حالات کريم خان زند - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالات کريم خان زند

طايفه زنديه ابتدادر" كمازان "ملايرمي زيستند .

نادرشاه اين طايفه رابه دره گزخراسان تبعيدنمود .

پس ازكشته شدن نادرشاه اين طايفه ازفرصت استفاده كردندوبه محل اوليه خود بازگشتند .

آنان ازهرج ومرج وانقلابهايي كه بعدازكشته شدن نادرشاه ايجادشده بوداستفاده كرده وقدرت رابه دست گرفتندوكريم خان زندبه پادشاهي رسيد .

درايامي كه كريم خان دركمازان ملايرمي زيست رفيقي داشت به نام حالوخالوچهارشنبه .

"حالوچهارشنبه بعدازآگاهي ازپادشاه شدن كريم خان ،موضوع رابازنش در ميان گذاشت .

زن وي اين موضوع راباورنمي گرد،اماسرانجام متقاعدشدكه قضيه صحت داردوشوهرخودراتشويق كردكه به شيرازرفته وازحالوكريم ملاقاتي بعمل بياورد .

حالوچهارشنبه چارقي به پاكردوكوله پشتي خودرابرداشت وچوپانواربه طرفشيرازعزيمت كردوخودربه شيرازرسانيدولدي الورودبه درقصركريم خان نزديك شدوخواست واردشود .

نگهبان دادزد .

عمو،كجامي روي ؟حالوچهارشنبه جواب داد .

مي روم حالوكريم راببينم .

نگهبان گفت:حالوكريم كيست ؟بروبيرون !بالاخره حالوچهارشنبه بازبان بي زباني خودبه نگهبان حالي كردكه مي خواهدكريم خان راملاقات كند .

يكي ازپيشخدمتهاي شاهي به كريم خان اطلاع دادكه چنان مردي باآن نام ونشان خواستارملاقات بااوست .

كريم خان فورااوراپذيرفت .

ابتداپذيرايي مفصلي ازاوبعمل آوردوسپس اورابه حمام فرستادودستوردادكه پس ازحمام يك دست لباس نوبرتن اوكنند .

فرامين همه اجراشد .

كريم خان چندروزي اورا به عنوان مهمان نزدخويش نگه داشت وچندي بعدبه وي گفت:هركاروشغلي كه مي خواهي من حاضرم به توبدهم .

حالوچهارشنبه گفت:منصب شيخ الاسلامي لرستان رابه من بدهيد .

كريم خان منشي باشي رئيس دفترخودراخواست ودستوردادكه فرمان لقب ومنصب شيخ الاسلامي لرستان به نام حالوچهارشنبه نوشته وبه اوداده شود .

فرمان نوشته شدورئيس دفتربه حالوچهارشنبه پيغام دادكه به دفترآمده تافرماني را كه نوشته شده ملاحظه كندكه اگرايرادي درآن نديبدبه امضاي وكيل يعني كريم خان برساند .

فرمان رابه حالوچهارشنبه برساند .

فرمان رابه حالوچهارشنبه دادندكه بخواند .

اوپس ازديدن فرمان نگاهي به آن انداخت وگفت:من سوادندارم كه آن رابخوانم .

منشي باشي كه وضع راچنين ديدمراتب رابه عرض كريم خان رسانيد .

كريم خان گفت:اشكالي ندارد!يك فرماني هم براي سواداوبنويسيد! .

اين كاررا هم كردندوحالوياخالوچهارشنبه شدشيخ الاسلام لرستان .

/ 151