رهبرآواره وناكام - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رهبرآواره وناكام

ابوعامرراهب كه قبل ازورودپيامبراكرم صلي الله عليه وآله وسلم به مدينه درآنجارهبريهوديان بودوبرحسب آنچه درتورات وانجيل خوانده بودپيوسته بشارت به رسالت و آمدن آن حضرت مي دادولي پس ازورودآن بزرگواربه مدينه وگرويدن مردم به حضرتش چون موقعيت اومتزلزل گشت حسدبرده وسخت ناراحت شدوهرچندبه ظاهر اونيزناگزيرادعاي اسلام كردولي منافق بودوهمواره عليه پيامبرومسلمانان كارشكني وفتنه انگيزي مي كردوچون درجنگ بدرسران قريش كوبيده شدندوعظمت نظامي وسياسي اسلام عربستان رافراگرفت ،ابوعامرنيزرسواشدوچون كاري نمي توانست انجام دهدبه مكه گريخت وباتحريكات خويش مقدمات جنگ احدرا فراهم كردوخودنيزشخصادرآن شركت نمود .

وازآنجاكه دراحدنيزقشون كفر شكست خورده ابوعامربه روم رفت كه قيصرروم راواداربه جنگ بااسلام نمايدو ازآنجانيزنامه اي به منافقين مدينه نوشت وبه آنان دستوردادكه به نام مسجد پايگاهي دردهكده قباكه خارج ازمدينه وبدورازچشم پيامبرومسلمانان بود درست كرده وبه تلاش وفتنه انگيزي خودادامه دهند .

منافقين نيزدرآنجامسجدي درست كردندوازپيامبرخواستندكه بانمازخواندن درآن مسجدبه آن رسميت بدهدكه پيك وحي ازنقشه خائنانه آنان پرده برداري كرده وآن رامسجدضرارو مركزكفروتفرقه ومحل جنگ باخداورسول معرفي نمودوبدين ترتيب منافقين رسواوسركوب شدندوابوعامرنيزدرروم مرگش فرارسيد .

ابوعامربااينكه به ظاهرمسلمان بودولي بقدري فته انگيزوفاسدبودكه رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم اوراابوعامرفاسق نامگذاري كردوقابل توجه اينكه وي فرزندي به نام حنظله داشت كه ازمسلمانان واقعي وشيفتگان پيامبربودوچون شب عروسي اومصادف شدباجنگ احدبه اجازه آن حضرت شب رادرشهرماندولي صبحگاهان در نبرداحدشركت كردوشهيدشدوچون فرشتگان پيكراوراغسل دادندبه حنظله غسيل الملائكه معروف گشت .

/بحار،ج 21،ص 253-مكتب اسلام ،سال پنجم ،شماره 9 .

/ 151