رهبركج فهم - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رهبركج فهم

امام صادق عليه السلام فرمود:كسي كه پيرو هواي نفس خودبوده وبه انديشه خويش مغرورباشدگمراه بوده ومانندمردي است كه عوام الناس اورابزرگ مي شمرندوازوي تمجيدمي كردندومن دوست داشتم بطوري كه مرانشناسندبااوملاقت كنم وازنزديك رفتارش راببينم تااينكه ديدم جمعي ازكم خردان مردم گرداواجتماع كرده اندووي باآنهاگرم صحبت است صبركردم تاوقتي مردم ازدورش پراكنده شدندواورفت منهم بدنبالش راه افتادم تااينكه ديدم به مغازه نانوائي رسيدوقتي نان فروش بكارديگرمشغول شد اودوعددنان ربودوحركت كردمن تعجب كردم وباخودگفتم شايدازاوخريته است تااينكه به انارفروشي رسيدودوعددانارنيزازاوسرقت كردمن با اينكه بازدرشگفت مانده بود،گفتم شايدازاوخريده است ،اورفت تابه بيماري رسيد،آنهارانزدبيمارگذاشت ورفت من خودم رابه اورسانيده گفتم : اين چه كاري بودكه كردي ،آنجانان وجاي ديگراناردزديدي وآنهارابه بيمار دادي ؟گفت :توجعفربن محمدعليهماالسلام نيستي ؟گفتم :بلي .

گفت :توبا اين جهالتي كه ازقرآن داري شرافت نسبي سودي برايت ندارد .

گفتم :آن چيست از قرآن كه من ازآن خبرندارم ؟گفت :سخن خداوندبزرگ كه مي فرمايد:"من جاء بالحسنه فله عشرامثالهاومن جاءبالسيئه فلايجزي الامثلها"هركس كارنيكو كنداوراده برابرآن خواهدبودوهركس كارزشت كندجزبه قدركارزشت مجازات نشود .

من توتانان ودوتاانارسرق كردم اين چهارگناه بودكه انجام دادم وچون آنهاراصدهق دادم خداوندچهل حسنه به من مي دهدچهارعددآن رابابت آن چهارگناه به صحبانش داده وكم مي شودو36حسنه برايم مي ماند .

چه ثواب و سودي ازاين بهتر .

امام فرمودبه اوگفتم :مادرت درمرگت بگريد،توبه كتاب خداجاهل هستي آياشنيده اي كه خداوندمي فرمايد:"انمايتقبل الله من المتقين "خداوندفقطاعمال متقين رامي پذيرد .

توباسرقت دونان ودوانار چهارگناه كردي وباتصرف درآنهاودادن به ديگري بدون رضايت صاحبانش چهار گناه ديگرنيزانجام دادي و8گناه برايت ماندآن صدقه هم چون ازمال حرام بود وباگناه متقي نبودي ازتوقبول نگشت اووقتي سخنان امام راشنيدچون خودرا محكوم ديدچيزي نگفت وراه خودراگرفت ورفت منهم رهايش كردم .

سپس امام صادق عليه السلام فرمود:باچنين تاويل زشت وناپسندي ازقرآن خودگمراه اندو ديگران رانيزگمراه مي نمايند .

/سوره مائده ،آيه 27 .

وسائل ،ج 6،ص 327 كتاب زكات .

/ 151