چاره جوئىناشيانه - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چاره جوئىناشيانه

اوازسخن فرزندش به شدت تكان خورد،ازناراحتي وشرمندگي وي سخت هيجان زده بودوبه فكرچاره جوئي افتاد،بالاخره پس ازازچنددقيقه تصميم خودراگرفت وبه خيال خودچاره آن راپيداكرده بود،اماچه چاره جوئي جنون آميزوناشيانه اي ؟ آن روزبعضي ازهمسالان روح الله درضمن گفتگوهايشان به اوگفتند:پدرومادرت معتادهستند .

وي كه ازسخن دوستانش شرمنده ومتاثرشده بودبه خانه آمده وحرف بچه هارابه رپدرومادرش گفت:پدرروح الله كه ازااين جريان سهت تكان خورده ابتداربطورعادي فرزنش رادرآغوش گرفت ونوازش كردلي وقتي كه مادراوهمراه دردخترخردسالش به منزل دوست روح الله رفت كه ازجريان تحقيق كند،پدراو كه احساس ناراحتي كرده بودبه گريه فتاد،روح الله نيزوگريان شده ،پدردچار جنون آني شده بد،ابتداءگلوي فرزندش رافشرده ،سپس باكاردآشپزخانه اورا ازپاي آورد .

مادرروح الله باخواهرنش وقتي بخانه برگشتند،پيكرخون آلود كودك معصوم نه ساله خودراديند،باخبركردن همسايه هااورابه بيمارستان رسانيدندوپزشكان بعدازشش ساعت عمل جراحي توانستنداورامرگ حتمي نجات دهند .

وبه ديتال آن ،پدروي دستگيرشدوضمن تحقيقاتي كه ازاوشد،گفت :هنگامي كه پسرم ماجراراتعريف كردومن منوجه شدم كه اوازاين مسئله به شدت ناراحت است باكارداوراازپاي درآوردم تاديگرميان همسالانش زجرنكشدمن خ ؟ودم گاهي ترياك مي كشم ،ولي همسرم معتادنيست ،وبه هرحال ازكرده خودپشيمانم ...

وهمين گزارش حاكي است كه متهم يكبارديگردرپاسگاه قصدخودكشي داشته كه مامورين متوجه شده واوراازاينكاربازداشته اند .

/1مجله جوانان ،27بهمن ماه سال ، 1365،شماره 1034،صفحه 60

/ 151