پول امير توماني بهاء الدوله - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پول امير توماني بهاء الدوله

وقتي به سببي ميرزاحسين خان سپهسالارصدراعظم نسبت به شاهزاده حاجي بهاءالدوله كه درسال ‚ پقمري باپرداخت پول به صدراعظم وشاه ،لقب ومنصب اميرتوماني گرفته بودسرگران ونامهرباني شدودرپي بهانه بود كه وي راگوشمالي دهد .

روزي درفرصت مناسب چندان ازاونزدناصرالدين شاه سعايت كردكه اجازت يافت منصب اميرتوماني وي رابگيرد .

شادان ازپيروزي بر حريف ،شاهزاده رااحضاركردوگفت:شاه فرموده است كه توراازدرجه اميرتوماني خلع وشمشيرت رابازكنم .

بهاءالدوله به نشان تمسخرخنديدوگفت:بچشم ، فرمان شاه رااطاعت وشمشيرم رابازمي كنم ،اماحتمامي داني كه من اين منصب را به ازاي پيروزي درجنگ بادشمن كرده باشم وبه جرم اين خيانت خلع درجه شوم .

پول كلاني داده ام واين منصب راخريده ام ،بگوپولم راپس بدهدومنصبش رابگيرد .

سپهسالارازجواب عاجزماندوشاهزاده همچنان تاپايان عمراميرتومان بود .

/ 151