شاه و مصدق - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شاه و مصدق

حكومتهاي ديكتاتوري اغلب كارهاي زشت خودرابه نام "مردم انجام مي دهند .

آنهامعمولابراي سركوب مخالفان خود عده اي ازاراذل واوباش رابطورناگهاني به جان مخالفان مي اندازندتاآنان را موردضرب وشتم قرارداده ويانابودكنندوپس ازرسيدن به هدف خودبا خونسردي اعلام مي كنندكه "دولت مقصرنيست ،مردم خود"خائنين "رامجازات كردند .

پس ازكودتاي ‚مرداد،حكومت شاه براي انتقادازياران مصدق كه شاه راباآن ذلت وخواري ازمملكت بيرون كرده بودندواردعمل شدوبه همين حيله و نيرنگ متوسل آقاي لطفي وزيردادگستري كابينه دكترمصدق بود .

ابتداروزنامه فرمان كه ازروزنامه هاي طرفدارشاه وسلطنت بود،درمقاله اي نوشت :"مجازات مامورين ووزراي سابق يعني حكومت مصدق رابه خودمردم واگذاريد"ويك هفته بعد مردم !!!يعني مزدوران چاقوكش دربارواردعمل شدند .

بقيه مطلب رااززبان حسن اعظام قدسي يااعظام الوزاره كه درزمان رضاشاه وپسرش محمدرضاپست ومقام داشت بشنويد .

" ...

آقاي لطفي وزيردادگستري كابينه دكترمصدق كه ازمدتي قبل براثرتوقيف ،مبتلابه كسالت شده بود،به تجويزپزشكان به ييلاق منزل شخصي رفته بودكه واقع دركوچه اسدي نزديك ميدان تجريش مي باشد .

مقارن ساعت يازده صبح روز چهارشنبه ،عده اي كه بنابه اظهاركسبه آن حدودمتجاوزازپنجاه نفربودندبوسيله يك اتوبوس بزرگ درجلوي كوچه اسدي پياده وداخل كوچه مي شوند .

ازاين عده در حدودسي نفربه زورداخل منزل آقاي لطفي وزيرسابق دادگستري شده وبقيه درخارج ازمنزل مراقب ودرانتظارمراجعت رفقاي خودبودند .

اين عده پس ازداخل شدن به منزل ،سراغآقاي لطفي راگرفته وپس ازچنددقيقه گفتگوناگهان به ايشان حمله ور مي شوندولطفي كه بالباس استراحت دربستربيماري افتاده بود،دراولين حمله به زمين مي افتد .

اين جمعيت همچنان بامشت ولگدوچوب به سروصورت وبدن ناتوان وي ضرباتي واردمي آورند .

دراين هنگام خاتم ودختروعروس آقاي لطفي داخل حياط شده وضمن اعتراض به عمليات اين مردمان وحشي ،باگريه وزاري شروع به دادو فريادمي نمايندوهمسايگان رابه كمك ونجات مي طلبند .

اين عده پس ازمضروب نمودن لطفي كه درنتيجه بيحال مي شود،به همسرودخترونوه اونيزحمله كرده و موي سرآنهاراكنده وضرباتي هم به آنهاواردمي آورندكه درميان حمله كنندگان لگدمال ومجروح شده وازبين مي رود .

ضاربين پس ازاين عمل ،باآسودگي خيال منزل آقاي لطفي راترك نموده وبه محل خودمراجعت مي نمايندودرتمام طول اين مدت حتي يك نفرهم مزاحم آن عده مزبورنمي شود!طبق معاينه پزشكان وپزشك قانوني ، براثرضرباتي كه به آقاي لطفي واردآمده بودچشم راست مشاراليه معيوب وكورشده ودست چپشان هم بشدت مجروح ودرچندنقطه بدن نيزآثارسختي مشاهده مي گردد .

" گذشته ازمرحوم لطفي كه پس ازكودتاي ‚مردادبدينگونه بوسيله مردم !!مجازات شد،شهيددكترسيدحسين فاطمي هم موردضرب وشتم اراذل واوباش درباره پهلوي قرارگرفت .

دكترفاطمي پس ازكودتامدتي مخفي بود،امابعدادستگيرشد .

مدتي پس ازدستگيري ،وقتي كه ماموران شهرباني اورابه سوي عمارت دادگستري مي بردند ناگهان موردهجوم عده اي ازرذل ترين اوباش زمان قرارگرفت .

اوباش بيرحم كه با رهبري شعبان بي مخ فعاليت مي كردند،درحالي كه شعارجاويدشاه مي دادندبه ضربات چاقودكترفاطمي راسخت مجروح كردند .

/ 151