دام -شهوت - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دام -شهوت

يك بزكوهي نر شبيه گوزن نربراي پيداكردن علف وغذاروي قله هاي كوههاازاين سوبه آن سو ميرفت بقدري چابك وتيزهوش بودكه براي نجات ازچنگال صيادازبالاي كوهها حركت ميكردوهمچون پرنده سبك بال باتيزي وهوش خاصي ازقله اي به قله ديگر ميپريدوهركسي اوراميديدباخودميگفت چنين حيوان تيزهوش وتيزپروازي هرگزطعمه صيادنميشود .

ناگهان ازبالاي قله كوه چشمش بربزكوهي ماده كه بر بالاي قله ديگرميچريدافتادمستي شهوت آنچنان چشمان اوراخيره وكوركردكه فاصله زيادبين دوكوه رافاصله اندكي تصوركردوباجهش بسيارتنديازبالاي قله كوه بلندبسوي بزكوهي ماده روانه شدولي باهمين سرعت درميان دره عميق و وحشتناك بين دوكوه سرنگون شد .

آري اوكه باچابكي وتيزهوشي ويژه اي ازچنگ صيادان كهنه كاروتكاوربسادگي ميگريخت براثرمستي وغفلت آنچنان سردرگم شد كه دام اژدهاي نفس اماره اورابه دره هولناكي واژگون كردواين دام بقدري نيرومنداست كه حتي رستم پهلوان رادرهم ميشكندپس قهرمان كسي است كه اسير اين دام نگرددچنانكه مولانادرمثنوي درپايان قصه گويد

باشداغلب صيداين بز اين چنين

ورنه چالاكيست چست وخصم بين "رستم ارچه باسروسبلت بود

دام پاگيرش يقين شهوت بود

/ 151