج ،عبرت گرفتندوازتيراندازي به سوي كعبه ،خودداري نمودند .

حجاج ،به آنهاگفت ،اين صاعقه برضررشمانيست ،بلكه اين صاعقه همان آتشي است كه برقرباني واردميشودوآنراميسوزاند،كه دليل برقبولي قرباني شمااست .

/مجمع البحرين واژه حجج .

/ 151