معجزات ـ موسي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معجزات ـ موسي

پس ازآنكه حضرت موسي برسالت وپيامبري مبعوث گرديد،قوم بني اسرائيل رابقبول دين وآئين جديد دعوت كرد اقوام بني اسرائيل بعناوين مختلف حضرت موسي راموردسخريه وآزار قراردادندوهرروزبشكلي ازاومعجزه وكرامت خواستند حضرت موسي هم هرچه آنهامطالبه ميكردند،بقدرت خداوندي انجام ميدادولي هنوزمدت كوتاهي ازاجابت خواسته آنهانمي گذشت كه مجددا"ايرادديگري بردين جديدواردكرده ،معجزه ديگري ميخواستند قوم بني اسرائيل سالهاي متمادي دراطاعت وفرمان فرعون بودندوازطرف عمال اوهمه گونه عذاب وشكنجه وقتل غارت ظلم وبيدادگري نسبت به آنهاميشد حضرت موسي باشكافتن رودنيل آنهاراازقهروتسلطفرعون نجات بخشيد،ولي اين قوم ايرادگيروبهانه جوبمحض اينكه ازآن مهلكه بيرون جستند،مجددا"درمقام انكاروتكذب برآمدندوگفتند:اي موسي ،مابتوايمان نمي آوريم مگرآنكه قدرت خداونديرادراين بيابان سوزان وبي آب وعلف بشكل وصورت ديگري برمانشان دهي پس امرالهي برابرنازل شدكه برآن قوم سايباني كندوتمام مدتي راكه درآن بيابان بسرمي بردند،براي آنهاغذاي ماكولي از"من وسلوي "فرستاد .

پس ازچندي ازحضرت موسي آب خواستند .

حضرت موسي عصاي خودرابفرمان الهي به سنگي زدواز آن دوازده چشمه خارج شدكه اقوام وقبائل دوازده گانه بني اسرائيل ازآن نوشيدند وسيراب شدند .

قوم بني اسرائيل به آنهمه نعم ومواهب الهي قناعت نورزيده ، مجددابايرادواعتراض پرداختندكه يك رنگ ويكنواخت بودن غذاي من وسلوي با مذاق ومزاج ماسازگارنيست وازتنوع درتغذيه ،بطعام ديگري احتياج داريم .

بخداي خودت بگوكه براي ماسبزي وخياروسيروعدس وپيازبفرستد .

ديري نپائيدكه درميان قوم بني اسرائيل قتلي اتفاق افتادوهويت قاتل لوث شده بود .

ازموسي خواستندكه قاتل اصلي راپيداكندحضرت موسي گفت :"خداي متعال ميفرمائيد:اگرگاوي رابكشندودم گاورابرجسدمقتول بزنيد،مقتول بزبان آمده قاتل رامعرفي ميكند"بني اسرائيل گفتن:ازخداي بپرس كه چه نوع گاوي را بكشيم ؟نداآمدآن گاونه پيرازكارافتاده باشدونه گاوجوان كانديده .

سپس ازرنگ گاوپرسيدند .

جواب آمد،زردخالص باشد .

چون اساس كار بني اسرائيل برايرادوبهانه گيري بود،مجددا"درمقام اعتراض برآمدندكه اين نام ونشان كافي نيست وخداي توبايدمشخصات ديگري ازگاوبايدرام باشد .

زميني راشيارنكرده باشد،ازآن براي آبكشي بمنظوركشاورزي استفاده نكرده باشندوخلاصه كاملابي عيب ويكرنگ باشد .

بني اسرائيل گاوي بااين نام ونشان راپس ازمدتهاجستجوپيداكردندوازصاحبش بقيمت گران خريداري كرده وذبح كردندوبالاخره بطريقي كه قبلاگفته شد،هويت قاتل راكشف كردند .

/ 151