مردم ساده لوح - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مردم ساده لوح

شخصي به نام عثمان وراق مي گويد .

عتابي يكي ازدانشمندان بزرگ عرب راديدم كه بردروازه شام ،درراه نان مي خورد .

به اوگفتم:واي برتو!خجالت نمي كشي ؟گفت:اگرتودرخانه اي باشي كه گاوي در آنجاباشدوتوبخوري واوببيند،خجالت مي كشي ؟گفتم:نه ،ولي تودرجلوي مردم راه مي روي ونان مي خوري .

گفت:صبركن تابه توبفهمانم كه اين مردم هم گاوند .

آنگاه عتابي ايستادوشروع به سخن گفتن نمود .

عده زيادي به دوراوگرد آمدند .

عتابي مدتي براي آنان سخنراني نمود،آنگاه مدتي مكث كردوبعدادامه داد .

بيش ازدونفربراي من ازرسول خداص روايت كرده اندكه فرمودهركس زبانش به نوك دماغش برسدداخل جهنم نم ي شود!!هنوزسخن عتابي تمام نشده همه كساني كه دراطراف اوجمع شده بودندزبانشان رادرآوردندتاببينندبه نوك دماغشان مي رسد ياخير،آنهابتدريج ازاطراف عتابي دورشدند،امابرخي ازآنان همچنان كوشش مي كردندنوك زبان رابه نوك بيني خودبرسانند .

چون مردم كاملادورشدند،عتابي روبه من كردوگفت:به تونگفتم آنهاگاوند؟!

/ 151