سنگ –مقدس - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنگ –مقدس

غالباجنگ حيدري ون متي روي موضوعات موهومه بوده مثلادرمشهدمقدس چنانكه يكي ازعلماآنجانقل كردنزاع اين دودسته سريك سنگ پهني بوده كه درصحن مقدس روي نهرقرارگرفته حالاهم هست چون يك طرف سنگ قدري پهن ترازطرف پهن ديگرش است يكروزحيدريهابا جاروجمعيت وجوب وچماق ميرختندطرف پهن آن سنگ رابجانب محله خودشان ميگردانيدندروزديگرنعمتي هاهمينطورباجاروجمعيت آمده آنرابجانب محله خودشان برميگردانيدند

/ 151