غلام محمد خان بدشانسي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غلام محمد خان بدشانسي

غلام محمدخان طرزي افغاني ،دوقطعه شعر گفته .

يكي درمدح اميرعبدالرحمان خان ديكتاتورخشن وتندخوي افغان ،وديگري در مدح رقيب او،وابن هردودرجيب خودش بود .

يك روزقراربودشعررادرحضور اميرعبدالرحمان خان بخواند .

دست درجيب كردوقصيده رابيرون آورد،امااز بخت بداشتباه كردوقصيده مربوطبه رقيب بيرون آمد .

به تته پته افتاد،امير فهميد .

اوراپيش خواندوكاغذراگرفت وچون برماوقع آگاه شد،دستورداد تادوديواركوتاه به موازات هم ساختندوغلام محمدخان طرزي راميان اين دو ديوارنشاندندوبعدبه دوفوج سربازامريه صادركردكه يك يك ازبالاي آن دو ديوارردشدندوبرسراوتغوطوادراركردند،وسپس اوراباهمان حال بدون اينكه بدنش راشستشوبدهندباخانواده اش به هندوستان تبعيدكرد .

/ 151